CHÖÔNG 6 Chapter 6/1 CHÖÔNG 6 I. KHAÙI NIEÄM II. CON NGÖÔØI TRONG QUAÛN TRÒ III. CAÙC LYÙ THUYEÁT VEÀ ÑOÄNG CÔ THUÙC ÑAÅY IV. CAÙC KYÕ NAÊNG LAÕNH ÑAÏO THAØNH COÂNG V. CAÙC PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO Chapter 6/2 I. KHAÙI NIEÄM Laõnh ñaïo laø quaù trình taùc ñoäng ñeán con ngöôøi, laøm cho hoï thöïc söï saün saøng vaø nhieät tình phaán ñaáu ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu cuûa toå chöùc. Laõnh ñaïo laø söï chæ daãn ñieàu khieån vaø ñi tröôùc. Chapter 6/3 II. CON NGÖÔØI TRONG QUAÛN TRÒ 1. Quan nieäm veà con ngöôøi cuûa Edgar H. Schein Ñöa ra 04 moâ hình veà con ngöôøi Veà lôïi ích kinh teá: cho raèng con ngöôøi tröôùc heát bò thuùc ñaåy bôûi ñoäng cô kinh teá. Veà nhu caàu xaõ hoäi: con ngöôøi bò thuùc ñaåy bôûi nhöõng nhu caàu xaõ hoäi. Chapter 6/4 II. CON NGÖÔØI TRONG QUAÛN TRÒ Moâ hình veà gaén lieàn vôùi töï thaân vaän ñoäng: con ngöôøi töï thuùc ñẩy mình. Moâ hình döïa treân nhöõng giaû thuyeát phöùc hôïp: con ngöôøi laø moät thöïc theå phöùc hôïp vaø coù khaû naêng thay ñoåi. Chapter 6/5 II. CON NGÖÔØI TRONG QUAÛN TRÒ 2. Caùc giaû thuyeát veà baûn chaát con ngöôøi cuûa Mc. Gregor Ñöa ra 02 giaû thuyeát veà baûn chaát con ngöôøi, thuyeát X vaø thuyeát Y nhö sau: 2.1 Thuyeát X Khoâng thích laøm vieäc. Phaûi eùp buoäc, kieåm tra chaët cheõ. Luoân troán traùnh traùch nhieäm. Chapter 6/6 II. CON NGÖÔØI TRONG QUAÛN TRÒ 2.2 Thuyeát Y : Con ngöôøi coù nhu caàu laøm vieäc cuõng nhö caùc nhu caàu khaùc. Con ngöôøi luoân chuû ñoäng trong coâng vieäc, coù traùch nhieäm, saùng taïo – chuû ñoäng Chapter 6/7 II. CON NGÖÔØI TRONG QUAÛN TRÒ 3. Thuyeát Z cuûa Nhaät Baûn Phuû nhaän giaû thuyeát veà baûn chaát con ngöôøi cuûa Mc. Gregor. Moïi ngöôøi ñeàu haêng haùi neáu W. Ouichi hoï ñöôïc tham gia vaøo vieäc ra quyeát ñònh trong quaûn trò. Chapter 6/8 II. CON NGÖÔØI TRONG QUAÛN TRÒ Söû duïng ngöôøi daøi haïn. Höôùng nhaân vieân vaøo hoaït ñoäng nhoùm – taäp theå. Chapter 6/9 III. LYÙ THUYEÁT ÑOÄNG CÔ THUÙC ÑAÅY 1. Lyù thuyeát phaân caáp nhu caàu cuûa Abraham Maslow Nhu cầu tự khẳng ñịnh Nhu cầu ñược tôn trọng Nhu cầu xã hội Nhu cầu an toàn Nhu cầu sinh hoïc Hướng chuyển dịch nhu cầu cấp thiết (ñộng cơ) từ thấp lên cao dần Chapter 6/10 III. LYÙ THUYEÁT ÑOÄNG CÔ THUÙC ÑAÅY 2. Lyù thuyeát veà ñoäng cô thuùc ñaåy theo hai loaïi yeáu toá cuûa Herzberg Khi caùc yeáu toá duy trì ñöôïc ñaûm baûo thì caùc yeáu toá ñoäng vieân môùi coù giaù trò. Caùc yeáu toá ñoäng vieân khoâng taùc duïng khi caùc yeáu toá duy trì chöa thöïc söï ñöôïc giaûi quyeát Chapter 6/11 III. LYÙ THUYEÁT ÑOÄNG CÔ THUÙC ÑAÅY 3. Lyù thuyeát ñoäng cô thuùc ñaåy theo hy voïng cuûa Vroom Moïi vieäc ñang thöïc hieän trong hieän taïi ñeàu xuaát phaùt töø nieàm hy voïng. Ñoäng cô thuùc ñaåy = möùc ham meâ x nieàm hy voïng Chapter 6/12 III. LYÙ THUYEÁT ÑOÄNG CÔ THUÙC ÑAÅY 4. Moâ hình Porter vaø Lawler : Ñoäng cô thuùc ñaåy tuøy thuoäc vaøo giaù trò cuûa phaàn thöôûng vaø xaùc suaát ñaït ñöôïc