CHÖÔNG 5 Chapter 5/1 CHÖÔNG 5 I. KHAÙI NIEÄM II. TAÀM HAÏN QUAÛN TRÒ III. QUYEÀN HAØNH TRONG QUAÛN TRÒ IV. SÖÏÏ UÛY QUYEÀN V. CÔ CAÁU TOÅÅ CHÖÙC QUAÛN TRÒ Chapter 5/2 I. KHAÙI NIEÄM Coâng taùc toå chöùc bao goàm thieát laäp caùc boä phaän trong toå chöùc ñeå ñaûm nhieäm nhöõng chöùc naêng caàn thieát, xaùc ñònh nhieäm vuï cuï theå vaø hình thaønh moái quan heä giöõa caùc boä phaän trong töøng thôøi ñieåm töông öùng vôùi caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Chapter 5/3 I. KHAÙI NIEÄM Muïc tieâu cuûa coâng taùc toå chöùc laø taïo neân moâi tröôøng noäi boä thuaän lôïi cho coâng taùc quaûn trò. Khi muïc tieâu thay ñoåi coâng taùc toå chöùc seõ thay ñoåi theo. Chapter 5/4 II. TAÀM HAÏN QUAÛN TRÒ Taàm haïn quaûn trò hay taàm haïn kieåm soaùt laø khaùi nieäm duøng ñeå chæ soá löôïng nhaân vieân caáp döôùi maø moät nhaø quaûn trò coù theå ñieàu khieån, giaùm saùt tröïc tieáp vaø coù hieäu quaû. Taàm haïn quaûn trò toát nhaát laø töø 4 – 8 nhaân vieân thuoäc caáp. Chapter 5/5 II. TAÀM HAÏN QUAÛN TRÒ Tầm hạn kiểm soát rộng Tầm hạn kiểm soát hẹp Hình 5.1: Taàm haïn kieåm soaùt Chapter 5/6 III . QUYEÀN HAØNH TRONG QUAÛN TRÒ 1. Khaùi nieäm Quyeàn haønh hay quyeàn löïc trong toå chöùc laø quyeàn ra quyeát ñònh hay ñöa ra caùc chæ thò vaø yeâu caàu nhaân vieân caáp döôùi phaûi haønh ñoäng theo söï chæ ñaïo cuûa mình. Quyeàn haønh laø coâng cuï cuûa nhaø quaûn trò. Chapter 5/7 III . QUYEÀN HAØNH TRONG QUAÛN TRÒ Quyeàn haønh xuaát phaùt töø chöùc vuï Quyeàn haønh coøn bò haïn cheá bôûi nhieàu yeáu toá nhö luaät phaùp, ñöôøng loái, chính saùch, phong tuïc taäp quaùn, ñaïo ñöùc xaõ hoäi, … Chapter 5/8 III . QUYEÀN HAØNH TRONG QUAÛN TRÒ 2. Quyeàn löïc neân taäp trung hay phaân taùn Phaân quyeàn laø xu höôùng phaân taùn quyeàn ra quyeát ñònh trong moät cô caáu toå chöùc. Khi phaân quyeàn phaûi coù söï choïn löïa nhöõng quyeát ñònh naøo seõ ñöôïc giao caáp döôùi. Chapter 5/9 IV. SÖÏÏUÛY QUYEÀN UÛy quyeàn laø quaù trình giao quyeàn haønh vaø traùch nhieäm cho ngöôøi khaùc ñeå thöïc hieän moät hoaït ñoäng naøo ñoù trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Doanh nghieäp muoán ñaït ñöôïc muïc tieâu phaûi thöïc hieän uyû quyeàn. Chapter 5/10 IV. SÖÏÏUÛY QUYEÀN Moät soáávaán ñeààcaàn löu yùùkhi uûy quyeàn Khi giao traùch nhieäm phaûi giao quyeàn