Luan an Tien si Tam ly hoc: Thai do voi nghe giao vien mam non cac tinh Tay Nguyen-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1244226 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án xây dựng được khung lý luận về thái độ đối với nghề của giáo viên mầm non (GVMN); Đánh giá được thực trạng biểu hiện thái độ với nghề của GVMN các tỉnh Tây Nguyên và các yếu tố tác động đến thực trạng; trên cơ sở đó đề xuất và thực nghiệm biện pháp tâm lí - Sư phạm nhằm xây dựng một thái độ với nghề tích cực cho GVMN các tỉnh Tây Nguyên.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.24 M, số trang : 205 ,tên 1244226 pdf

Chi tiết

VIN HÀN LÂM KHOA HC XÃ HI VIT NAM
HC VIN KHOA HC HI
THỊ THANH HIN
TH¸I §é VíI NGHÒ CñA GI¸O VI£N MÇM NON
C¸C TØNH T¢Y NGUY£N
LUN ÁN TIẾN TÂM HỌC
NI - 2019
VIN HÀN LÂM KHOA HC XÃ HI VIT NAM
HC VIN KHOA HC HI
THỊ THANH HIN
TH¸I §é VíI NGHÒ CñA GI¸O VI£N MÇM NON
C¸C TØNH T¢Y NGUY£N
Chuyên ngành: Tâm hc
s: 9.31.04.01
LUN ÁN TIẾN TÂM HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC
1. PGS.TS. Phan Trng Ng
2. PGS.TS. Minh Nguyt
NI - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu này là ca
riêng cá nhân tôi. Các sliu, kết quả được sdng minh ha
trong lun án này là trung thc, có ngun gc rõ ràng. Nhng
kết lun khoa hc ca luận án chưa từng được công btrong
bt kcông trình nào khác.
TÁC GIẢ LUẬN ÁN
Thị Thanh Hiển

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ