Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Thực trạng và giải pháp phát triển phong trào thể thao quần chúng của thành phố Hải phòng theo định hướng xã hội hóa

Đăng ngày 9/15/2019 2:40:00 PM | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 10 | Page: 235 | FileSize: 2.87 M | File type: PDF
Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Thực trạng và giải pháp phát triển phong trào thể thao quần chúng của thành phố Hải phòng theo định hướng xã hội hóa. Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thể thao quần chúng của thành phố Hải Phòng, để lựa chọn và ứng dụng một số giải pháp thích hợp có tính khả thi, nhằm phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng của thành phố trong giai đoạn hiện nay.
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B VĂN HÓA, THỂ THAO DU LCH
VIN KHOA HC THDC THTHAO
NGUYN HU TOÁN
NI - 2018
B GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
B VĂN HÓA, THỂ THAO DU LCH
VIN KHOA HC TH DC TH THAO
NGUYN HU TOÁN
Tên ngành: Giáo dc hc
ngành: 9140101
Cán b hướng dn khoa hc:
Hƣớng dn 1: TS. Nguyn Thế Truyn
Hƣớng dẫn 2: TS. Đức Văn
NI - 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, đây công trình nghiên cứu ca
riêng tôi. Các s liu, kết qu nêu trong lun án trung thc
chưa từng được ai công b trong bt k công trình nào.
Tác gi lun án
Nguyn Hu Toán
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
10 lần xem

Luận án tiến sĩ Giáo dục học: Thực trạng và giải pháp phát triển phong trào thể thao quần chúng của thành phố Hải phòng theo định hướng xã hội hóa. Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thể thao quần chúng của thành phố Hải Phòng, để lựa chọn và ứng dụng một số giải pháp thích hợp có tính khả thi, nhằm phát triển sâu rộng phong trào thể thao quần chúng của thành phố trong giai đoạn hiện nay..

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN HỮU TOÁN HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO NGUYỄN HỮU TOÁN Tên ngành: Giáo dục học Mã ngành: 9140101 Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hƣớng dẫn 1: TS. Nguyễn Thế Truyền Hƣớng dẫn 2: TS. Vũ Đức Văn HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào. Tác giả luận án Nguyễn Hữu Toán MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng, sơ đồ, biểu đồ có trong luận án ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 5 1.1. Quan điểm đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc về phát triển TDTT quần chúng trong thời kỳ đổi mới 5 1.2. Một số vấn đề lý luận chung về xã hội hóa TDTT 8 1.2.1. Khái niệm và lý luận của xã hội hóa 8 1.2.2. Khái niệm xã hội hóa thể dục, thể thao theo đƣờng lối của Đảng 10 1.2.3. Cơ sở lý luận chung về giải pháp 14 1.3. Quan điểm phát triển TDTT quần chúng theo định hƣớng xã hội hóa 17 1.3.1. Khái niệm về thể thao quần chúng 17 1.3.2. Một số thuật ngữ trong TDTT quần chúng 18 1.3.3. Mục tiêu và nội dung phát triển thể thao quần chúng theo định hƣớng xã hội hóa 20 1.3.4. Thiết chế,thể chế TDTT quần chúng 29 1.4. Công tác TDTT quần chúng của thành phố Hải Phòng theo định hƣớng XHH trong giai đoạn hiện nay 31 1.4.1. Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố Hải Phòng 31 1.4.2. Một số vấn đề cơ bản về TDTT của thành phố Hải Phòng theo định hƣớng XHH 32 1.5. Những công trình nghiên cứu có liên quan 34 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 41 2.1. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 41 2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu 41 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 41 2.1.3. Địa điểm nghiên cứu 41 2.1.4. Cơ quan phối hợp nghiên cứu 41 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 42 2.2.1. Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích tài liệu 42 2.2.2. Phƣơng pháp phỏng vấn tọa đàm 43 2.2.3. Phƣơng pháp quan sát 44 2.2.4. Phƣơng pháp điều tra 44 2.2.5. Phƣơng pháp phân tích SWOT 45 2.2.6. Phƣơng pháp thực nghiệm 46 2.2.7. Phƣơng pháp toán học thống kê 46 2.3. Tổ chức nghiên cứu 47 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 48 3.1. Thực trạng về phong trào TDTT quần chúng của thành phố Hải Phòng 48 3.1.1. Thực trạng về sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác TDTT ở cơ sở 48 3.1.2. Thực trạng phát triển TDTT quần chúng của thành phố Hải Phòng 51 3.1.3. Thực trạng về công tác GDTC và thể thao trƣờng học của thành phố Hải Phòng 65 3.1.4. Công tác xã hội hóa TDTT quần chúng của thành phố Hải Phòng 72 3.1.5. Triển vọng phát triển phong trào TDTT quần chúng ở thành phố Hải Phòng theo định hƣớng XHH 77 3.1.6. Bàn luận về thực trạng phát triển phong trào TDTT quần chúng của thành phố Hải Phòng theo định hƣớng XHH 80 3.2. Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng của thànhphố Hải Phòng theo định hƣớng XHH 94 3.2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của các giải pháp phát triển TDTT quần chúng của thành phố Hải Phòng theo định hƣớng XHH 94 3.2.2. Nguyên tắc lựa chọn giải pháp 97 3.2.3. Cách tiếp cận để xác định các giải pháp 100 3.2.4. Chọn lựa giải pháp phát triển phong trào TDTT quần chúng của thành phố Hải Phòng theo định hƣớng XHH 101 3.2.5. Cách thức triển khai các giải pháp đƣợc lựa chọn nhằm phát triển phong trào TTQC của thành phố Hải Phòng theo định hƣớng XHH 103 3.2.6. Bàn luận về lựa chọn giải pháp nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng của thành phố Hải Phòng theo định hƣớng XHH 123 3.3. Ứng dụng các giải pháp và kết quả phát triển phong trào TDTT quần chúng của huyện Kiến Thụy 127 3.3.1. Cơ sở lý luận 127 3.3.2. Cơ sở thực tiễn 128 3.3.3. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng tại huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng 129 3.3.4. Tổ chức thực nghiệm 130 3.3.5. Kết quả thực nghiệm ứng dụng các giải pháp đƣợc lựa chọn tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 131 3.3.6. Bàn luận về kết quả đạt đƣợc trong quá trình ứng dụng giải pháp nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng của thành phố Hải Phòng theo định hƣớng XHH 155 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 165 KẾT LUẬN 165 KIẾN NGHỊ 166 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN BVHTTDL CBGV, CNV CLB TDTT CLB TDTT CS CNH, HĐH CTV ĐBSH GDTC HDV HSSV NLĐ QLNN TDDS TDTT TNV TT UBND VHTT VH,TT&DL XHH XHH TDTT : Bộ văn hóa Thể thao & Du lịch : Cán bộ giáo viên, công nhân viên : Câu lạc bộ thể dục thể thao : Câu lạc bộ Thể dục, thể thao cơ sở : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Công tác viên : Đồng bằng Sông Hồng : Giáo dục thể chất : Hƣớng dẫn viên : Học sinh, sinh viên : Ngƣời lao động : Quản lý nhà nƣớc : Thể dục dƣỡng sinh : Thể dục, thể thao : Tình nguyện viên : Trọng tài : Ủy ban nhân dân : Văn hóa thông tin : Văn hóa thể thao và du lịch : Xã hội hóa : Xã hội hóa thể dục thể thao DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ CÓ TRONG LUẬN ÁN Thế loại Bảng Số Tiêu đề Trang Thực trạng sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Chính 3.1 quyền đối với công tác TDTT cơ sở (n = 224) 50 Thực trạng phát triển TDTT quần chúng của thành 3.2 phố Hải Phòng năm 2014 52 Chỉ số phát triển Thể dục thể thao quần chúng của 3.3 thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2010 đến 53 năm 2014 Công tác TDTT quần chúng các quận, huyện trên 3.4 địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014 55 Quỹ đất và các công trình thể thao cơ bản cấp 3.5 quận huyện, thành phố Hải Phòng năm 2014 57 Thống kê thiết chế văn hóa, thể thao cấp Quận, 3.6 Huyện, Xã, Phƣờng, Thị trấn, thành phố Hải 59 Phòng (tính đến ngày 30/12 năm 2014) Chỉ tiêu phát triển thể thao cho mọi ngƣời của 3.7 thành phố Hải Phòng giai đoạn từ năm 2015 đến 62 năm 2020 Thống kê số liệu học sinh và các trƣờng THPT,

Tài liệu liên quan