Luan an Tien si Kinh te: Phat trien dich vu ngan hang tai ngan hang thuong mai co phan dau tu va phat trien Viet Nam-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1248346 pdf

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Hệ thống hóa và làm rõ hơn các vấn đề có liên quan đến phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại, trong đó tập trung vào nội dung, chỉ tiêu đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ MHTM. Đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ tại BIDV.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.16 M, số trang : 210 ,tên 1248346 pdf

Chi tiết

BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO
NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN KINH TẾ
NỘI - 2015
BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO
NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chuyên ngành: TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
Mã số: 62340201
LUẬN ÁN TIẾN KINH TẾ
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. PGS. TS. TRƢƠNG QUỐC CƢỜNG
2. TS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG
NỘI - 2015
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi.
Các số liệu và kết quả nêu trong luận án là trung thực và chƣa từng đƣợc công
bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trích dẫn trong quá trình
nghiên cứu đều có nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả luận án
Nguyễn Thị Hồng Yến

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ