Luận án tiến sĩ Khoa học Thông tin Thư viện: Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ngày 9/15/2019 2:38:44 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 262 | FileSize: 8.40 M | File type: PDF
Luận án tiến sĩ Khoa học Thông tin Thư viện: Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến HVTT nói chung và HVTT của giảng viên; Khảo sát HVTT của giảng viên tại các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT của giảng viên, từ đó, nhận diện đặc điểm HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh.
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NỘI
BÙI PHƢƠNG
NGHIÊN CỨU HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIÂNG VIÊN
TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LUẬN ÁN TIẾN THÔNG TIN - THƢ VIỆN
NỘI, 2019
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NỘI
BÙI PHƢƠNG
NGHIÊN CỨU HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIÂNG VIÊN
TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thƣ viện
số: 62320203
LUẬN ÁN TIẾN THÔNG TIN - THƢ VIỆN
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Đoàn Phan Tân
2. TS. Ngô Thanh Thảo
NỘI, 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu ca bn thân vi sự hướng
dn khoa hc của PGS.TS. Đoàn Phan Tân và TS. Ngô Thanh Thảo. Các kết qu
nghiên cu trình bày trong lun án là trung thc, không sao chép tbt kmt
nguồn nào và dưới bt khình thc nào. Vic tham kho các tài liệu đã được trích
dn và ghi nguồn theo đúng quy định.
Tác gi lun án
Bùi Phƣơng
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
5 lần xem

Luận án tiến sĩ Khoa học Thông tin Thư viện: Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến HVTT nói chung và HVTT của giảng viên; Khảo sát HVTT của giảng viên tại các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT của giảng viên, từ đó, nhận diện đặc điểm HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh..

Nội dung

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI BÙI HÀ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIÂNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN HÀ NỘI, 2019 BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI BÙI HÀ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIÂNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thƣ viện Mã số: 62320203 LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÔNG TIN - THƢ VIỆN Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đoàn Phan Tân 2. TS. Ngô Thanh Thảo HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Đoàn Phan Tân và TS. Ngô Thanh Thảo. Các kết quả nghiên cứu trình bày trong luận án là trung thực, không sao chép từ bất kỳ một nguồn nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tham khảo các tài liệu đã được trích dẫn và ghi nguồn theo đúng quy định. Tác giả luận án Bùi Hà Phƣơng 1 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC................................................................................................................... 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................................... 2 DANH MỤC MÔ HÌNH, BIỂU ĐỒ.............................................................................. 3 MỞ ĐẦU..................................................................................................................... 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN..... 25 1.1. Khái niệm về hành vi thông tin..................................................................... 25 1.2. Mô hình hành vi thông tin............................................................................. 34 1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thông tin của giảng viên............................... 42 1.4. Yêu cầu đối với hành vi thông tin của giảng viên......................................... 50 1.5. Đặc điểm giảng viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh........... 52 Tiểu kết................................................................................................................. 60 Chƣơng 2: HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.................................................................... 61 2.1. Hành vi xác định nhu cầu tin của giảng viên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh......................................................................................................... 61 2.2. Hành vi tìm kiếm thông tin của giảng viên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh......................................................................................................... 76 2.3. Hành vi sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh........................................................................................ 89 2.4. Nhận diện đặc điểm hành vi thông tin của giảng viên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh........................................................................................ 97 Tiểu kết............................................................................................................... 101 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở TP. HỒ CHÍ MINH ......................................... 102 3.1. Xây dựng mô hình hành vi thông tin của giảng viên .................................. 102 3.2. Giải pháp hiện thực hoá mô hình hành vi thông tin của giảng viên các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh...................................................................... 114 Tiểu kết............................................................................................................... 149 KẾT LUẬN ............................................................................................................. 150 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ............................................................................................................... 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................... 154 PHỤ LỤC................................................................................................................ 162 2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CBTV CNTT CQTT CSDL ĐH GV HTTT HVTT KHXH&NV TP TT-TV TV TVĐH Chữ viết đầy đủ Cán bộ thư viện Công nghệ thông tin Cơ quan thông tin Cơ sở dữ liệu Đại học Giảng viên Hệ thống tìm tin Hành vi thông tin Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Thông tin – Thư viện Thư viện Thư viện đại học 3 DANH MỤC MÔ HÌNH, BIỂU ĐỒ Stt. 1. Hình 1.1. 2. Hình 1.2. 3. Hình 1.3. 4. Hình 1.4. 5. Hình 3.1. Stt. 1. Biểu đồ 1.1. 2. Biểu đồ 1.2. 3. Biểu đồ 1.3. 4. Biểu đồ 2.1. 5. Biểu đồ 2.2. 6. Biểu đồ 2.3. 7. Biểu đồ 2.4. 8. Biểu đồ 2.5. 9. Biểu đồ 2.6. 10. Biểu đồ 2.7. 11. Biểu đồ 2.8. 12. Biểu đồ 2.9. Nội dung hình, biểu đồ Trang DANH MỤC MÔ HÌNH Mô hình Ellis (The Ellis Model, Ellis 1989) 35 Mô hình HVTT của các nhà khoa học xã hội (Information 36 behaviour of social scientists, Meho & Tibbo, 2003) Mô hình tìm kiếm thông tin của Dervin 37 (Dervin’s sense making, 1983) Mô hình của Wilson (Wilson's model of 1996) 41 Mô hình HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ 107 Chí Minh DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trình độ chuyên môn của giảng viên 56 Trình độ chuyên môn của giảng viên theo lĩnh vực khoa học 57 Giới tính của giảng viên 59 Mục tiêu tìm kiếm thông tin của giảng viên 64 Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc hành vi xác định 74 nhu cầu tin của giảng viên Nguồn thông tin giảng viên thường sử dụng 77 Cách thức tìm kiếm thông tin của giảng viên 84 Loại hành vi sau tìm kiếm thông tin của giảng viên 86 Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc lựa chọn hệ thống 88 tìm tin của giảng viên Cách thức lưu trữ thông tin của giảng viên 90 Thống kê ý kiến của giảng viên về hành vi đạo văn/ vi phạm 92 bản quyền Mức độ sử dụng hình thức chia sẻ thông tin của giảng viên 94 13. Biểu đồ 2.10. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc sử dụng thông tin 97 của giảng viên 4 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chất lượng đào tạo của mỗi trường ĐH không chỉ phụ thuộc vào chương trình đào tạo của mỗi ngành học mà còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực của đội ngũ giảng viên. Năng lực của giảng viên được đánh giá qua năng lực chuyên môn, giảng dạy, năng lực NCKH, năng lực phục vụ cộng đồng và đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm, kỹ năng khác. Trong bối cảnh giáo dục ĐH hiện nay, xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng được yêu cầu đào tạo của nhà trường một trong những mục tiêu quan trọng của các trường ĐH. Để đạt được mục tiêu đó, các trường ĐH cần có những chính sách, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường. Bên cạnh đó, mỗi giảng viên cũng cần nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của mình, chủ động trang bị, nâng cao năng lực của cá nhân đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Có nhiều cách thức để mỗi giảng viên có thể nâng cao năng lực như chủ động học tập, tích cực nghiên cứu, kết nối cộng đồng, v.v... Trong đó, hoạt động khai thác thông tin của đội ngũ giảng viên được xem là một trong những hoạt động không thể thiếu nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, NCKH của giảng viên. Ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy, giảng viên còn bắt buộc phải tham gia các hoạt động NCKH, luôn cập nhật và vận dụng những kiến thức mới vào trong hoạt động thực tiễn, hướng dẫn, định hướng sinh viên cùng tham gia trong các hoạt động đó và đóng vai trò quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Như vậy, để thực hiện nhiệm vụ đó, đòi hỏi giảng viên phải tiếp cận nhiều nguồn tài liệu, thông tin khác nhau, trong đó, TV được xem là một trong những nguồn thông tin hữu ích và hiệu quả. Hay nói cách khác, TV giữ vai trò hỗ trợ giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và NCKH đạt chất lượng cao. TVĐH được xem là một trong những nguồn thông tin có ý nghĩa to lớn. Đối với giảng viên, TVĐH một mặt la noi luu giư đây đu nhât, hệ thông nhât va mơi nhât nhưng kiên thưc vê nganh nghê, vê linh vưc khoa hoc đê nghien cưu, giảng dạy; là nơi cung câp thong tin đêgiảng viên thường xuyên cập nhật nội dung giang day, làm mới cũng như làm phong phu nội dung giang day. Mặt khac, TVĐH la phuong tiện giup 5 giảng viên thưc hiện phuong phap phat huy kha nang tư hoc, tư nghien cưu cua sinh viên, phát huy tính sáng tạo của sinh viên trong quá trình đào tạ[o14, tr.222]. Trong quá trình khai thác thông tin, hành vi xác định nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ thông tin của giảng viên chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác nhau như yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân và tâm lý. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, HVTT của giảng viên gắn liền với sự thay đổi của công nghệ hoặc tâm lý cá nhân cũng liên quan đến quá trình tìm kiếm thông tin [73, tr.557]. Ở lĩnh vực khoa học TT-TV, nghiên cứu HVTT có thể hiểu một cách đơn giản là nghiên cứu nhưng biểu hiện cua các cá nhân ngư ời dùng tin khi họ cần, tìm kiếm, tiếp nhận và sử dụng thông tin. Những biểu hiện đó được nghiên cứu trong bối cảnh có sự tác động của nhiều yếu tố như tâm lý bên trong, đặc điểm cá nhân, môi trường xã hội bên ngoài. Những biểu hiện của người dùng tin bao gồm phản ứng thuộc về cảm giác như cảm xúc, cảm nghĩ mà người dùng tin có được khi nhìn thấy, nghĩ về, tiếp cận hoặc khi sử dụng thông tin. Ngoài ra, nghiên cứu HVTT lưu ý đến những biểu hiện thuộc về tri giác khi người dùng tin thể hiện qua suy nghĩ, hiểu biết và đánh giá cá nhân về thông tin mà họ đã sử dụng. Những đánh giá đó được thể hiện bằng niềm tin, quan điểm, thái độ và quyết định lựa chọn, sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu của họ. Từ kết quả của một số quan sát ban đầu về HVTT của giảng viên cho thấy, giảng viên có khuynh hướng lựa chọn các nguồn thông tin khác nhau như bộ sưu tập của cá nhân, Internet, đồng nghiệp, bạn bè, v.v... Nhiều giảng viên chưa thực sự xem TVĐH là nơi cung cấp thông tin và hỗ trợ hoạt động giảng dạy và NCKH. Một số giảng viên dành ít thời gian hoặc còn do dự khi lựa chọn sử dụng TV. Điều này góp phần khẳng định một thực trạng đó là vai trò của TV nói chung, TVĐH nói riêng chưa thực sự phát huy hiệu quả nhiệm vụ phục vụ thông tin và tác động đến HVTT của giảng viên. Chính vì vậy, việc nhận diện, xác định những đặc trưng về HVTT của giảng viên và xây dựng các giải pháp hoàn thiện HVTT của giảng viên nói riêng, người dùng tin nói chung chính là nhiệm vụ mà các TVĐH cần phải thực hiện. Để có cơ sở thực hiện, đòi hỏi các TVĐH cần phải nắm vững, hiểu rõ đặc điểm các nhóm giảng 6 viên, hành vi xác định nhu cầu tin và mong muốn của giảng viên là gì, hành vi tìm kiếm và sử dụng thông tin khi nào, ở đâu, như thế nào hay những yếu tố ảnh hưởng đến HVTT của giảng viên để từ đó có thể nhận diện, dự đoán xu hướng trong HVTT của giảng viên và cung cấp được những sản phẩm, dịch vụ cũng như có những biện pháp tác động và hỗ trợ hiệu quả HVTT của giảng viên. Nhận thức và hiểu biết về HVTT của giảng viên là giảng viên còn giúp các TVĐH xây dựng chiến lược marketing, tác động trở lại giảng viên, góp phần hoàn thiện HVTT của giảng viên. TP. Hồ Chí Minh là khu vực tập trung số lượng lớn các trường ĐH, trong đó tất cả các trường đều có TV, hệ thống các trung tâm thông tin hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường bao gồm hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên. Đây được xem là cơ sở để TVĐH đề xuất những giải pháp và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động cũng như quá trình hoàn thiện HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Cụ thể, nghiên cứu HVTT của giảng viên cung cấp cơ sở xây dựng văn hoá thông tin trong nhà trường, góp phần hoàn thiện chính sách, chiến lược phát triển của nhà trường. Nghiên cứu HVTT của giảng viên còn giúp lãnh đạo nhà trường có thể nhận diện, phát hiện ra những điểm mạnh, hạn chế trong chính sách phát triển nguồn nhân lực của nhà trường. Cụ thể, thông qua việc đánh giá HVTT của giảng viên có thể cho thấy năng lực của từng giảng viên, gắn liền với quá trình hình thành những nét đặc trưng trong văn hoá nhà trường. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng góp phần giúp lãnh đạo nhà trường sẽ nhận diện rõ hơn về nhận thức, thái độ, hành vi, động cơ, kỳ vọng của giảng viên đối với nhà trường, sự hài lòng của giảng viên trong quá trình thể hiện vai trò giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng hay nâng cao trình độ. Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường còn có thể đánh giá được sự tác động của yếu tố văn hoá – văn hoá nhà trường – đối với HVTT của giảng viên dựa trên những thành quả mà giảng viên thực hiện được. Đây chính là bối cảnh chính góp phần hình thành HVTT của giảng viên. Đặc biệt, mỗi giảng viên là một thành viên trong nhà trường, có hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của bản thân đối với nhiệm vụ chung của nhà trường. Khi giảng viên nhận thức được vai trò của bản thân đối với quá trình phát triển chung 7 của nhà trường, họ sẽ nỗ lực đóng góp cho sự phát triển đó. Để làm được điều này, giảng viên cũng cần phải có sự tương tác với nhiều đối tượng, bao gồm các mối quan hệ xã hội với đồng nghiệp, người học, và tương tác với thông tin để hỗ trợ thực hiện vai trò. Các mối quan hệ xã hội hình thành mối tương tác liên cá nhân với những nét đặc trưng riêng. Riêng đối với thông tin, giảng viên cũng có những hành vi tương ứng. Do vậy, khi giảng viên có sự tương tác hiệu quả đối với thông tin hay ngược lại, thông tin được xác định, tìm kiếm, sử dụng và chia sẻ hiệu quả bởi giảng viên, khi đó, HVTT hoàn thiện đồng thời góp phần hình thành nên nét đặc trưng trong văn hoá chung của nhà trường – văn hoá thông tin trong nhà trường. Với những lý do trên, việc cung cấp cái nhìn toàn diện và sâu sắc về HVTT của giảng viên trong các trường ở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời tìm ra những giải pháp hoàn thiện HVTT của giảng viên tại các trường ĐH ở TP. Hồ Chí Minh là vấn đề thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, tác giả lựa chọn vấn đề “Nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận án tiến sĩ. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 2.1.Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến đề tài Hành vi thông tin từ lâu đã được nhiều nhà khoa học ở nước ngoài quan tâm nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực với những vấn đề liên quan đến khái niệm HVTT, các biểu hiện của HVTT, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến HVTT. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu đề xuất các mô hình HVTT mô tả các quá trình của HVTT như xác định nhu cầu tin, quá trình tìm tin, sử dụng và chia sẻ thông tin. Một số kết quả nghiên cứu tiêu biểu về các vấn đề này được trình bày theo nhóm vấn đề sau.  Khái niệm “hành vi thông tin” Hành vi không chỉ là một hoạt động vật chất, mà còn thể hiện một quá trình xen kẽ phức tạp giữa nhận thức và tình cảm, hướng dẫn cá nhân quyết định trong thời gian nhất định [45, tr.2]. Tất cả hành vi được mô tả như là sự nỗ lực của cá nhân nhằm thay đổi từ một tình trạng này sang tình trạng khác, hoặc duy trì tình trạng hiện tại [54, tr.49]. Hành vi thông tin (thuật ngữ tiếng Anh là “information 8 behavior”) là một phân ngành trong lĩnh vực khoa học thông tin và là một lĩnh vực liên ngành được tiếp cận từ nhiều quan điểm khác nhau như tâm lý học nhận thức, hành vi tổ chức, truyền thông, triết học, nhân chủng học, sinh học. Các nghiên cứu về HVTT có những khuynh hướng tiêu biểu. Với cách tiếp cận nhận thức đối với HVTT, các tác giả xem xét HVTT tập trung vào người dùng tin, sử dụng thông tin, chuyển giao và trao đổi thông tin, sự thỏa mãn của người dùng tin [71, tr.198] hoặc chú ý đến nhu cầu tin trong đời sống hàng ngày, bối cảnh nghiên cứu HVTT trong cuộc sống công việc hằng ngày [76, tr.53]. Ngoài ra, HVTT là “cách thức con người cần, tìm kiếm, cung cấp và sử dụng thông tin trong các bối cảnh khác nhau, bao gồm cả nơi làm việc và sinh hoạt hàng ngày”[59, tr.44]. HVTT của con người liên quan đến nghiên cứu hành vi tìm kiếm thông tin, khám phá, tổ chức và sử dụng thông tin [66, tr.258]. Với cách tiếp cận tổng quát không chỉ liên quan đến nhu cầu nhận thức của người dùng tin mà còn chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến người dùng tin trong quá trình sử dụng các nguồn thông tin, các nghiên cứu chỉ rõ: Ai sử dụng thông tin gì? Sử dụng thông tin như thế nào, khi nào, ở đâu và tại sao? Những nguồn thông tin nào được sử dụng? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc sử dụng đó? [36, tr.72-74]. Khi nhấn mạnh đến vai trò bị động hay chủ động của người dùng tin cho thấy HVTT là “tìm kiếm thông tin, cũng như toàn bộ hành vi không chủ ý hoặc thụ động (như thoáng gặp hay bắt gặp thông tin), và hành vi có mục đích mà không liên quan đến tìm kiếm, như tránh thông tin” [24, tr.5], [75, tr.249].  Mô hình hành vi thông tin

Tài liệu liên quan