Luan an Tien si Bao chi hoc: Mo hinh truyen thong phat trien nong nghiep o Tay Bac Viet Nam (Khao sat tai hai tinh Son La va Lai Chau)-Thac si - Tien si - Cao hoc - 1243860 pdf

  • 3 months ago
  • 1 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu về truyền thông phát triển, mô hình truyền thông phát triển, nghiên cứu quá trình hình thành phát triển môi trƣờng truyền thông phát triển nông nghiệp ở Việt Nam nhằm hình thành cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của nghiên cứu mô hình truyền thông phát triển nông nghiệp. đề xuất và luận chứng cho một số phƣơng hƣớng cơ bản, các nhóm giải pháp chủ yếu có thể được áp dụng nhằm góp phần đổi mới mô hình truyền thông phát triển nông nghiệp ở Tây Bắc Việt Nam hiện nay.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 2.30 M, số trang : 216 ,tên 1243860 pdf

Chi tiết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN
ĐỖ THỊ MINH HIỀN
HÌNH TRUYỀN THÔNG
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TÂY BẮC VIỆT NAM
(Khảo sát tại hai tỉnh Sơn La Lai Châu)
LUẬN ÁN TIẾN BÁO CHÍ HỌC
NỘI - 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN
ĐỖ THỊ MINH HIỀN
HÌNH TRUYỀN THÔNG
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TÂY BẮC VIỆT NAM
(Khảo sát tại hai tỉnh Sơn La Lai Châu)
Ngành: Báo chí học
số : 62 32 01 01
LUẬN ÁN TIẾN BÁO CHÍ HỌC
Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS. Đinh Thị Thúy Hằng
NỘI - 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Hệ thống
dữ liệu, kết quả nêu trong luận án này là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công
bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác.
Tác giả luận án
Đỗ Thị Minh Hiền

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ