Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Kiểm tra

Đăng ngày 10/17/2019 3:56:55 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 10 | FileSize: 0.26 M | File type: PDF
Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Kiểm tra. Kiểm tra là một quy trình giám sát các hoạt động để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch và hiệu chỉnh các sai lệch nếu xảy ra trong quá trình hoạt động. Đối với các công việc quản trị, lãnh đạo mà không kiểm tra xem như không lãnh đạo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về kiểm tra, quy trình kiểm tra, các nguyên tắc kiểm tra hiệu quả.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Kiểm tra. Kiểm tra là một quy trình giám sát các hoạt động để đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện theo kế hoạch và hiệu chỉnh các sai lệch nếu xảy ra trong quá trình hoạt động. Đối với các công việc quản trị, lãnh đạo mà không kiểm tra xem như không lãnh đạo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về kiểm tra, quy trình kiểm tra, các nguyên tắc kiểm tra hiệu quả..

Nội dung

CHÖÔNG 7 Chapter 7/1 CHÖÔNG 3 I. KHAÙI NIEÄM II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA III. CAÙC NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA HIEÄU QUAÛÛ Chapter 7/2 I. KHAÙI NIEÄM Kieåm tra laø moät quy trình giaùm saùt caùc hoaït ñoäng ñeå ñaûm baûo raèng caùc hoaït ñoäng naøy ñöôïc thöïc hieän theo keá hoaïch vaø hieäu chænh caùc sai leäch neáu xaûy ra trong quaù trình hoaït ñoäng. Ñoái vôùi caùc coâng vieäc quaûn trò, laõnh ñaïo maø khoâng kieåm tra xem nhö khoâng laõnh ñaïo. Chapter 7/3 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA Xaây döïng caùc tieâu chuaån Muïc tieâu. Caùc chæ tieâu keá hoaïch. Quy trình kieåm tra bao goàm 03 böôùc Chapter 7/4 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA Böôùc 1: Ño löôøng vieäc thöïc hieän Ñoái vôùi caùc chæ tieâu ñònh löôïng ño löôøng khaù roõ raøng nhö doanh soá, thò phaàn, lôïi nhuaän … Ñoái vôùi caùc chæ tieâu ñònh tính, ít khi ño löôøng keát quaû. Thoâng thöôøng söû duïng phöông phaùp chuyeân gia ñeå löôïng hoùa. Chapter 7/5 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA o Phöông phaùp chuyeân gia (Delphi- Parttern) Thaønh laäp nhoùm thö kyù. Löïa choïn chuyeân gia. Aán ñònh caùc chæ tieâu vaø troïng soá cuûa töøng chæ tieâu töø caùc chuyeân gia. Thoáng nhaát caùc chæ tieâu vaø troïng soá ñaùnh giaù. Chapter 7/6 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA Caùc chuyeân gia cho ñieåm töø chæ tieâu theo thang ñieåm ñònh saün. Ban thö kyù raø soaùt söï thoáng nhaát caùch cho ñieåm sau khi nhaän ñöôïc söï phaûn hoài töø caùc chuyeân gia. Toång keát ñaùnh giaù caùc chæ tieâu ñònh tính vaø coâng boá keát quaû. Chapter 7/7 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA Böôùc 2: So saùnh keát quaûû coâng vieäc vôùi caùc tieâu chuaån Böôùc 3: Ñieàu chænh söïïkhaùc bieät so vôùi tieâu chuaån. Chapter 7/8 III. CAÙC NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA HIEÄU QUAÛÛ 1. Chính xaùc. 2. Kòp thôøi. 3. Tieát kieäm. 4. Linh hoaït. 5. Deããhieåu. 6. Tieâu chuaån kieåm tra hôïp lyù. Chapter 7/9 III. CAÙC NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA HIEÄU QUAÛÛ 7. Caên cöùùvaøo keááhoaïch cuûa toååchöùc. 8. Thöïc hieän kieåm tra taïi nhöõng ñieåm quan troïng. 9. Hoaït ñoäng ñieàu chænh caàn ñöôïc xaùc ñònh. FOR YOUR ATTENTION Chapter 7/10

Tài liệu liên quan