Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị

Đăng ngày 10/17/2019 3:54:27 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 16 | FileSize: 0.31 M | File type: PDF
Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, hoạch định, phân loại kế hoạch, tiến trình hoạch định chiến lược, kỹ thuật quản trị theo mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chức năng hoạch định của nhà quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, hoạch định, phân loại kế hoạch, tiến trình hoạch định chiến lược, kỹ thuật quản trị theo mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

CHÖÔNG 4 Chapter 4/1 CHÖÔNG 4 I. KHAÙI NIEÄM II. HOAÏCH ÑÒNH III. PHAÂN LOAÏI KEÁ HOAÏCH IV. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC V. KYÕ THUAÄT QUAÛN TRÒ THEO MUÏC TIEÂU Chapter 4/2 I. KHAÙI NIEÄM 1. HOAÏCH ÑÒNH (PLANNING): Laø aán ñònh muïc tieâu vaø xaùc ñònh bieän phaùp toát nhaát ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñaõ ñeà ra. Laø nghieân cöùu quaù khöù ñeå ra quyeát ñònh trong hieän taïi veà coâng vieäc phaûi laøm trong töông lai nhaèm thöïc hieän muïc tieâu ñaõ ñònh cuûa toå chöùc. Chapter 4/3 I. KHAÙI NIEÄM 2. CHIEÁN LÖÔÏC (STRATEGY) Laø moät chöông trình haønh ñoäng toång quaùt vaø söï trieån khai caùc nguoàn löïc ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu toaøn dieän. 3. CHÍNH SAÙCH (POLICY) Laø nhöõng ñieàu khoaûn, nhöõng quy ñònh ñeå höôùng daãn hoaëc khai thoâng caùch suy nghó vaø haønh ñoäng khi ra quyeát ñònh. Chapter 4/4 II. HOAÏCH ÑÒNH 1. CAÙC YEÂU CAÀU CUÛA HOAÏCH ÑÒNH Hoaïch ñònh neân xuaát phaùt töø treân xuoáng. Hoaïch ñònh phaûi coù toå chöùc. Hoaïch ñònh phaûi roõ raøng vaø xaùc ñònh. Phaûi ñöôïc thoâng baùo coâng khai vaø roäng khaép. Chapter 4/5 II. HOAÏCH ÑÒNH Nhaø quaûn trò caùc caáp vaø moïi thaønh vieân ñeàu tham gia vaøo hoaïch ñònh. Chaáp nhaän söï thay ñoåi. Chapter 4/6 II. HOAÏCH ÑÒNH 2. MUÏC ÑÍCH Taäp trung söï chuù yù vaøo caùc muïc tieâu. ÖÙng phoù vôùi söï baát ñònh vaø thay ñoåi. Taïo ra khaû naêng taùc nghieäp kinh teá. Hoã trôï cho quaù trình kieåm soaùt laãn kieåm tra. Chapter 4/7 III. PHAÂN LOAÏI KEÁÁ HOAÏCH 1. THEO TIEÂU CHUAÅN THÔØI GIAN Hoaïch ñònh chieán löôïc daøi haïn. Hoaïch ñònh chieán thuaät haøng naêm. Hoaïch ñònh taùc nghieäp haøng thaùng, quí, naêm. Chapter 4/8 III. PHAÂN LOAÏI KEÁÁ HOAÏCH 2. THEO TIEÂU CHUAÅN MUÏC TIEÂU Keá hoaïch ñònh höôùng. Keá hoaïch cuï theå. 3. THEO MÖÙC ÑOÄ THÖÔØNG XUYEÂN Keá hoaïch thöôøng tröïc. Keá hoaïch söû duïng moät laàn. Chapter 4/9 III. PHAÂN LOAÏI KEÁ HOAÏCH 4. THEO CAÁP TOÅ CHÖÙC Keá hoaïch cuûa toaøn toå chöùc. Keá hoaïch cuûa caùc ñôn vò tröïc tuyeán. Keá hoaïch cuûa caùc ñôn vò chöùc naêng. Chapter 4/10 IV. TIEÁN TRÌNHHOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC 1 Xaùc ñònh nhieäm vuïï muïc tieâu 2 Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi 3 Phaân tích noäi boää toååchöùc 4 Nhaän vaøøchoïn chieán löôïc phuøøhôïp

Tài liệu liên quan