Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết định

Đăng ngày 10/17/2019 3:57:40 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 14 | FileSize: 0.42 M | File type: PDF
Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết định. Ra quyết định là quá trình phân tích, lựa chọn giữa hai hay nhiều phương án hành động hoặc giải pháp cho một vấn đề đã xác định. Chương này sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về ra quyết định trong quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
3 lần xem

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 8: Ra quyết định. Ra quyết định là quá trình phân tích, lựa chọn giữa hai hay nhiều phương án hành động hoặc giải pháp cho một vấn đề đã xác định. Chương này sẽ cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về ra quyết định trong quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

CHÖÔNG 8 Chapter 8/1 CHÖÔNG 8 I. KHAÙI NIEÄM II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ III. TIEÁN TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH IV. RA QUYEÁT ÑÒNH TAÄP THEÅ Chapter 8/2 I. KHAÙI NIEÄM Ra quyeát ñònh laø quaù trình phaân tích, löïa choïn giöõa hai hay nhieàu phöông aùn haønh ñoäng hoaëc giaûi phaùp cho moät vaán ñeà ñaõ xaùc ñònh. Chapter 8/3 I. KHAÙI NIEÄM Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa nhaø quaûn trò trong khi thöïc hieän chöùc naêng chính laø ra quyeát ñònh. Mọi quyeát ñònh ñeàu aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng quaûn trò. Tuyø vaøo kieán thöùc vaø kinh nghieäm cuûa nhaø quaûn trò maø tính thöïc tieãn vaø chaát löôïng cuûa quaù trình ra quyeát ñònh toát hay xaáu. Chapter 8/4 I. KHAÙI NIEÄM Quyeát ñònh coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: Chæ coù chuû theå quaûn trò môùi ñeà ra quyeát ñònh. Quyeát ñònh quaûn trò chæ ñöôïc ñeà ra khi vaán ñeà ñaõ chín muoài. Quyeát ñònh quaûn trò coù lieân quan chaët cheõ vôùi thoâng tin vaø vieäc xöû lyù thoâng tin. Quyeát ñònh quaûn trò chöùa ñöïng nhöõng yeáu toá tri thöùc, khoa hoïc, ngheä thuaät - saùng taïo. Chapter 8/5 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 1. Theo tính chaát cuûa caùc quyeát ñònh Quyeát ñònh chieán löôïc Quyeát ñònh chieán thuaät Quyeát ñònh taùc nghieäp haøng ngaøy Chapter 8/6 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 2. Theo noäi dung caùc chöùc naêng quaûn trò Quyeát ñònh keá hoaïch Quyeát ñònh toå chöùc Quyeát ñònh chæ huy - ñieàu khieån Quyeát ñònh phoái hôïp Quyeát ñònh kieåm tra Chapter 8/7 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 3. Theo thôøi gian thöïc hieän Quyeát ñònh daøi haïn Quyeát ñònh trung haïn Quyeát ñònh ngaén haïn Chapter 8/8 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 4. Theo caáp ra quyeát ñònh Quyeát ñònh caáp Quyeát ñònh caáp nhaø nöôùc boä Quyeát ñònh caáp coâng ty Quyeát ñònh caáp xí nghieäp Chapter 8/9 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 5. Theo chöông trình Quyeát ñònh theo chöông trình saün coù. Quyeát ñònh khoâng theo chöông trình. Chapter 8/10 III. TIEÁN TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH

Tài liệu liên quan