Luan an tien si: Chat luong doi ngu can bo hau can trung doan Quan doi nhan dan Viet Nam giai doan hien nay-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1211546 pdf

  • 15/09/2019 09:46:58
  • 10 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBHC trung đoàn; chỉ ra nguyên nhân và những vấn đề đặt ra về chất lượng đội ngũ CBHC trung đoàn. Đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ CBHC trung đoàn đến năm 2030.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 6.24 M, số trang : 196 ,tên 1211546 pdf

Chi tiết

HC VIN CHÍNH TR QUC GIAH CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN GIỚI
CHẤTLƢỢNGĐỘINGŨCÁNBỘHUCẦNTRUNGĐOÀN
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIN NAY
LUN ÁN TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC
NI - 2019
HC VIN CHÍNH TR QUC GIA H CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN GIỚI
CHẤTLƢỢNGĐỘINGŨCÁNBỘHUCẦNTRUNGĐOÀN
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIN NAY
LUN ÁN TIẾN SĨ
CHUYÊNNGÀNHXÂYDỰNGĐẢNGVÀCHÍNHQUYỀNNHÀNƯỚC
Mã s: 62 31 02 03
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
1. PGS, TS Đặng Nam Điền
2. TS Nguyn Th T Uyên
NI - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu
ca riêng tôi. Các s liu, kết qu nghiên cu nêu trong
lun án trung thc, ngun gốc ràng được
trích dẫn đầy đủ theo quy đinh.
Tác gi
Nguyễn Văn Giới

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ