Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học...

  • 15/09/2019 09:34:38
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định cơ sở khoa học cho việc xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học, đồng thời xây dựng được nguồn học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác một số nội dung trong chương trình tiểu học.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 7.71 M, số trang : 290

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ
XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC
TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC
LUẬN ÁN TIẾN KHOA HỌC GIÁO DỤC
Nội - 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRẦN DƯƠNG QUỐC HOÀ
XÂY DỰNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ DẠY HỌC
TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC
Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục
số: 914 0102
LUẬN ÁN TIẾN KHOA HỌC GIÁO DỤC
Hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Đào Thái Lai
2. PGS.TS. Trần Thị Thái
Nội - 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới
sự hướng dẫn của PGS.TS. Đào Thái Lai và PGS.TS. Trần Thị Thái Hà. Các số liệu,
kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công
trình nào khác.
Tác giả luận án
Trần Dương Quốc Hòa

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ