Luận án tiến sĩ Nghệ thuật: Thẩm mỹ trong không gian nội thất nhà ở truyền...

  • 15/09/2019 09:48:15
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định, nhận diện và hệ thống hóa những yếu tố thẩm mỹ đặc trưng của không gian nội thất NOTT của người Việt ở nông thôn CTBB trong mối quan hệ với các điều kiện địa lý - nhân văn, lịch sử và văn hóa truyền thống của người Việt ở vùng này.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.40 M, số trang : 236

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
----------------------------------------
Phạm Thị Ngân
THẨM MỸ TRONG KHÔNG GIAN NỘI THẤT
NHÀ TRUYỀN THỐNG VÙNG CHÂU THỔ BẮC BỘ
LUẬN ÁN TIẾN NGHỆ THUẬT
Nội - 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM
----------------------------------------
Phạm Thị Ngân
THẨM MỸ TRONG KHÔNG GIAN NỘI THẤT
NHÀ TRUYỀN THỐNG VÙNG CHÂU THỔ BẮC BỘ
Chuyên ngành: luận Lịch sử Mỹ thuật
số: 9210101
LUẬN ÁN TIẾN NGHỆ THUẬT
NGƢỜIHƢỚNGDẪNKHOAHỌC
PGS. TS. Nguyễn Văn Đỉnh
Nội - 2019
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Thm m trong không gian ni tht nhà
truyn thng vùng Châu th Bc Bộ“ là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các
trích dẫn, số liệu và kết quả nêu trong luận án là trung thực và có xuất xứ rõ ràng.
Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019
Tác giả luận án
Phạm Thị Ngân

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ