CHÖÔNG 7 Chapter 7/1 CHÖÔNG 3 I. KHAÙI NIEÄM II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA III. CAÙC NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA HIEÄU QUAÛÛ Chapter 7/2 I. KHAÙI NIEÄM Kieåm tra laø moät quy trình giaùm saùt caùc hoaït ñoäng ñeå ñaûm baûo raèng caùc hoaït ñoäng naøy ñöôïc thöïc hieän theo keá hoaïch vaø hieäu chænh caùc sai leäch neáu xaûy ra trong quaù trình hoaït ñoäng. Ñoái vôùi caùc coâng vieäc quaûn trò, laõnh ñaïo maø khoâng kieåm tra xem nhö khoâng laõnh ñaïo. Chapter 7/3 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA Xaây döïng caùc tieâu chuaån Muïc tieâu. Caùc chæ tieâu keá hoaïch. Quy trình kieåm tra bao goàm 03 böôùc Chapter 7/4 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA Böôùc 1: Ño löôøng vieäc thöïc hieän Ñoái vôùi caùc chæ tieâu ñònh löôïng ño löôøng khaù roõ raøng nhö doanh soá, thò phaàn, lôïi nhuaän … Ñoái vôùi caùc chæ tieâu ñònh tính, ít khi ño löôøng keát quaû. Thoâng thöôøng söû duïng phöông phaùp chuyeân gia ñeå löôïng hoùa. Chapter 7/5 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA o Phöông phaùp chuyeân gia (Delphi- Parttern) Thaønh laäp nhoùm thö kyù. Löïa choïn chuyeân gia. Aán ñònh caùc chæ tieâu vaø troïng soá cuûa töøng chæ tieâu töø caùc chuyeân gia. Thoáng nhaát caùc chæ tieâu vaø troïng soá ñaùnh giaù. Chapter 7/6 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA Caùc chuyeân gia cho ñieåm töø chæ tieâu theo thang ñieåm ñònh saün. Ban thö kyù raø soaùt söï thoáng nhaát caùch cho ñieåm sau khi nhaän ñöôïc söï phaûn hoài töø caùc chuyeân gia. Toång keát ñaùnh giaù caùc chæ tieâu ñònh tính vaø coâng boá keát quaû. Chapter 7/7 II. QUY TRÌNH KIEÅM TRA Böôùc 2: So saùnh keát quaûû coâng vieäc vôùi caùc tieâu chuaån Böôùc 3: Ñieàu chænh söïïkhaùc bieät so vôùi tieâu chuaån. Chapter 7/8 III. CAÙC NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA HIEÄU QUAÛÛ 1. Chính xaùc. 2. Kòp thôøi. 3. Tieát kieäm. 4. Linh hoaït. 5. Deããhieåu. 6. Tieâu chuaån kieåm tra hôïp lyù. Chapter 7/9 III. CAÙC NGUYEÂN TAÉC KIEÅM TRA HIEÄU QUAÛÛ 7. Caên cöùùvaøo keááhoaïch cuûa toååchöùc. 8. Thöïc hieän kieåm tra taïi nhöõng ñieåm quan troïng. 9. Hoaït ñoäng ñieàu chænh caàn ñöôïc xaùc ñònh. FOR YOUR ATTENTION Chapter 7/10