Luan an Tien si Ky thuat: Nghien cuu xay dung mo hinh du bao nguon nhan luc thuyen vien xuat khau Viet Nam-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243864 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án nghiên cứu những vấn đề về cơ sở khoa học và thực tiễn mô hình dự báo, xây dựng khái niệm thuyền viên xuất khẩu Việt Nam, qua đó đề xuất mô hình áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và xây dựng phần mềm dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu Việt Nam nhằm minh họa cho mô hình dự báo đã đề xuất.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 4.96 M, số trang : 258 ,tên 1243864 pdf

Chi tiết

B GIAO THÔNG VN TI
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC HÀNG HI VIT NAM
ĐÀO QUANG DÂN
NGHIÊN CU XÂY DNG HÌNH D BÁO
NGUN NHÂN LC THUYN VIÊN XUT KHU
VIT NAM
LUN ÁN TIẾN SĨ KTHUT
Người hướng dn khoa hc:
1. PGS. TS Đinh Xuân Mạnh
2. PGS. TS Quc Tiến
HI PHÒNG 11 - 2019
i
B GIAO THÔNG VN TI
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC HÀNG HI VIT NAM
ĐÀO QUANG DÂN
NGHIÊN CU XÂY DNG HÌNH D BÁO
NGUN NHÂN LC THUYN VIÊN XUT KHU
VIT NAM
LUN ÁN TIẾN SĨ KTHUT
NGÀNH: KHOA HC HÀNG HI
MÃ S: 9840106
CHUYÊN NGÀNH: KHOA HC HÀNG HI
Người hướng dn khoa hc:
1. PGS. TS Đinh Xuân Mạnh
2. PGS. TS Lê Quc Tiến
HI PHÒNG 11 - 2019
ii
LỜI CAM ĐOAN
Tên tôi là Đào Quang Dân, tác giả lun án tiến sĩ: “Nghiên cứu xây dng mô
hình dbáo ngun nhân lc thuyn viên xut khẩu”, dưới sự hướng dn ca PGS.
TS. Đinh Xuân Mạnh và PGS. TS. Lê Quc Tiến. Tôi rt hiu vcác hành vi vi
phm strung thc trong hc thut. Tôi xin cam kết bng danh dcá nhân rng:
- Lun án này là công trình nghiên cu ca riêng cá nhân tôi, không có phn
ni dung nào được sao chép mt cách bt hp pháp, tcông trình nghiên cu ca
tác gikhác.
- Các sliu, kết qunghiên cu được nêu trong luận án, chưa được ai công
btrong bt kcông trình nghiên cứu nào khác trước đó. Một sphn có liên quan
đến ni dung trong luận án đã được công btrong các bài báo ca tác giả ở phn
sau ca lun án.
- Các thông tin, sliu trích dn, tài liu tham kho trong luận án đều được
chrõ vxut x, ngun gốc và đảm bo tính trung thc.
Hi Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2019
iii

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ