Luan an Tien si Van hoa hoc: Van hoa am thuc cua nguoi Hoa Quang Dong o thanh pho Ho Chi Minh hien nay-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243852 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án nhận diện về văn hoá ẩm thực của người Hoa Quảng Đông trên các phương diện ẩm thực trong gia đình, ngoài gia đình vầ ẩm thực trong nghi lễ để nhìn ra vai trò của ẩm thực trên phương diện thể hiện nhân sinh quan, giới, dàn xếp trật tự xã hội và những khuynh hướng biến đổi trong bối cảnh xã hội đương đại. Qua đó, luận án hướng đến việc hiểu rõ hơn về văn hóa về văn hóa tộc người của nhóm người Hoa Quảng Đông nói riêng và người Hoa nói chung ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.36 M, số trang : 221 ,tên 1243852 pdf

Chi tiết

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI
TRẦN THỊ KIM OANH
VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NGƯỜI HOA
QUẢNG ĐÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HIỆN NAY
LUẬN ÁN TIẾN VĂN HÓA HỌC
NỘI - 2019
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI
TRẦN THỊ KIM OANH
VĂN HÓA ẨM THỰC CỦA NGƯỜI HOA
QUẢNG ĐÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HIỆN NAY
Ngành:Văn hóa học
số: 9.22.90.40
LUẬN ÁN TIẾN VĂN HÓA HỌC
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Võ Quang Trọng
NỘI - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận án này là công trình nghiên cu ca riêng
tôi. Các kết qunêu trong lun án là trung thực và chưa được công b
trong bt kcông trình nào khác. Nếu có gì sai sót tôi xin chu trách
nhim hoàn toàn.
Nghiên cu sinh
Trần Thị Kim Oanh

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ