Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học

Đăng ngày 9/15/2019 2:34:38 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 290 | FileSize: 7.71 M | File type: PDF
Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học. Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học, đồng thời xây dựng được nguồn học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác một số nội dung trong chương trình tiểu học.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ
XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC
TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC
LUẬN ÁN TIẾN KHOA HỌC GIÁO DỤC
Nội - 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ
XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC
TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC
Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục
số: 914 0102
LUẬN ÁN TIẾN KHOA HỌC GIÁO DỤC
Hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Đào Thái Lai
2. PGS.TS. Trần Thị Thái
Nội - 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới
sự hướng dẫn của PGS.TS. Đào Thái Lai và PGS.TS. Trần Thị Thái Hà. Các số liệu,
kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công
trình nào khác.
Tác giả luận án
Trần Dương Quốc Hòa
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
5 lần xem

Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học. Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học, đồng thời xây dựng được nguồn học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác một số nội dung trong chương trình tiểu học..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục Mã số: 914 0102 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đào Thái Lai 2. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đào Thái Lai và PGS.TS. Trần Thị Thái Hà. Các số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Trần Dương Quốc Hòa MỤC LỤC MỞ ĐẦU.........................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC......................7 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ...............................................................................7 1.1.1. Nghiên cứu về DHTT và DHTT ở tiểu học ..................................................7 1.1.2. Nghiên cứu xây dựng các loại HLĐT sử dụng trong dạy học ở tiểu học......9 1.2. Dạy học tương tác ở tiểu học ...............................................................................13 1.2.1. Một số vấn đề cơ bản về DHTT..................................................................13 1.2.2. Đặc điểm của học sinh tiểu học...................................................................17 1.2.3. Hoạt động học và hoạt động dạy trong DHTT ở tiểu học...........................18 1.2.4. Đặc trưng của DHTT ở tiểu học..................................................................20 1.2.5. Nguyên tắc tổ chức DHTT ở tiểu học .........................................................21 1.2.6. Quy trình tổ chức DHTT ở tiểu học............................................................24 1.2.7. Định hướng tổ chức DHTT ở tiểu học ........................................................26 1.3. Học liệu điện tử và vấn đề thiết kế học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học..........................................................................................................................31 1.3.1. Một số vấn đề cơ bản về HLĐT..................................................................31 1.3.2. Những thành phần cơ bản của HLĐT sử dụng trong DHTT tiểu học.........35 1.3.3. Ưu thế và khả năng hỗ trợ của HLĐT trong DHTT ở tiểu học...................36 1.3.4. Mức độ hỗ trợ của HLĐT trong DHTT ở tiểu học......................................42 1.3.5. Hạn chế của HLĐT trong DHTT ở tiểu học................................................45 1.3.6. Những định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh khi thiết kế và sử dụng HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học................................................................46 1.3.7. Yêu cầu sư phạm đối với HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học..........................47 1.3.8. Công nghệ 4.0 và triển vọng ứng dụng trong xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học ...............................................................................................................49 1.4. Sử dụng học liệu điện tử trong dạy học tương tác ở tiểu học...........................51 1.4.1. Tương tác dạy học trong môi trường lớp học có sự hỗ trợ của HLĐT .......51 1.4.2. Hình thức sử dụng HLĐT trong dạy học tương tác ở tiểu học....................51 1.4.3. Các yếu tố tác động đến việc sử dụng HLĐT trong DHTT ở tiểu học.......53 1.5. Thực trạng sử dụng học liệu điện tử của giáo viên tiểu học và nhu cầu về học liệu điện tử sử dụng trong dạy học tương tác ở tiểu học..........................................57 1.5.1. Mục đích, đối tượng, nội dung và phương pháp khảo sát...........................57 1.5.2. Thực trạng khai thác và sử dụng HLĐT của GVTH...................................58 1.5.3. Nhu cầu của GVTH, SVTH về nguồn HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học......66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1............................................................................................70 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC TƯƠNG TÁCỞ TIỂU HỌC......................................................................................................72 2.1. Nguyên tắc xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học......................................72 2.1.1. Đảm bảo tính phù hợp.................................................................................72 2.1.2. Đảm bảo tính hỗ trợ.....................................................................................73 2.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả.................................................................................73 2.1.4. Đảm bảo khả năng thích ứng.......................................................................74 2.1.5. Đảm bảo khả năng sử dụng lại....................................................................74 2.1.6. Đảm bảo tính duy trì và phát triển...............................................................74 2.2. Đề xuất cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học..............................75 2.2.1. Cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học......................................75 2.2.2. Các tầng thiết kế theo cấu trúc hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học...78 2.3. Quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học........................................80 2.3.1. Quy trình xây dựng......................................................................................80 2.3.2. Một số lưu ý khi vận dụng quy trình...........................................................85 2.3.3. Minh họa......................................................................................................90 2.4. Xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT các môn học ở tiểu học.................................107 2.4.1. Cấu trúc HLĐT hỗ trợ DHTT các môn học ở tiểu học .............................107 2.4.2. Chức năng hỗ trợ DHTT của hệ thống EcPit............................................110 2.4.3. Cách thức phân phối và định hướng phát triển dữ liệu của hệ thống EcPit116 2.5. Sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ DHTT ở tiểu học............................................117 2.5.1. Định hướng sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ DHTT ở tiểu học ..................117 2.5.2. Các hình thức sử dụng hệ thống EcPit hỗ trợ DHTT ở trường tiểu học.....119 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2..........................................................................................132 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ............................................................134 3.1. Khái quát thực nghiệm sư phạm.......................................................................134 3.1.1. Mục đích thực nghiệm...............................................................................134 3.1.2. Nội dung thực nghiệm...............................................................................134 3.1.3. Đối tượng thực nghiệm..............................................................................134 3.1.4. Tiêu chí đánh giá và thang đo thực nghiệm ..............................................135 3.1.5. Cách thức tiến hành thực nghiệm sư phạm ...............................................137 3.2. Kết quả thực nghiệm..........................................................................................140 3.2.1. Kết quả khảo sát GVTH, SVTH................................................................140 3.2.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1.......................................................144 3.2.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 2.......................................................150 3.2.4. Kết quả nghiên cứu trường hợp.................................................................162 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3..........................................................................................164 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ...........................................................................165 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ....................169 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................170 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt CNTT DHTT ĐC GV GVTH HLĐT HS HSTH PMDH PPDH PTDH QTDH SGK SV SVTH THCS THPT TN TNSP XT Viết đầy đủ công nghệ thông tin dạy học tương tác đối chứng giáo viên giáo viên tiểu học học liệu điện tử học sinh học sinh tiểu học phần mềm dạy học phương pháp dạy học phương tiện dạy học quá trình dạy học sách giáo khoa sinh viên sinh viên ngành tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông thực nghiệm thực nghiệm sư phạm xem thêm DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 1.7 Bảng 1.8 Bảng 1.9 Bảng 1.10 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6

Tài liệu liên quan