Luận án tiến sĩ Lịch sử: Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa...

  • 15/09/2019 09:37:41
  • 8 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án tập trung trình bày, phân tích những nền tảng căn bản của chuyển biến kinh tế thời kỳ Tokugawa; làm rõ các bước phát triển mới, các xu thế và khuynh hướng phát triển nổi bật, đặc tính kinh tế của Nhật Bản;...

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 4.27 M, số trang : 234

Chi tiết

ĐI HC HU
TRƯỜNG ĐI HC KHOA HC
TRN TH TÂM
CHUYN BIN KINH T NHT BN
THI K TOKUGAWA (1600 ­ 1868)
LUN ÁN TIN SĨ LCH S
Người hướng dn khoa hc:
PGS.TS NGUYN VĂN TN