CHÖÔNG 3 Chapter 3/1 CHÖÔNG 3 I. LYÙÙ THUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ II. LYÙÙ THUYEÁT TAÂM LYÙÙ XAÕÕ HOÄI III. LYÙÙ THUYEÁT ÑÒNH LÖÔÏNG VEÀÀ QUAÛN TRÒ Chapter 3/2 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ 1. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) Hai nguyên nhân chính làm cho năng suất lao ñộng của công nhân thấp và công việc quản trị kém hiệu quả. Công nhân không biết phương pháp làm việc. Công nhân tình. làm việc thiếu hăng hái, nhiệt Chapter 3/3 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ ðưa ra 04 nguyên tắc quản trị nhằm nâng cao năng suất lao ñộng và làm tăng hiệu quả trong sản xuất. Nhà quản trị nên dành nhiều thì giờ và công sức ñể làm kế hoạch, tổ chức và kiểm tra hoạt ñộng của công nhân thay vì mình cũng làm việc như họ. Chapter 3/4 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Nhà quản trị nên suy nghĩ cách thức hoạt ñộng hiệu quả hơn là ñể công nhân tự ý chọn phương pháp làm riêng. Phân chia công việc và trách nhiệm giữa nhà quản trị và công nhân ñể mỗi bên hãy làm tốt công việc của chính mình. Chapter 3/5 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Nhà quản trị nên sử dụng các biện pháp kinh tế ñể kích thích công nhân hăng hái làm việc. Chapter 3/6 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ 2. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HAØNH CHÍNH 2.1. Henry Fayol OÂng phaân chia coâng vieäc cuûa doanh nghieäp laøm 06 loaïi Chapter 3/7 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Coâng vieäc kyõ thuaät. Coâng vieäc thöông maïi. Coâng vieäc taøi chính . Coâng vieäc an ninh. Coâng vieäc keá toaùn vaø thoáng keâ. Coâng vieäc quaûn trò (ñieàu haønh). Chapter 3/8 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ OÂng ñöa ra 14 nguyeân taéc quaûn trò toång quaùt Phaân chia coâng vieäc. Thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm. Kyû luaät. Thoáng nhaát chæ huy. Chapter 3/9 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Thoáng nhaát laõnh ñaïo. Caù nhaân leä thuoäc lôïi ích chung. Thuø lao töông xöùng. Taäp trung thaåm quyeàn. Tuaân thuû nguyeân taéc caáp baäc trong toå chöùc. Chapter 3/10 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Traät töï hay saép xeáp ngöôøi vaø vaät ñuùng vaøo choã caàn thieát. Coâng baèng. OÅn ñònh nhieäm vuï. Saùng kieán. Tinh thaàn taäp theå. Chapter 3/11 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ 2.2. Max Weber (1864 – 1920)