Luan an Tien si Luat hoc: Thi hanh quyet dinh giai quyet khieu nai hanh chinh tu thuc tien tinh Phu Yen-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1244225 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trên cơ sở luận giải các vấn đề lý luận về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính, đánh giá pháp luật về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật và việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật trên thực tế, Luận án đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.21 M, số trang : 169 ,tên 1244225 pdf

Chi tiết

VIN HÀN LÂM
KHOA HC XÃ HI VIT NAM
HC VIN KHOA HC HI
NGUYN TH THÚY HNG
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GII QUYT KHIU NI
HÀNH CHÍNH T THC TIN TNH PHÚ YÊN
Ngành: Lut Hiến pháp Lut Hành chính
s : 9380102
LUN ÁN TIẾN LUẬT HC
Người hướng dn khoa hc: 1. TS. Trn Kim Liu
2. PGS.TS. Bùi Th Đào
Ni - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu ca riêng tôi, các s
liu nêu trong Lun án trung thực, được tiến hành nghiên cu mt cách
nghiêm túc kết qu nghiên cu ca các nhà nghiên cứu đi trước đã được
tiếp thu mt cách chân thc, cn trng, trích ngun dn c th trong Lun
án. Nhng kết lun khoa hc ca Luận án chưa từng được công b trong bt
k công trình nào khác.
Tác gi Lun án
Nguyn Th Thúy Hng
MC LC
M ĐẦU ........................................................................................................................1
Chương 1. TNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ
TÀI LUN ÁN...............................................................................................................9
1.1. Tng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài lun án.................................9
1.2. Đánh giá về tình hình nghiên cu nhng vấn đề liên quan đến đề tài lun án ......30
1.3. Câu hi nghiên cu và githiết nghiên cu...........................................................32
Chương 2. NHNG VẤN ĐỀ LUN V THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GII
QUYT KHIU NI HÀNH CHÍNH......................................................................37
2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tc thi hành quyết định gii quyết khiếu
ni hành chính...............................................................................................................37
2.2. Chth, ni dung và thtc thi hành quyết định gii quyết khiếu ni hành
chính..............................................................................................................................51
2.3. Các yếu tbảo đảm hoạt động thi hành quyết định gii quyết khiếu ni hành
chính..............................................................................................................................60
Chương 3. THC TRNG THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GII QUYT KHIU
NI
HÀNH CHÍNH TI TNH PHÚ YÊN.............................................................74
3.1. Thc trng pháp lut vthi hành quyết định gii quyết khiếu ni hành chính......74
3.2. Thc tin thi hành quyết định gii quyết khiếu ni hành chính ti tnh Phú Yên..84
Chương 4. QUAN ĐIỂM GII PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYT
ĐỊNH GII QUYT KHIU NI HÀNH CHÍNH...............................................116
4.1. Quan điểm bảo đảm thi hành quyết định gii quyết khiếu ni hành chính..........116
4.2. Gii pháp bảo đảm thi hành quyết định gii quyết khiếu ni hành chính............119
KT LUN................................................................................................................143
DANH MC CÔNG TRÌNH CA TÁC GI........................................................146
DANH MC TÀI LIU THAM KHO.................................................................147

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ