Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển chương trình đào tạo liên...

  • 15/09/2019 09:36:55
  • 8 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích của luận án nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển CTĐT liên thông theo tiếp cận CDIO và trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phát triển CTĐT liên thông trình độ đại học nhóm ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí theo tiếp cận CDIO tại Việt Nam.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOCX , dung lượng : 4.05 M, số trang : 258

Chi tiết

ĐI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐI HC SƯ PHM
PHM HU LC
PHÁT TRIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO
LIÊN THÔNG TRÌNH ĐĐI HC NHÓM NGÀNH
CÔNG NGH K THUT CƠ KHÍ THEO TIP CN CDIO
LUN ÁN TIN SĨ KHOA HC GIÁO DC
2
THÁI NGUYÊN ­ 2019
ĐI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐI HC SƯ PHM
PHM HU LC
PHÁT TRIN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO
LIÊN THÔNG TRÌNH ĐĐI HC NHÓM NGÀNH
CÔNG NGH K THUT CƠ KHÍ THEO TIP CN CDIO
Ngành: Lý lun và Lch s giáo dc
Mã s: 9140102
LUN ÁN TIN SĨ KHOA HC GIÁO DC
Người hướng dn khoa hc:
1. PGS.TS TRN KHÁNH ĐC
2. PGS.TS VÕ TH XUÂN
THÁI NGUYÊN ­ 2019

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ