Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trị

Đăng ngày 10/17/2019 3:58:33 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 7 | FileSize: 1.03 M | File type: PDF
Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về truyền thông trong quản trị, tầm quan trọng của truyền thông, các kênh truyền thông, mô hình truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
7 lần xem

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về truyền thông trong quản trị, tầm quan trọng của truyền thông, các kênh truyền thông, mô hình truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

CHÖÔNG 9 Chapter 9/1 CHÖÔNG 9 I. Khái niệm II. Tầm quan trọng của truyền thông III. Caùc keânh truyeàn thoâng IV. Moâ â hình truyeàn thoâng Chapter 9/2 I.KHAÙI NIEÄM 1. Thoâng tin Thoâng tin laø tri thöùc laáy töø caùc soá lieäu ñaõ thu thaäp ñöôïc. 2. Truyeàn thoâng Truyeàn thoâng laø söï chia seû thoâng tin giöõa hai hoaëc nhieàu ngöôøi hoaëc nhieàu nhoùm ngöôøi ñeå ñaït ñöôïc quan ñieåm chung veà moät vaán ñeà. Chapter 9/3 II. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA TRUYEÀN THOÂNG A Gia tăng hiệu quả hoạt động B Chất lượng của hệ thống quản lý Tạo được lợi thế cạnh tranh cho tổ chức C Thỏa mãn nhu cầu khách hàng D Cải tiến liên tục Chapter 9/4 III. CAÙC KEÂNH TRUYEÀN THOÂNG VĂN BẢN LỜI NÓI ĐIỆN TỬ Thông báo, thư từ nội bộ của các cấp quản trị. Báo cáo thường Điện thoại Giao tiếp trực diện. E-mail Hộp thư thoại Nhắn tin nhanh niên. Cuộc họp của Máy nhắn tin Thư luân lưu của Công ty. Bản thông tin gắn trên tường. Cẩm nang hội nhập công ty. Cuộc họp nhóm ĐT di động Mạng nội bộ Trang Web Hội nghị từ xa vào môi trường làm việc. Hình 9.1: Các hình thức truyền thông qua các kênh chính thức Chapter 9/5 IV. MOÂ HÌNH TRUYEÀN THOÂNG 5 Thông tin phản hồi truyền đến người gửi 1 Người gửi có thoâng tin (TT) 2 Người gửi mã hoá TT thành thông điệp 3 Thông điệp truyền tải qua các kênh 4 Người nhận mã hoá thông điệp 6 Có thể có thên TTPH đến người nhận Hình 9.2: Moâ hình truyeàn thoâng Chapter 9/6 IV. MOÂ HÌNH TRUYEÀN THOÂNG YÙ Ù töôûng Kênh truyền tin R à Giải mã TT Mã hoá TT o c Hiểu TT Hiểu TT Giải mã TT ả n Mã hoá TT NGÖÔØI NHAÄN NGÖÔØI GÖÛI Kênh TT phản hồi Hình 9.3: Moâ hình truyeàn thoâng Chapter 9/7

Tài liệu liên quan