Luận án tiến sĩ: Chất lượng tổ chức cơ sở đảng nông thôn ở các tỉnh phía...

  • 15/09/2019 09:52:28
  • 9 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào, luận án đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ nông thôn ở các tỉnh phía Bắc CHDCND Lào đến năm 2025.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.43 M, số trang : 179

Chi tiết

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
KHAM PHOUY CHAN THA VA DY
CHÊT L¦îNG Tæ CHøC C¥ Së §¶NG N¤NG TH¤N
ë C¸C TØNH PHÝA B¾C CéNG HßA D¢N CHñ NH¢N D¢N LµO
GIAI §O¹N HIÖN NAY
LUẬN ÁN TIẾN
CHUYÊNNGÀNH:XÂYDỰNGĐẢNGVÀCHÍNHQUYỀNNHÀNƢỚC
NỘI - 2019
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
KHAM PHOUY CHAN THA VA DY
CHÊT L¦îNG Tæ CHøC C¥ Së §¶NG N¤NG TH¤N
ë C¸C TØNH PHÝA B¾C CéNG HßA D¢N CHñ NH¢N D¢N LµO
GIAI §O¹N HIÖN NAY
LUẬN ÁN TIẾN
CHUYÊNNGÀNH:XÂYDỰNGĐẢNGVÀCHÍNHQUYỀNNHÀNƢỚC
số: 62 31 02 03
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:
1. TS. ĐẶNG ĐÌNH PHÖ
2. PGS.TS. VĂN CƢỜNG
NỘI - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu của riêng
tôi. Các số liệu, trích dẫn trong luận án bảo đảm độ tin cậy,
chính xác, trung thực đượctrích dẫn đầy đủ theo quy định.
Tác giả luận án
KHAM PHOUY CHAN THA VA DY

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ