Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Thực trạng và giải pháp phát triển phong trào...

  • 15/09/2019 09:40:00
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thể thao quần chúng của thành phố Hải Phòng, để lựa chọn và ứng dụng một số giải pháp thích hợp có tính khả thi, nhằm phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.87 M, số trang : 235

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B VĂN HÓA, THỂ THAO DU LCH
VIN KHOA HC THDC THTHAO
NGUYN HU TOÁN
NI - 2018
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B VĂN HÓA, THỂ THAO DU LCH
VIN KHOA HC TH DC TH THAO
NGUYN HU TOÁN
Tên ngành: Giáo dc hc
ngành: 9140101
Cán b hướng dn khoa hc:
Hƣớng dn 1: TS. Nguyn Thế Truyn
Hƣớng dẫn 2: TS. Đức Văn
NI - 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, đây công trình nghiên cứu ca
riêng tôi. Các s liu, kết qu nêu trong lun án trung thc
chưa từng được ai công b trong bt k công trình nào.
Tác gi lun án
Nguyn Hu Toán

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ