CHÖÔNG 4 Chapter 4/1 CHÖÔNG 4 I. KHAÙI NIEÄM II. HOAÏCH ÑÒNH III. PHAÂN LOAÏI KEÁ HOAÏCH IV. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC V. KYÕ THUAÄT QUAÛN TRÒ THEO MUÏC TIEÂU Chapter 4/2 I. KHAÙI NIEÄM 1. HOAÏCH ÑÒNH (PLANNING): Laø aán ñònh muïc tieâu vaø xaùc ñònh bieän phaùp toát nhaát ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Laø nghieân cöùu quaù khöù ñeå ra quyeát ñònh trong hieän taïi veà coâng vieäc phaûi laøm trong töông lai nhaèm thöïc hieän muïc tieâu ñaõ ñònh cuûa toå chöùc. Chapter 4/3 I. KHAÙI NIEÄM 2. CHIEÁN LÖÔÏC (STRATEGY) Laø moät chöông trình haønh ñoäng toång quaùt vaø söï trieån khai caùc nguoàn löïc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu toaøn dieän. 3. CHÍNH SAÙCH (POLICY) Laø nhöõng ñieàu khoaûn, nhöõng quy ñònh ñeå höôùng daãn hoaëc khai thoâng caùch suy nghó vaø haønh ñoäng khi ra quyeát ñònh. Chapter 4/4 II. HOAÏCH ÑÒNH 1. CAÙC YEÂU CAÀU CUÛA HOAÏCH ÑÒNH Hoaïch ñònh neân xuaát phaùt töø treân xuoáng. Hoaïch ñònh phaûi coù toå chöùc. Hoaïch ñònh phaûi roõ raøng vaø xaùc ñònh. Phaûi ñöôïc thoâng baùo coâng khai vaø roäng khaép. Chapter 4/5 II. HOAÏCH ÑÒNH Nhaø quaûn trò caùc caáp vaø moïi thaønh vieân ñeàu tham gia vaøo hoaïch ñònh. Chaáp nhaän söï thay ñoåi. Chapter 4/6 II. HOAÏCH ÑÒNH 2. MUÏC ÑÍCH Taäp trung söï chuù yù vaøo caùc muïc tieâu. ÖÙng phoù vôùi söï baát ñònh vaø thay ñoåi. Taïo ra khaû naêng taùc nghieäp kinh teá. Hoã trôï cho quaù trình kieåm soaùt laãn kieåm tra. Chapter 4/7 III. PHAÂN LOAÏI KEÁÁ HOAÏCH 1. THEO TIEÂU CHUAÅN THÔØI GIAN Hoaïch ñònh chieán löôïc daøi haïn. Hoaïch ñònh chieán thuaät haøng naêm. Hoaïch ñònh taùc nghieäp haøng thaùng, quí, naêm. Chapter 4/8 III. PHAÂN LOAÏI KEÁÁ HOAÏCH 2. THEO TIEÂU CHUAÅN MUÏC TIEÂU Keá hoaïch ñònh höôùng. Keá hoaïch cuï theå. 3. THEO MÖÙC ÑOÄ THÖÔØNG XUYEÂN Keá hoaïch thöôøng tröïc. Keá hoaïch söû duïng moät laàn. Chapter 4/9 III. PHAÂN LOAÏI KEÁ HOAÏCH 4. THEO CAÁP TOÅ CHÖÙC Keá hoaïch cuûa toaøn toå chöùc. Keá hoaïch cuûa caùc ñôn vò tröïc tuyeán. Keá hoaïch cuûa caùc ñôn vò chöùc naêng. Chapter 4/10 IV. TIEÁN TRÌNHHOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC 1 Xaùc ñònh nhieäm vuïï muïc tieâu 2 Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi 3 Phaân tích noäi boää toååchöùc 4 Nhaän vaøøchoïn chieán löôïc phuøøhôïp