Luan an Tien si Triet hoc: Tu tuong tri nuoc cua cac vi vua Gia Long, Minh Menh, Thieu Tri va y nghia lich su cua no-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243851 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án phân tích, làm rõ bối cảnh lịch sử và những tiền đề cơ bản cho sự ra đời tư tưởng trị nước của các vị vua Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị. Trình bày nội dung cơ bản trong tư tưởng trị nước của các vị vua Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị. Chỉ ra những giá trị, hạn chế và bài học lịch sử trong tư tưởng trị nước của các vị vua Gia Long, Minh Mệnh, Thiệu Trị.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.74 M, số trang : 161 ,tên 1243851 pdf

Chi tiết

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI
NGUYỄN THỊ NGUỒN
TƢỞNG TRỊ NƢỚC CỦA CÁC VỊ VUA
GIA LONG, MINH MỆNH, THIỆU TRỊ Ý NGHĨA
LỊCH SỬ CỦA
LUẬN ÁN TIẾN TRIẾT HỌC
NỘI - 2019
VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI
NGUYỄN THỊ NGUỒN
TƢỞNG TRỊ NƢỚC CỦA CÁC VỊ VUA
GIA LONG, MINH MỆNH, THIỆU TRỊ Ý NGHĨA
LỊCH SỬ CỦA
Ngành: Triết học
số: 9 22 90 01
LUẬN ÁN TIẾN TRIẾT HỌC
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. THỊ LAN
NỘI - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu ca riêng tôi.
Các tư liệu, kết qunêu trong lun án này là trung thc, chính xác
và có xut xrõ ràng.
Tác gi lun án
Nguyn Th Ngun

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ