CHÖÔNG 8 Chapter 8/1 CHÖÔNG 8 I. KHAÙI NIEÄM II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH QUAÛN TRÒ III. TIEÁN TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH IV. RA QUYEÁT ÑÒNH TAÄP THEÅ Chapter 8/2 I. KHAÙI NIEÄM Ra quyeát ñònh laø quaù trình phaân tích, löïa choïn giöõa hai hay nhieàu phöông aùn haønh ñoäng hoaëc giaûi phaùp cho moät vaán ñeà ñaõ xaùc ñònh. Chapter 8/3 I. KHAÙI NIEÄM Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa nhaø quaûn trò trong khi thöïc hieän chöùc naêng chính laø ra quyeát ñònh. Mọi quyeát ñònh ñeàu aûnh höôûng ñeán hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng quaûn trò. Tuyø vaøo kieán thöùc vaø kinh nghieäm cuûa nhaø quaûn trò maø tính thöïc tieãn vaø chaát löôïng cuûa quaù trình ra quyeát ñònh toát hay xaáu. Chapter 8/4 I. KHAÙI NIEÄM Quyeát ñònh coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: Chæ coù chuû theå quaûn trò môùi ñeà ra quyeát ñònh. Quyeát ñònh quaûn trò chæ ñöôïc ñeà ra khi vaán ñeà ñaõ chín muoài. Quyeát ñònh quaûn trò coù lieân quan chaët cheõ vôùi thoâng tin vaø vieäc xöû lyù thoâng tin. Quyeát ñònh quaûn trò chöùa ñöïng nhöõng yeáu toá tri thöùc, khoa hoïc, ngheä thuaät - saùng taïo. Chapter 8/5 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 1. Theo tính chaát cuûa caùc quyeát ñònh Quyeát ñònh chieán löôïc Quyeát ñònh chieán thuaät Quyeát ñònh taùc nghieäp haøng ngaøy Chapter 8/6 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 2. Theo noäi dung caùc chöùc naêng quaûn trò Quyeát ñònh keá hoaïch Quyeát ñònh toå chöùc Quyeát ñònh chæ huy - ñieàu khieån Quyeát ñònh phoái hôïp Quyeát ñònh kieåm tra Chapter 8/7 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 3. Theo thôøi gian thöïc hieän Quyeát ñònh daøi haïn Quyeát ñònh trung haïn Quyeát ñònh ngaén haïn Chapter 8/8 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 4. Theo caáp ra quyeát ñònh Quyeát ñònh caáp Quyeát ñònh caáp nhaø nöôùc boä Quyeát ñònh caáp coâng ty Quyeát ñònh caáp xí nghieäp Chapter 8/9 II. PHAÂN LOAÏI QUYEÁT ÑÒNH 5. Theo chöông trình Quyeát ñònh theo chöông trình saün coù. Quyeát ñònh khoâng theo chöông trình. Chapter 8/10 III. TIEÁN TRÌNH RA QUYEÁT ÑÒNH