Luận án tiến sĩ Khoa học Thông tin Thư viện: Nghiên cứu hành vi thông tin...

  • 15/09/2019 09:38:44
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến HVTT nói chung và HVTT của giảng viên; Khảo sát HVTT của giảng viên tại các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT của giảng viên, từ đó, nhận diện đặc điểm HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 8.40 M, số trang : 262

Chi tiết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NỘI
BÙI PHƢƠNG
NGHIÊN CỨU HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIÂNG VIÊN
TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN ÁN TIẾN THÔNG TIN - THƢ VIỆN
NỘI, 2019
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NỘI
BÙI PHƢƠNG
NGHIÊN CỨU HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIÂNG VIÊN
TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thƣ viện
số: 62320203
LUẬN ÁN TIẾN THÔNG TIN - THƢ VIỆN
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Đoàn Phan Tân
2. TS. Ngô Thanh Thảo
NỘI, 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu ca bn thân vi sự hướng
dn khoa hc của PGS.TS. Đoàn Phan Tân và TS. Ngô Thanh Thảo. Các kết qu
nghiên cu trình bày trong lun án là trung thc, không sao chép tbt kmt
nguồn nào và dưới bt khình thc nào. Vic tham kho các tài liệu đã được trích
dn và ghi nguồn theo đúng quy định.
Tác gi lun án
Bùi Phƣơng

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ