Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (1919 –...

  • 15/09/2019 09:51:29
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là cơ sở khẳng định vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức dạy học lịch sử Việt Nam (lịch sử dân tộc và lịch sử địa phương) với các di tích lịch sử tại địa phương trong dạy học lịch sử ở trường THPT, luận án xác định nội dung hệ thống di tích LS cần khai thác và đề xuất các hình thức, biện pháp tổ chức dạy học với các di tích đó.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 3.63 M, số trang : 263

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
_______________________________________
NGUYỄN THỊ DUYÊN
TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 -
2000)
VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TỈNH NGHỆ AN
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
1
HÀ NỘI - 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
_______________________________________
NGUYỄN THỊ DUYÊN
TỔ CHỨC DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 –
2000)
VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TỈNH NGHỆ AN
Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Lịch sử
Mã số: 9.140.111
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
Người hướng dẫn khoa học:
GS.TS. NGUYỄN THỊ CÔI
PGS.TS. TRẦN VIẾT THỤ

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ