Luận án tiến sĩ Sử học: Quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 - 2013)

Đăng ngày 9/15/2019 2:44:42 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 206 | FileSize: 1.91 M | File type: DOCX
Luận án tiến sĩ Sử học: Quan hệ kinh tế, chính trị Hàn Quốc - Nhật Bản (1980 - 2013). Mục đích của luận án nhằm làm rõ quá trình vận động, phát triển của mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong giai đoạn 1980 - 2013 trên hai phương diện chủ yếu là kinh tế và chính trị. Trên cơ sở đó rút ra những đặc điểm và đánh giá tác động của mối quan hệ này đối với từng chủ thể cũng như với khu vực Đông Bắc Á.
ĐI HC HU
TRƯỜNG ĐI HC KHOA HC
­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­­
CAO NGUYN KHÁNH HUYN
QUAN H KINH T, CHÍNH TR
HÀN QUC ­ NHT BN (1980 ­ 2013)
LUN ÁN TIN SĨ S HC
HU ­ NĂM 2018
ĐI HC HU
TRƯỜNG ĐI HC KHOA HC
­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­
CAO NGUYN KHÁNH HUYN
QUAN H KINH T, CHÍNH TR
HÀN QUC ­ NHT BN
(1980 ­ 2013)
Chuyên ngành: Lch s thế gii
Mã s: 62 22 03 11
2