Đề tài: Phát triển du lịch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững

Đăng ngày 11/27/2018 11:11:47 AM | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 100 | Page: 15 | FileSize: 0.49 M | File type: DOCX
Đề tài: Phát triển du lịch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững. Mục tiêu chính của đề tài là nêu ra các nguyên nhân và giải pháp phát triển du lịch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững. Mời các bạn tham khảo!
Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng
Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24
Hv: Hoaøng Vaên Chöông
Phn I
MĐU
Du lch được xem là “ngành công nghip không khói” là “ con gà đ
trng vàng”…Hàng năm, ngành du lch đã đem vcho mi quc gia mt s
tin khng l. Du lch là hin tượng kinh tế xã hi thu hút hàng triu người
trên thế gii. Bn cht kinh tế ca du lch là sn xut và cung cp hàng hoá
thomãn nhu cu vt cht, tinh thn ca du khách. Bên cnh sphát trin
rt nhanh ca ngành công nghip không khói này, chúng ta đã và đang phi
đi mt vi tình trng ô nhim môi trường ti các khu du lch, các tnn xã
hi liên quan đến du lch ngày càng gia tăng. Điu đó đã trthành mi lo
ngi ln ca các nhà chc trách, ca mi người dân trên thế gii, thúc dc
nhng người làm du lch phi tìm hướng đi mi cho mình đó là phát trin du
lch mt cách bn vng.
Văn kin Đi hi Đng toàn quc ln thXII xác đnh: “…Phát trin
du lch thành ngành kinh tế mũi nhn…Đy mnh xúc tiến, qung bá, xây
dng thương hiu du lch Vit Nam. Khai thác hiu qu, bn vng các di
sn văn hóa, thiên nhiên, di tích lch s, danh lam thng cnh và gi gìn v
sinh môi trường. Phát trin các khu dch v du lch phc hp, có quy mô ln
và
cht
lượng
cao”.
Ngh
Quyết
s
08­NQ/TW
ngày
16/01/2017
ca
B
Chính trcũng xác đnh “Phát trin du lch tr thành ngành kinh tế mũi nhn
là đnh hướng chiến lược quan trng đ phát trin đt nước, to đng lc
thúc đy s phát trin ca các ngành, lĩnh vc khác…”
TP. Nha Trang là đa bàn hi tđm nét các yếu tnn tng cho mt
trung tâm du lch bin quc tế gm đô thphát trin vi đy đcác giá tr
văn hóa, nhân văn được đánh giá cao; môi trường trong sch; con người hin
hòa.
Thành
ph
có
nhiu
di
sn
văn
hóa
lch
s
quý
giá
như
Tháp
Bà
Ponagar, Vin Pasteur, Vin Hi dương hc…Các di sn thiên nhiên ­ văn
hóa được bo tn n đnh và khai thác có hiu qu. Bên cnh đó là cnh
Phaùt trieån du lòch thaønh phoá Nha Trang – Khaùnh Hoøa theo höôùng beàn vöõng
Trang 1
Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng
Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24
Hv: Hoaøng Vaên Chöông
quan thiên nhiên kthú ca vnh, bin, núi, sông, vùng ngp mn, cnh quan
sinh thái nông nghip trù phú, hsinh thái bin đa dng. Thành phcũng đã
hình thành mng lưới các cơ sdch vvăn hóa m thc cht lượng cao,
mang nét truyn thng, góp phn to nên bn sc hp dn ca du lch Nha
Trang.
Chính nhng điu kin đó, du lch Nha Trang trong thi gian qua đã tr
thành đa chquen thuc ca du khách trong nước và quc tế. Tuy nhiên s
phát trin du lch ca thành phNha Trang sđng trước nhng thách thc
không nhnếu không được kim soát vic phát trin du lch gn vi bo
tn và phát huy tài nguyên du lch. Vì nhng lý do trên, em chn đtài Phát
trin du lch thành ph Nha Trang Khánh Hòa theo hướng bn vng”
đbáo cáo sau chuyến đi thc tế ca Lp Trung cp Lý lun Chính tr­
Hành chính K24 htp trung ti tnh Khánh Hòa.
Phaùt trieån du lòch thaønh phoá Nha Trang – Khaùnh Hoøa theo höôùng beàn vöõng
Trang 2
Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng
Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24
Hv: Hoaøng Vaên Chöông
Phn II
NI DUNG
1. KHÁI QUÁT CHUNG V THÀNH PH NHA TRANG
Thành phNha Trang có din tích tnhiên là 251 km², dân s535.000
người (2018). Thành phNha Trang nm trong mt thung lũng núi vây 3 phía
Bc ­ Tây ­ Nam và tiếp giáp vi bbin vphía Đông. Sông Cái Nha Trang
và sông Ca Bé chia Nha Trang thành 3 phn, vi 27 đơn vhành chính cơ
s, gm 19 phường và 08 xã . Phía Bc sông Cái gm các xã Vĩnh Lương,
Vĩnh
Phương,
Vĩnh
Ngc
và
khu
vc
Đng
Đế
gm
các
phường
Vĩnh
Phước, Vĩnh Hi, Vĩnh Hoà, Vĩnh Th. Phía Nam sông Ca Bé là xã Phước
Đng vi đa danh "Chiến khu Đng Bò" và mt vùng lý tưởng cho du lch
trong tương lai là rng da sông Lô. Trung tâm Nha Trang nm gia hai con
sông, gm khu vc ni thành vi các phường Xương Huân, Vn Thanh, Vn
Thng,
Phương
Sài,
Phương
Sơn,
Ngc
Hip,
Phước
Tiến,
Phước
Tân,
Phước
Hoà,
Tân
Lp,
Lc
Th,
Phước
Hi,
Phước
Long,
Vĩnh
Trường,
Vĩnh Nguyên và các xã ngoi thành phía tây gm Vĩnh Hip, Vĩnh Thái, Vĩnh
Thnh, Vĩnh Trung. Nha Trang có 19 hòn đo, vi trên 2.500 hvà khong
15.000 người sng trên các đo. Đo ln nht là Hòn Tre rng 36km2 nm
che chn ngoài khơi khiến cho vnh Nha Trang trnên kín gió và êm sóng.
Nha Trang có nhiu danh lam thng cnh ni tiếng và là mt trung tâm du
lch ln ca cnước. Vnh Nha Trang là mt trong s29 vnh trên thế gii
được câu lc bcác vnh đp nht trên thế gii xếp hng và chính thc
Phaùt trieån du lòch thaønh phoá Nha Trang – Khaùnh Hoøa theo höôùng beàn vöõng
Trang 3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
100 lần xem

Đề tài: Phát triển du lịch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững. Mục tiêu chính của đề tài là nêu ra các nguyên nhân và giải pháp phát triển du lịch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững. Mời các bạn tham khảo!.

Nội dung

Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hv: Hoaøng Vaên Chöông Phần I MỞĐẦU Du lịch được xem là “ngành công nghiệp không khói” là “ con gà đẻ trứng vàng”…Hàng năm, ngành du lịch đã đem về cho mỗi quốc gia một số tiền khổng lồ. Du lịch là hiện tượng kinh tế xã hội thu hút hàng triệu người trên thế giới. Bản chất kinh tế của du lịch là sản xuất và cung cấp hàng hoá thoả mãn nhu cầu vật chất, tinh thần của du khách. Bên cạnh sự phát triển rất nhanh của ngành công nghiệp không khói này, chúng ta đã và đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu du lịch, các tệ nạn xã hội liên quan đến du lịch ngày càng gia tăng. Điều đó đã trở thành mối lo ngại lớn của các nhà chức trách, của mọi người dân trên thế giới, thúc dục những người làm du lịch phải tìm hướng đi mới cho mình đó là phát triển du lịch một cách bền vững. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII xác định: “…Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn…Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam. Khai thác hiệu quả, bền vững các di sản văn hóa, thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và giữ gìn vệ sinh môi trường. Phát triển các khu dịch vụ du lịch phức hợp, có quy mô lớn và chất lượng cao”. Nghị Quyết số 08­NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị cũng xác định “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác…” TP. Nha Trang là địa bàn hội tụ đậm nét các yếu tố nền tảng cho một trung tâm du lịch biển quốc tế gồm đô thị phát triển với đầy đủ các giá trị văn hóa, nhân văn được đánh giá cao; môi trường trong sạch; con người hiền hòa. Thành phố có nhiều di sản văn hóa lịch sử quý giá như Tháp Bà Ponagar, Viện Pasteur, Viện Hải dương học…Các di sản thiên nhiên ­ văn hóa được bảo tồn ổn định và khai thác có hiệu quả. Bên cạnh đó là cảnh Phaùt trieån du lòch thaønh phoá Nha Trang – Khaùnh Hoøa theo höôùng beàn vöõng Trang 1 Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hv: Hoaøng Vaên Chöông quan thiên nhiên kỳ thú của vịnh, biển, núi, sông, vùng ngập mặn, cảnh quan sinh thái nông nghiệp trù phú, hệ sinh thái biển đa dạng. Thành phố cũng đã hình thành mạng lưới các cơ sở dịch vụ văn hóa ẩm thực chất lượng cao, mang nét truyền thống, góp phần tạo nên bản sắc hấp dẫn của du lịch Nha Trang. Chính những điều kiện đó, du lịch Nha Trang trong thời gian qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên sự phát triển du lịch của thành phố Nha Trang sẽ đứng trước những thách thức không nhỏ nếu không được kiểm soát việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy tài nguyên du lịch. Vì những lý do trên, em chọn đề tài “Phát triển du lịch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững” để báo cáo sau chuyến đi thực tế của Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị ­ Hành chính K24 hệ tập trung tại tỉnh Khánh Hòa. Phaùt trieån du lòch thaønh phoá Nha Trang – Khaùnh Hoøa theo höôùng beàn vöõng Trang 2 Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hv: Hoaøng Vaên Chöông Phần II NỘI DUNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THÀNH PHỐ NHA TRANG Thành phố Nha Trang có diện tích tự nhiên là 251 km², dân số 535.000 người (2018). Thành phố Nha Trang nằm trong một thung lũng núi vây 3 phía Bắc ­ Tây ­ Nam và tiếp giáp với bờ biển về phía Đông. Sông Cái Nha Trang và sông Cửa Bé chia Nha Trang thành 3 phần, với 27 đơn vị hành chính cơ sở, gồm 19 phường và 08 xã . Phía Bắc sông Cái gồm các xã Vĩnh Lương, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc và khu vực Đồng Đế gồm các phường Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hoà, Vĩnh Thọ. Phía Nam sông Cửa Bé là xã Phước Đồng với địa danh "Chiến khu Đồng Bò" và một vùng lý tưởng cho du lịch trong tương lai là rừng dừa sông Lô. Trung tâm Nha Trang nằm giữa hai con sông, gồm khu vực nội thành với các phường Xương Huân, Vạn Thanh, Vạn Thắng, Phương Sài, Phương Sơn, Ngọc Hiệp, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Hoà, Tân Lập, Lộc Thọ, Phước Hải, Phước Long, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên và các xã ngoại thành phía tây gồm Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung. Nha Trang có 19 hòn đảo, với trên 2.500 hộ và khoảng 15.000 người sống trên các đảo. Đảo lớn nhất là Hòn Tre rộng 36km2 nằm che chắn ngoài khơi khiến cho vịnh Nha Trang trở nên kín gió và êm sóng. Nha Trang có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và là một trung tâm du lịch lớn của cả nước. Vịnh Nha Trang là một trong số 29 vịnh trên thế giới được câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất trên thế giới xếp hạng và chính thức Phaùt trieån du lòch thaønh phoá Nha Trang – Khaùnh Hoøa theo höôùng beàn vöõng Trang 3 Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hv: Hoaøng Vaên Chöông công nhận vào tháng 7/2003. Cùng với vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang là vịnh thứ hai của Việt Nam được xếp vào hàng danh dự này. 2.THỰCTRẠNGDU LỊCHCỦATHÀNHPHỐNHATRANG 2.1.Kết quả Năm 2018 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 08­NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động số 14­CTr/TU, ngày 24/7/2017 thực hiện Nghị quyết số 08­NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 480/QĐ­ UBND ngày 09/02/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14­ CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08­ NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đồng thời triển khai Kế hoạch số 2174/KH­UBND­VHTT ngày 06/4/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 480/QĐ­UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14­ CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08­ NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc, các phòng phòng chuyên môn tăng cường thực hiện các giải pháp để triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế Phaùt trieån du lòch thaønh phoá Nha Trang – Khaùnh Hoøa theo höôùng beàn vöõng Trang 4 Tröôøng Chính trò tænh Laâm Ñoàng Lôùp Trung caáp lyù luaän Chính trò ­ Haønh chính K24 Hv: Hoaøng Vaên Chöông hoạch được giao. Nhìn chung, hoạt động du lịch có bước phát triển mới cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Các hoạt động du lịch đã được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác của toàn ngành, cụ thể như sau: ­ Tính đến 31/8/2018, ước có khoảng 4.026.845 lượt khách lưu trú tại Nha Trang, tăng 27,5% so cùng kỳ với 11.302.102 ngày khách, tăng 22,47% so cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế khoảng 1.732.219 lượt khách, tăng 42,62% so cùng kỳ. Khách đến tham quan du lịch 18.136.602 lượt khách, tăng 26,40% so cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 13.334,181 tỷ đồng, tăng 27,50% so cùng kỳ. ­ Khách Trung Quốc 1.062.980 lượt, tăng 58.26% so với cùng kỳ. Khách Nga đạt 256.126 lượt, chiếm 16.2% tổng lượt khách quốc tế. Khách Hàn Quốc đạt 36.922 lượt, chiếm 2.01% tổng lượng khách quốc tế. Khách Malaysia đạt 29.462 lượt, tăng 1477.53% so với cùng kỳ. Một số thị trường khách quốc tế khác như Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Đài Loan, Úc, các nước thuộc khu vực Đông Nam Á có sự tăng trưởng nhẹ, đạt từ 5% đến 10% so với cùng kỳ. ­ Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú: Hạng cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt 75.31%. Hạng cơ sở lưu trú từ 1 đến 2 sao đạt 64.5%. Hạng cơ sở lưu trú khác đạt 76.11% 2.2. Những tồn tại, hạn chế ­ Tuy ngành du lịch Nha Trang đã không ngừng nâng cấp, xây dựng mới các hệ thống khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch, nhưng nhìn chung qui mô xây dựng hầu hết là vừa và nhỏ, trang thiết bị nội thất chưa đồng bộ. Do đó một số cơ sở du lịch làm theo kiểu "lấy ngắn nuôi dài", phong cách dịch vụ còn thiếu tính chuyên nghiệp;

Tài liệu liên quan