Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học định hướng phát triển năng lực...

  • 15/09/2019 09:49:14
  • 11 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích của luận án nhằm nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về dạy học định hướng phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp dạy học các học phần Kĩ thuật điện tử nhằm phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho SV ngành Sư phạm kĩ thuật, góp phần nâng cao chất lượng dạy học kĩ thuật.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 5.12 M, số trang : 214

Chi tiết

B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƢỜNG ĐẠI HC PHM NI
----- -----
NGUYN TH MAI LAN
DY HC ĐỊNH HƢỚNG
PHÁT TRIN NĂNG LC SÁNG TO THUT
CHO SINH VIÊN PHM THUT
LUN ÁN TIN
KHOA HC GIÁO DC
NI 2019
B GIÁO DC ĐÀO TO
TRƢỜNG ĐẠI HC PHM NI
----- -----
NGUYN TH MAI LAN
DY HC ĐỊNH HƢỚNG
PHÁT TRIN NĂNG LC SÁNG TO THUT
CHO SINH VIÊN PHM THUT
Chuyên ngành: LL PPDH b môn thut công nghip
s:
9 14 01 11
LUN ÁN TIN
KHOA HC GIÁO DC
NGƢỜI HƢỚNG DN KHOA HC:
1. PGS.TS ĐẶNG VĂN NGHĨA
2. TS. NGUYN THANH TÙNG
NI 2019
i
LI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan công trình nghiên cu khoa hc này là kết qunghiên
cu ca cá nhân tôi. Các sliu và tài liu trích dn trong công trình này là
trung thc. Kết qunghiên cu này không trùng vi bt ccông trình nào đã
đƣợc công bố trƣớc đó. Tôi chu trách nhim vi li cam đoan ca mình.
Ni, ngày
tháng
năm 2019
Tác gi
Nguyn Th Mai Lan

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ