Luan an Tien si Ky thuat: Nghien cuu he thong dieu khien phi tuyen ben vung cho can truc container dat tren phao noi-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243856 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án xây dựng các thuật toán điều khiển mới áp dụng cho hệ cần trục-tàu. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần cải tiến và áp dụng vào thiết kế cần trục container nói chung cũng như cần trục container gắn trên tàu, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác cũng như an toàn trong quá trình vận hành cần trục container.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 5.69 M, số trang : 133 ,tên 1243856 pdf

Chi tiết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
PHẠM VĂN TRIỆU
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
PHI TUYẾN BỀN VỮNG CHO CẦN TRỤC CONTAINER
ĐẶT TRÊN PHAO NỔI
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT
HẢI PHÒNG – 2019
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
PHẠM VĂN TRIỆU
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
PHI TUYẾN BỀN VỮNG CHO CẦN TRỤC CONTAINER
ĐẶT TRÊN PHAO NỔI
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT
NGÀNH: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC; MÃ SỐ: 9520116
CHUYÊN NGÀNH: KHAI THÁC, BẢO TRÌ TÀU THỦY
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. Lê Anh Tuấn
2. TS. Hoàng Mạnh Cường
HẢI PHÒNG - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu,
kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa được ai công bố trong bất cứ công
trình nào khác.
Tác giả luận án
Phạm Văn Triệu

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ