Luan an Tien si: Pham chat nghe nghiep nha bao Viet Nam hien nay - Tiep can tu quan diem tu tuong Ho Chi Minh-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243865 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề phẩm chất nghề nghiệp nhà báo tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở ấy, khảo sát đánh giá thực trạng, phân tích các vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp, khuyến nghị khoa học để có thể góp phần hoàn thiện mô hình lý thuyết - thực tiễn về nhân cách nghề nghiệp nhà báo Việt Nam đương đại, cũng như hiện thực hóa nó để góp phần tối ưu hóa năng lực hoạt động của nhà báo, năng lực tác động của báo chí Việt Nam hiện nay, cũng như trong tương lai.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 5.10 M, số trang : 334 ,tên 1243865 pdf

Chi tiết

MC LC
LỜI CAM ĐOAN
MC LC
DANH MC TVIT TT TRONG LUN ÁN
DANH MC BNG BIU
DANH MC BIỂU ĐỒ HÌNH V
M ĐẦU
.......................................................................................................1
Chƣơng 1: Tng quan nghiên cu của đề tài...........................................14
1.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài.....................................14
1.1.1. Các công trình nghiên cu vphm cht nghnghip nhà báo .........14
1.1.2. Nhóm các công trình nghiên cu vphm cht nghnghip nhà
báo Vit Nam......................................................................................28
1.1.3.
Hƣớng
nghiên
cứu
tƣởng
H
Chí
Minh
v
phm cht
ngh
nghip nhà báo Vit Nam và các gii pháp nâng cao phm cht
nghnghip nhà báo Vit Nam...........................................................35
1.2. Khái quát kết quca các công trình nghiên cứu liên quan đến lun
án và nhng vấn đề cn gii quyết......................................................39
1.2.1. Khái quát kết quca các công trình nghiên cứu liên quan đến lun án...39
1.2.2. Nhng vấn đề lun án cn tp trung gii quyết ..................................42
Chƣơng 2: Cơ sở lun - thc tin vấn đề xây dng phm cht
ngh nghiệp nhà báo theo quan điểm tƣởng H Chí
Minh.........................................................................................44
2.1. Nhng khái niệm cơ bản........................................................................44
2.1.1. Phm cht, nghnghip......................................................................44
2.1.2. Báo chí và nhà báo..............................................................................44
2.1.3. Phm cht nghnghip và phm cht nghnghip nhà báo ..............47
2.2. Cơ sở chính trvà pháp lý vxây dng phm cht nghnghip nhà
báo.......................................................................................................50
2.2.1. Chủ nghĩa Mác - Lênin vphm cht nhà báo...................................50
2.2.2. Quan điểm ca Đảng, Nhà nƣớc Vit Nam vbáo chí và phm
chất ngƣời làm báo..............................................................................58
2.3. Cơ sở thc tin vxây dng phm cht nghnghip nhà báo ..............68
2.3.1. Thc tiễn khách quan tác động đến báo chí và nhà báo hin nay.......68
2.3.2. Tình hình báo chí và đội ngũ nhà báo Vit Nam hin nay.................72
Chƣơng 3: Những quan điểm bản trong tƣởng H Chí Minh v
phm cht ngh nghip nhà báo Vit Nam..........................78
3.1. Quan điểm ca HChí Minh vvai trò ca nhà báo cách mng ..........79
3.1.1. Nhà báo là chiến sĩ xung kích, đi tiên phong trên mặt trận tƣ tƣởng
của đảng ..............................................................................................79
3.1.2. Nhà báo là nhà văn hóa vì nhân dân, phục vnhân dân.....................80
3.1.3. Nhà báo là chiến sĩ tiên phong trong nêu gƣơng ngƣời tt, vic tt
và đấu tranh chng tiêu cc, chng các loi kthù............................82
3.2. Quan điểm ca HChí Minh vphm cht nghnghip nhà báo
cách mng............................................................................................83
3.2.1. Vphm cht chính trị, tƣ tƣởng ca nhà báo....................................84
3.2.2. Vphm chất đạo đức, li sng ca nhà báo......................................90
3.2.3. Vphm cht chuyên môn, nghip v, tri thức và văn hoá vốn
sng ca nhà báo.................................................................................96
Chƣơng 4: Thc trng phm cht ngh nghip nhà báo Vit Nam
hin nay......................................................................................105
4.1. Phƣơng pháp tiếp cn kho sát thc trng phm cht nghnghip
nhà báo Vit Nam hin ti ................................................................105
4.1.1. Phƣơng pháp tiếp cn........................................................................105
4.1.2. Phƣơng pháp khảo sát.......................................................................111
4.2. Kết qukhảo sát, điều tra thc tế.........................................................112
4.2.1. Phm cht chính tr............................................................................113
4.2.2. Phm chất đạo đức............................................................................125
4.2.3. Phm cht chuyên môn, nghip v, tri thức văn hoá và vốn sng ...136
4.2.4. Nguyên nhân ca thc trng .............................................................151
Chƣơng 5: Hoàn thin hình phm cht ngh nghip nhà báo Vit
Nam hin nay theo quan điểm tƣởng H Chí Minh.....162
5.1. Quan điểm tiếp cn xây dng và hoàn thin mô hình phm cht ngh
nghip nhà báo Vit Nam hin nay...................................................162
5.1.1. Các quan điểm tiếp cn.....................................................................162
5.1.2. Chủ trƣơng mới ca Đảng, Nhà nƣớc vbáo chí Vit Nam.............164
5.2. Đề xut mô hình xây dng và thc hin phm cht nghnghip nhà
báo Vit Nam hin nay tiếp cn từ quan điểm tƣ tƣởng HChí
Minh..................................................................................................168
5.2.1. Mô hình phm cht nghnghip ca nhà báo hiện nay theo tƣ
tƣởng HChí Minh...........................................................................168
5.3. Điu kin thc hin mô hình................................................................178
5.4.
Khuyến nghnâng cao phm cht nghnghip nhà báo Vit Nam
hin nay.............................................................................................181
5.4.1. Khuyến nghvi Đảng, Nhà nƣớc, quản lý nhà nƣớc vi báo chí ...181
5.4.2. Khuyến nghị đối vi hi nhà báo Vit Nam.....................................182
5.4.3. Khuyến nghị đối với các cơ quan báo chí.........................................183
5.4.4. Khuyến nghị đối với các cơ sở đào tạo sinh viên báo chí.................186
5.4.5. Khuyến nghị đối vi nhà báo............................................................188
5.4.6. Khuyến nghị đối vi công luận, độc gi...........................................189
KT LUN................................................................................................192
DANH MC CÔNG TRÌNH KHOA HC CA TÁC GI................197
ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUN ÁN.......................................197
DANH MC TÀI LIU THAM KHO.................................................198
PH LC
Phlc 1. Bcông ckho sát...................................................................213
Phlc 2. Kết quxlý phiếu hi..............................................................226
Phlc 3. Biên bn phng vn sâu.............................................................269
Phlc 4. Lƣợc dch mt số văn bản quy định vphm cht nghnghip
ca nhà báo trên thế gii...................................................................307

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ