Luận án tiến sĩ Kinh tế: Đầu tư phát triển công nghiệp tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đăng ngày 7/16/2019 4:09:52 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 14 | Page: 167 | FileSize: 1.37 M | File type: PDF
Luận án tiến sĩ Kinh tế: Đầu tư phát triển công nghiệp tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mục đích của luận văn nhằm làm rõ bản chất, vai trò của đầu tư phát triển công nghiệp đối với nền kinh tế nói chung và đối với nước CHDCND Lào. Phân tích đánh giá thực trạng, xác định mức độ bảo đảm đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào, từ đó rút ra được những kết quả tích cực và những hạn chế làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp của Lào.
B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T QUC DÂN
KANNIKA SAIGNASANE
ĐẦU TƯ PHÁT TRIN CÔNG NGHIP
TI NƯỚC CNG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO
Chuyên ngành: KINH T ĐẦU TƯ
s: 62310105
LUN ÁN TIN SĨ KINH T
Người hướng dn khoa hc:
1. PGS.TS. PHM VĂN HÙNG
2. PGS.TS. VŨ THÀNH HƯỞNG
Ni - 2018
LI CAM ĐOAN
Tôi đã đọc và hiu vcác hành vi vi phm strung thc trong hc thut. Tôi
cam kết bng danh dcá nhân rng nghiên cu này do tôi tthc hin và không vi
phm yêu cu vstrung thc trong hc thut.
Tôi xin cam đoan đề tài Lun án tiến sĩ Đầu tư phát trin công nghip ti
nước Cng hòa Dân ch Nhân dân Lào” là kết quca quá trình hc tp, nghiên cu
ca riêng tôi.
Các sliu được sdng trong Lun án hoàn toàn được thu thp tthc tế,
chính xác, đáng tin cy, có ngun gc rõ ràng, được xlý trung thc và khách quan.
Xác nhn ca người hướng dn
Nghiên cu sinh
PGS.TS. Phm Văn Hùng
KANNIKA SAIGNASANE
MC LC
LI CAM ĐOAN
MC LC
DANH MC T VIT TT
DANH MC BNG
DANH MC HÌNH
PHN M ĐẦU........................................................................................................1
CHƯƠNG 1:
TNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CU
LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI..............................................................................................................5
1.1. Tng quan công trình nghiên cu trên thế gii liên quan đến đề tài ........5
1.2. Tng quan các công trình nghiên cu ca Lào...............................................9
1.3. Kết lun rút ra t tng quan nghiên cu ......................................................11
TÓM TT CHƯƠNG 1 ..........................................................................................12
CHƯƠNG 2:
MT S VN ĐỀ LUN CHUNG..........................................13
V ĐẦU TƯ PHÁT TRIN CÔNG NGHIP.......................................................13
2.1. Ngành công nghip vai trò ca ngành công nghip trong nn kinh tế....13
2.1.1. Khái nim, đặc
đim và phân loi ngành công nghip.................................13
2.1.2. Vai trò ngành công nghip trong nn kinh tế................................................18
2.2. Vai trò ni dung đầu tư phát trin công nghip.......................................20
2.2.1. Khái nim và vai trò đầu tư phát trin công nghip......................................20
2.2.2. Ni dung ca hot động đầu tư phát trin công nghip.................................28
2.3. Ngun vn đầu tư phát trin công nghip.....................................................30
2.3.1. Ngun vn đầu tư trong nước ......................................................................30
2.3.2. Ngun vn đầu tư nước ngoài......................................................................31
2.4. Các ch tiêu đánh giá kết qu hiu qu ca đầu tư phát trin công nghip...32
2.4.1. Kết quhot động đầu tư phát trin công nghip .........................................32
2.4.2. Hiu quhot động đầu tư phát trin công nghip........................................37
2.5. Các nhân t nh hưởng đến đầu tư phát trin công nghip.........................40
2.5.1. Tim năng và ngun lc cho phát trin công nghip ....................................40
2.5.2. Hthng lut pháp và chính sách.................................................................41
2.5.3. Nhân ttiến bkhoa hc công ngh............................................................41
2.5.4. Công tác khuyến công và xúc tiến đầu tư.....................................................41
2.5.5. Tc độ tăng trưởng ca ngành công nghip..................................................42
2.6. Kinh nghim đầu tư phát trin công nghip ca mt s nước bài hc cho
CHDCND Lào.......................................................................................................42
2.6.1. Kinh nghim đầu tư phát trin công nghip ca Vit Nam...........................42
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
14 lần xem

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Đầu tư phát triển công nghiệp tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mục đích của luận văn nhằm làm rõ bản chất, vai trò của đầu tư phát triển công nghiệp đối với nền kinh tế nói chung và đối với nước CHDCND Lào. Phân tích đánh giá thực trạng, xác định mức độ bảo đảm đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào, từ đó rút ra được những kết quả tích cực và những hạn chế làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp của Lào..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KANNIKA SAIGNASANE ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: KINH TẾ ĐẦU TƯ Mã số: 62310105 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. PHẠM VĂN HÙNG 2. PGS.TS. VŨ THÀNH HƯỞNG Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Tôi xin cam đoan đề tài Luận án tiến sĩ “Đầu tư phát triển công nghiệp tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu được sử dụng trong Luận án hoàn toàn được thu thập từ thực tế, chính xác, đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, được xử lý trung thực và khách quan. Xác nhận của người hướng dẫn PGS.TS. Phạm Văn Hùng Nghiên cứu sinh KANNIKA SAIGNASANE MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI..............................................................................................................5 1.1. Tổng quan công trình nghiên cứu trên thế giới có liên quan đến đề tài ........5 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu của Lào...............................................9 1.3. Kết luận rút ra từ tổng quan nghiên cứu ......................................................11 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ..........................................................................................12 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG..........................................13 VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP.......................................................13 2.1. Ngành công nghiệp và vai trò của ngành công nghiệp trong nền kinh tế....13 2.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại ngành công nghiệp.................................13 2.1.2. Vai trò ngành công nghiệp trong nền kinh tế................................................18 2.2. Vai trò và nội dung đầu tư phát triển công nghiệp.......................................20 2.2.1. Khái niệm và vai trò đầu tư phát triển công nghiệp......................................20 2.2.2. Nội dung của hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp.................................28 2.3. Nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp.....................................................30 2.3.1. Nguồn vốn đầu tư trong nước ......................................................................30 2.3.2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài......................................................................31 2.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển công nghiệp...32 2.4.1. Kết quả hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp .........................................32 2.4.2. Hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp........................................37 2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển công nghiệp.........................40 2.5.1. Tiềm năng và nguồn lực cho phát triển công nghiệp ....................................40 2.5.2. Hệ thống luật pháp và chính sách.................................................................41 2.5.3. Nhân tố tiến bộ khoa học công nghệ ............................................................41 2.5.4. Công tác khuyến công và xúc tiến đầu tư.....................................................41 2.5.5. Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp..................................................42 2.6. Kinh nghiệm đầu tư phát triển công nghiệp của một số nước và bài học cho CHDCND Lào.......................................................................................................42 2.6.1. Kinh nghiệm đầu tư phát triển công nghiệp của Việt Nam...........................42 2.6.2. Kinh nghiệm đầu tư phát triển công nghiệp của Hàn Quốc...........................45 2.6.3. Kinh nghiệm đầu tư phát triển công nghiệp của Malaysia............................47 2.6.4. Kinh nghiệm đầu tư phát triển công nghiệp của Thái Lan............................48 2.6.5. Bài học kinh nghiệm cho việc đầu tư phát triển công nghiệp của Lào ..........50 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ..........................................................................................54 CHƯƠNG 3..............................................................................................................55 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP..................................55 TẠI NƯỚC CHDCND LÀO GIAI ĐOẠN 2006 - 2015..........................................55 3.1. Những điều kiện thuận lợi, khó khăn và chính sách của nước CHDCND Lào có ảnh hưởng đến đầu tư phát triển công nghiệp................................................55 3.1.1. Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào.......................................................................................................55 3.1.2. Những chủ trương chính sách có ảnh hưởng đến đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào........................................................................................56 3.2. Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp của CHDCND Lào....................62 3.2.1. Quy mô vốn đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào...........62 3.2.2. Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào phân theo nguồn vốn..............................................................................................................64 3.2.3. Đầu tư phát triển công nghiệp phân theo các tiểu ngành chủ yếu..................74 3.3. Đánh giá thành tự và hạn chế của đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào giai đoạn 2006-2015 .....................................................................80 3.3.1. Thúc đẩy cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng CNH-HĐH....80 3.3.2. Gia tăng sự chuyển dịch cơ cấu các phân ngành công nghiệp.......................81 3.3.3. Kết quả và hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào....82 3.3.4. Sự thay đổi quy mô vốn đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào........................................................................................................................85 3.3.5. Sự thay đổi về tỷ suất giá trị tăng thêm so với giá trị sản xuất......................86 3.3.6. Kết quả khảo sát doanh nghiệp về các khía cạnh liên quan đến đầu tư phát triển công nghiệp tại nước CHDCND Lào.............................................................89 3.4. Những hạn chế và nguyên nhân trong đầu tư phát triển công nghiệp của Lào.......................................................................................................................101 3.4.1. Những hạn chế trong đầu tư phát triển công nghiệp...................................101 3.4.2. Nguyên nhân của những hạn chế................................................................104 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 ........................................................................................110 4.1. Định hướng đầu tư phát triển công nghiệp của Lào đến năm 2025...........111 4.1.1. Bối cảnh phát triển quốc tế và trong nước..................................................111 4.1.2. Định hướng đầu tư phát triển công nghiệp của Lào đến năm 2025.............114 4.1.3. Mục tiêu và nhu cầu vốn phát triển kinh tế của Lào đến năm 2025 ............121 4.1.4. Phân tích SWOT về đầu tư phát triển công nghiệp tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ...............................................................................................................124 4.2. Một số giải pháp cho hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp của Lào...129 4.2.1. Tăng cường huy động vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp ....................129 4.2.2. Cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư đảm bảo việc phân bổ và sử dụng vốn hiệu quả và hợp lý..................................................................131 4.2.3 Giải pháp về phát triển khu, cụm công nghiệp, phát triển TTCN và làng nghề nhằm khắc phục những hạn chế trong cơ sở hạ tầng của ngành công nghiệp.......................132 4.2.4 Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp.......135 4.2.5. Giải pháp đầu tư phát triển khoa học công nghệ.........................................136 4.2.6. Giải pháp với hoạt động xúc tiến đầu tư.....................................................137 4.2.7. Giải pháp đầu tư phát triển công nghiệp gắn liền với công tác bảo vệ môi trường..................................................................................................................138 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 ........................................................................................141 KẾT LUẬN............................................................................................................142 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN.........................................................................................143 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................144 PHỤ LỤC...............................................................................................................152 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AFTA ASEAN CCKT CNH, HĐH DNNN ĐTPTCN FDI GDP GTSXCN ICOR KCN NLĐ NNL NSNN ODA R&D SWOT TSCĐ TTCN VĐT WTO Khu vực mậu dịch tự do ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á Cơ cấu kinh tế Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa Doanh nghiệp nhà nước Đầu tư phát triển công nghiệp Đầu tư trực tiếp nước ngoài Tổng sản phẩm quốc nội Giá trị sản xuất công nghiệp Tỷ lệ gia tăng của vốn so với sản lượng Khu công nghiệp Người lao động Nguồn nhân lực Ngân sách nhà nước Viện trợ phát triển chính thức Nghiên cứu và phát triển Ma trận kết hợp phân tích chiến lược bên trong, bên ngoài Tài sản cố định Tiểu thủ công nghiệp Vốn đầu tư Tổ chức Thương mại thế giới DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3: Bảng 3.4: Bảng 3.5: Bảng 3.6: Bảng 3.7: Bảng 3.8: Bảng 3.9: Bảng 3.10: Bảng 3.11: Bảng 3.12: Bảng 3.13: Bảng 3.14: Bảng 3.15: Bảng 3.16: Bảng 3.17: Bảng 3.18: Bảng 3.19: Bảng 3.20: Bảng 3.21: Bảng 3.22: Quy mô vốn đầu tư phát triển công nghiệp.............................................63 Đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào phân theo vốn trong nước và vốn nước ngoài................................................................64 Vốn đầu tư của Lào giai đoạn 2006 - 2015.............................................67 Vốn đầu tư Nhà nước.............................................................................70 Quy mô vốn đầu tư nước ngoài ..............................................................71 Giá trị sản xuất công nghiệp của Lào......................................................72 Cơ cấu doanh nghiệp sản xuất phân theo thành phần kinh tế ..................73 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Lào giai đoạn 2006 - 2015....................74 Số lượng nhà máy và cơ sở chế biến gỗ của Lào ....................................75 Các nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống..........................77 Sản lượng khai thác năm 2005-2015.......................................................77 Cơ cấu kinh tế trong GDP phân theo 3 khu vực......................................80 Cơ cấu công nghiệp theo giá trị sản xuất của Lào...................................82 Giá trị sản xuất công nghiệp của Lào......................................................83 Tài sản cố định huy động ngành công nghiệp giai đoạn 2006-2015........84 Cơ cấu doanh nghiệp sản xuất phân theo thành phần kinh tế ..................85 Vốn đầu tư phát triển công nghiệp theo ngành kinh tế............................86 Tỷ suất giá trị tăng thêm.........................................................................87 Chỉ tiêu số lao động có việc làm của ngành công nghiệp của Lào...........88 Kết quả đánh giá mục tiêu hướng tới đầu tư phát triển công nghiệp........90 Kết quả đánh giá các khó khăn mà đầu tư phát triển công nghiệp đang phải đói mặt ...........................................................................................91 Kết quả đánh giá các nhân tố đối với đầu tư phát triển công nghiệp trong tương lai.................................................................................................92 Bảng 3.23: Kết quả đánh giá các mức độ ưu tiên trong việc đầu tư phát triển công nghiệp ....................................................................................................93 Bảng 3.24: Kết quả đánh giá các mức độ ưu tiên phát triển các loại hàng hóa tại đầu tư phát triển công nghiệp........................................................................94 Bảng 3.25: Kết quả đánh giá các hoạt động có tính quyết định tới sự phát triển công Bảng 3.26: Bảng 3.27: nghiệp ....................................................................................................95 Kết quả các giải pháp về mặt cơ chế chính sách để tăng cường tính của đầu tư phát triển công nghiệp .................................................................96 Kết quả đánh giá thu hút nguồn đầu tư để tiếp tục phát triển công nghiệp97 Bảng 3.28: Bảng 3.29: Bảng 3.30: Bảng 3.31: Bảng 4.1: Bảng 4.2: Kết quả đầu tư phát triển các lĩnh vực trong việc đầu tư phát triển công nghiệp ....................................................................................................98 Kết quả đánh giá các nguồn đầu tư phát triển các lĩnh vực trong việc đầu tư phát triển công nghiệp........................................................................99 Kết quả đánh giá vai trò của cấp quản lý đối với việc đầu tư phát triển công nghiệp..........................................................................................100 Kết quả đánh giá phát triển và khai thác có ĐTPTCN ..........................101 Cân đối nguồn vốn theo phương án phát triển cơ bản...........................123 Phân tích SWOT ..................................................................................124 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Tốc độ tăng trường GDP của Lào 2006 - 2015...........................................58 Hình 3.2: Tỷ lệ lạm phát ở Lào (2006-2015)..............................................................59 Hình 3.3: Tỷ giá hối đoái đồng tiền kíp (2006 - 2015) ...............................................60 Hình 3.4: GDP trung bình đầu người giai đoạn 2006 - 2015 ......................................61 Hình 3.5: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp giai đoạn 2006-2015.......65 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của nghiên cứu Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và rộng như hiện nay của các quốc gia trên toàn thế giới, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cũng không nằm ngoài xu thế đó, việc đầu tư phát triển công nghiệp trở thành xu thế tất yếu, từ đó kích thích sự phát triển chung của nền kinh tế cũng như tạo đà hỗ trợ sự phát triển của các ngành khác. Thêm vào đó, sản xuất công nghiệp với các sản phẩm hiện tại thể hiện cho đẳng cấp của một quốc gia, bởi khi sản xuất những sản phẩm hiện đại đó nó hội tụ trong đó năng lực tổng hợp của một quốc gia- từ tài nguyên thiên nhiên, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học công nghệ cho đến kỹ năng của từng lao động trong xã hội đó. Và thực tế cũng đã chứng minh, phần lớn các quốc gia có nền sản xuất công nghiệp hiện đại là các quốc gia hùng mạnh. Chính vì vậy, đầu tư phát triển công nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia và luôn được các quốc gia coi trọng Nhận thức được vị trí và vai trò quan trọng đó của đầu tư phát triển công nghiệp, nước Cộng hòa dân chủ dân nhân (CHDCND) Lào cũng đã có những quyết sách, những giải pháp nhằm thực hiện quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa (CNH-HĐH) của đất nước, cụ thể như hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nâng cao năng lực hệ thống ngân hàng, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, phát triển khu vực tư nhân,… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được về đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào thì hoạt động này vẫn bộc lộ những yếu kém, đầu tư phát triển công nghiệp chưa phát huy được đầy đủ lợi thế của quốc gia, nền công nghiệp của nước CHDCND Lào chưa được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên, một phần do những bất cập trong hoạch định chính sách và tổ chức quản lý phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào, nhưng chủ yếu là do những yếu kém trong xác định chiến lược phát triển công nghiệp từ góc độ lợi thế so sánh, đánh giá xác định lợi thế trong phát triển công nghiệp. Đối với nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thu nhập quốc dân đang còn ở mức thấp nên việc tiết kiệm, tích luỹ để có vốn đầu tư phát triển còn hạn chế. Trong những năm gần đây, nhờ có những chính sách khuyến khích phù hợp, ngành công nghiệp đã huy động được một lượng vốn khá lớn so với các lĩnh vực khác cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, việc sử dụng vốn còn để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí lớn; hiệu quả vốn đầu tư đạt ở mức thấp và có xu hướng suy giảm. 2 Đầu tư phát triển là một hoạt động kinh tế có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nó là động lực của tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế xã hội và tạo ra các tác động có lợi cho chính trị xã hội. Một nền kinh tế sẽ không thể tồn tại và phát triển nếu thiếu hoạt động đầu tư. Đầu tư phát triển là một nhiệm vụ chiến lược, một giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo hướng tăng trưởng cao, ổn định đối với mỗi quốc gia. Trong mỗi thời kỳ, nhu cầu đầu tư thường đặt ra theo yêu cầu phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực. Vì vậy, việc tăng cường thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp là một trong những hướng ưu tiên của Đảng và Nhà nước Lào hiện nay. Việc nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào trong những năm gần đây, nhất là trong giai đoạn 2006-2015 chưa được giới nghiên cứu ở Lào và các nước khác chú trọng. Đây là khoảng trống nghiên cứu cần được lấp đầy, và rõ ràng rằng việc nghiên cứu thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp ở nước CHDCND Lào để từ đó tìm ra các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy nền công nghiệp của nước CHDCND Lào tiếp tục phát triển trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế là một yêu cầu bức thiết và thực sự có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu làm rõ bản chất, vai trò của đầu tư phát triển công nghiệp đối với nền kinh tế nói chung và đối với nước CHDCND Lào. Phân tích đánh giá thực trạng, xác định mức độ bảo đảm đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào, từ đó rút ra được những kết quả tích cực và những hạn chế làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp của Lào. Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu đó, luận án đi trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: Thứ nhất, thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào như thế nào trong giai đoạn 2006-2015 Thứ hai, Những giải pháp nào được đưa ra dựa trên kết quả phân tích thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào nhằm tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào. 3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư phát triển công nghiệp, trên cơ sở đó đánh giá đầu tư phát triển công nghiệp dựa trên kết quả đầu tư và đánh giá, nhìn lại quá trình đầu tư. 3 * Phạm vi nghiên cứu: Luận án phân tích thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào thông qua số liệu giai đoạn 2006 – 2015. Từ thực trạng đề ra một số giải pháp chính để đề tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp đến năm 2025. 4. Phương pháp nghiên cứu Để triển khai đề tài, NCS sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: • Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp Tác giả thực hiện tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề nghiên cứu từ các nguồn như: Sách, giáo trình, tạp chí, luận văn, luận án… trong và ngoài nước. Đề tài cũng thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo của các Bộ, ban ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương nước CHDCND Lào. • Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp (tiếp cận thực tế thông qua điều tra khảo sát) Ngoài những thông tin thứ cấp có thể thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, đề tài đặt trọng tâm vào việc thu thập các thông tin sơ cấp, coi đây là nguồn thông tin quan trọng và đáng tin cậy cho việc tiến hành nghiên cứu. Những thông tin này được thu thập thông qua khảo sát, điều tra thực tế, kết hợp với việc lấy ý kiến chuyên gia về các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu. Tác giả sẽ tiến hành trao đổi và phỏng vấn trực tiếp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp của nước CHDCND Lào. • Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu: Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp tổng hợp, phân tích kinh tế, phương pháp nghiên cứu so sánh, phân tích theo cấu trúc logic các tài liệu thu thập được, phương pháp điều tra, thống kê. Nghiên cứu cũng sử dụng phần mềm SPSS 21.0 để hỗ trợ thực hiện các phép phân tích thống kê 5. Những đóng góp mới của luận án Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đầu tư phát triển công nghiệp đối với nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường. Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào giai đoạn năm 2006 – 2015. Để xuất các giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước CHDCND Lào. 4 6. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận án chia thành 4 chương: Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận chung về đầu tư phát triển công nghiệp. Chương 3: Thực trạng đầu tư phát triển công nghiệp tại CHDCND Lào giai đoạn năm 2006 – 2015. Chương 4: Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp tại CHDCND Lào. 5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1. Tổng quan công trình nghiên cứu trên thế giới có liên quan đến đề tài Đầu tư phát triển công nghiệp không chỉ nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu mà còn của các nhà hoạch định chính sách vì vị trí và vai trò của đầu tư phát triển công nghiệp với sự phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia, cụ thể, đối với nước CHDCND Lào, hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp là một yêu cầu cấp thiết đặt ra trong quá trình thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong những năm vừa qua, Quốc hội, chính phủ cũng như các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh trong nước đã đành nhiều thời gian, công sức để tìm kiếm giải pháp chính hữu hiệu nhằm đầu tư phát triển công nghiệp. Có các nghiên cứu được thực hiện với các khía cạnh khác nhau khi nghiên cứu về đầu tư phát triển công nghiệp trên phạm vi quốc gia: Theo quan điểm của Moosaetal (2005) khi nghiên cứu về chính sách khuyến khích đầu tư đã chỉ ra rằng, các nhà hoạch định chính sách ở các nước thiếu vốn đang quan tâm đến các yếu tố quyết định thu hút đầu tư. Các chính phủ có chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng có khả năng cung cấp các dòng vốn FDI và các chính sách để thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã trợ thành tiêu chuẩn trong hầu hết các quốc gia. Trong khi đó, tác giả Bellak (2008), một trong những câu hỏi chính sách quan trọng nhất được trình bày của tác giả này là những điều khoản nào của chính sách thu hút đầu tư sẽ được sử dụng để thu hút vốn đầu tư nói chung, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp nói riêng. Đa số các nước đang phát triển đã áp dụng các biện pháp tự do hóa khuôn khổ cho FDI và các cơ chế thực hiện cho công tác giải quyết tranh chấp đầu tư nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài để thúc đẩy phát triển, phân tích quan điểm này và cho rằng chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư cho các quốc gia, qua việc thúc đẩy các chính sách mở cửa, và thực hiện các chiến lược mời gọi các công ty nước ngoài bắt đầu kinh doanh từ các điều kiện thuận lợi được tạo ra bởi chính phủ. Thiếu sự đồng thuận là do sự khác biệt rất lớn trong quan điểm, phương pháp luận, thu thập mẫu và các công cụ phân tích. Nhưng chưa có yếu tố quyết định quan trọng nhất truyền thống là quy mô của thị trường trong nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tác giả F.Peroux (1950) trong nghiên cứu về “ Lý thuyết cực phát triển” đã chỉ ra rằng, một vùng không thể phát triển kinh tế đều đặn ở tất cả các điểm của nó, có những điểm phát triển nhanh trong khi ở những điểm khác lại chậm phát triển hoặc trì 6 trệ. Các điểm phát triển nhanh này là những trung tâm có lợi thế so sánh với toàn vùng. Như vậy, có thể chú trọng tác động vào những khu vực trọng điểm làm đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế của lãnh thổ. Đó là, ngành công nghiệp và dịch vụ có vai trò to lớn đối với sự tăng trưởng của vùng và đi kèm theo với điểm tăng trưởng là một ngành công nghiệp then chốt. Ngành công nghiệp then chốt phát triển, lãnh thổ được phân bố cũng phát triển. Một hướng nghiên cứu khác cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm đó là việc tập trung nghiên cứu về các khu công nghiệp, từ đó thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của các quốc gia khi các khu công nghiệp là một trong những điểm đầu tư tập trung về công nghiệp của mỗi quốc gia. Một số nghiên cứu đã được thực hiện theo hướng làm thế nào để phát triển khu công nghiệp theo hướng các khu công nghiệp xanh như nghiên cứu của: Popescu et al (2008), Lambert et al (2002). Nghiên cứu này tập trung giải thích tại sao nên phát triển các khu công nghiệp theo hướng khu công nghiệp xanh, những thuận lợi và rủi ro của việc phát triển các khu công nghiệp với cộng đồng sống quanh khu công nghiệp. Đồng thời, tác giả chỉ ra những điểm mạnh của loại hình này tới quá trình phát triển bền vững của các quốc gia đang phát triển có thể giảm ảnh hưởng môi trường do phát triển các khu công nghiệp mang lại. Những nghiên cứu này mang hướng diễn giải những luận cứ cho vấn đề nghiên cứu dựa trên lý thuyết về tác động môi trường, lý thuyết về khu công nghiệp, khu công nghiệp xanh để đưa ra kết luận cho vấn đề nghiên cứu Tại Việt Nam, một số nghiên cứu đã được thực hiện liên quan đến nghiên cứu như nghiên cứu của tác giả Trịnh Quân Được (2001), nghiên cứu của tác giả đã hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện lý luận về hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp từ nguồn vốn ngân sách, thông qua việc phân tích rõ thực trạng hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp từ nguồn vốn ngân sách trên cơ sở đối chiếu với những yêu cầu và vai trò của hoạt động đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Như vậy, mục đích nghiên cứu của luận án là phát huy tốt vai trò của đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa thông qua việc đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển công nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, ở trong nghiên cứu này, tác giả mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra một số chỉ tiêu tính toán hiệu quả đầu tư chung, nhưng chưa đưa ra được hệ thống chỉ tiêu tương ứng với đặc thủ của ngành công nghiệp. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Văn (2009) cũng nghiên cứu vấn đề huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, tuy nhiên luận án hệ thống hoá các vấn đề lý luận về huy động vốn cho đầu tư phát triển 7 kinh tế - xã hội vùng. Dựa trên các lý thuyết của kinh tế học và khoa học quản lý kinh tế, luận án chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng. Tuy nhiên, luận án cũng chưa đề cập đến vấn đề quản lý nhà nước của chính quyền đối với đầu tư phát triển kinh tế. Hay trong nghiên cứu của tác giả Trần Đức Lộc (2005), nghiên cứu đã đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nghiên cứu sâu và tương đối kỹ vào lĩnh vực hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư. Làm rõ thêm các cơ sở lý luận về đầu tư phát triển nói chung và việc sử dụng vốn đầu tư như thế nào là hợp lý nhất. Tuy nhiên tác giả cũng chưa nghiên cứu sâu về đầu tư phát triển kinh tế của một vùng hoặc địa phương nhất định.

Tài liệu liên quan