Luan an Tien si Kinh te: Cau truc so huu va hieu qua hoat dong cua cac ngan hang thuong mai Viet Nam-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1248347 pdf

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Làm rõ cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng. Hệ thống hóa các mô hình lý thuyết về tác động giữa loại hình sở hữu và hiệu quả hoạt động cũng nhƣ đưa ra những lý giải về mặt cơ chế cho mối quan hệ này. Đề xuất các khuyến nghị về cấu trúc sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM thông qua những chính sách về (i) quản lý, giám sát và minh bạch hóa các tỷ lệ sở hữu; (ii) điều chỉnh các tỷ lệ sở hữu phù hợp đối với từng loại hình sở hữu ngân hàng; (iii) nâng cao năng lực quản trị công ty trong ngân hàng.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 3.36 M, số trang : 223 ,tên 1248347 pdf

Chi tiết

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
----------------oOo--------------
PHẠM MẠNH HÙNG
CẤU TRÚC SỞ HỮU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN KINH TẾ
NỘI, 2018
Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Mail: luanvanaz@gmail.com - 0972.162.399
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
----------------oOo----------------
PHẠM MẠNH HÙNG
CẤU TRÚC SỞ HỮU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
SỐ: 62.34.02.01
LUẬN ÁN TIẾN KINH TẾ
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS. TS. VĂN LUYỆN
2. TS. NGUYỄN VĂN KHÁCH
NỘI, 2018
Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Mail: luanvanaz@gmail.com - 0972.162.399
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu đã nêu
trong luận án có nguồn gốc rõ ràng và kết quả của luận án là trung thực.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan trên.
Ngƣời cam đoan
NCS. Phạm Mạnh Hùng
Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Mail: luanvanaz@gmail.com - 0972.162.399

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ