Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

Đăng ngày 10/17/2019 3:53:58 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 17 | FileSize: 0.66 M | File type: PDF
Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại. Chương 3 khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết cổ điển về quản trị, lý thuyết tâm lý xã hội, lý thuyết định lượng về quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
7 lần xem

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại. Chương 3 khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết cổ điển về quản trị, lý thuyết tâm lý xã hội, lý thuyết định lượng về quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

CHÖÔNG 3 Chapter 3/1 CHÖÔNG 3 I. LYÙÙ THUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ II. LYÙÙ THUYEÁT TAÂM LYÙÙ XAÕÕ HOÄI III. LYÙÙ THUYEÁT ÑÒNH LÖÔÏNG VEÀÀ QUAÛN TRÒ Chapter 3/2 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ 1. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) Hai nguyên nhân chính làm cho năng suất lao ñộng của công nhân thấp và công việc quản trị kém hiệu quả. Công nhân không biết phương pháp làm việc. Công nhân tình. làm việc thiếu hăng hái, nhiệt Chapter 3/3 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ ðưa ra 04 nguyên tắc quản trị nhằm nâng cao năng suất lao ñộng và làm tăng hiệu quả trong sản xuất. Nhà quản trị nên dành nhiều thì giờ và công sức ñể làm kế hoạch, tổ chức và kiểm tra hoạt ñộng của công nhân thay vì mình cũng làm việc như họ. Chapter 3/4 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Nhà quản trị nên suy nghĩ cách thức hoạt ñộng hiệu quả hơn là ñể công nhân tự ý chọn phương pháp làm riêng. Phân chia công việc và trách nhiệm giữa nhà quản trị và công nhân ñể mỗi bên hãy làm tốt công việc của chính mình. Chapter 3/5 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Nhà quản trị nên sử dụng các biện pháp kinh tế ñể kích thích công nhân hăng hái làm việc. Chapter 3/6 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ 2. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HAØNH CHÍNH 2.1. Henry Fayol OÂng phaân chia coâng vieäc cuûa doanh nghieäp laøm 06 loaïi Chapter 3/7 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Coâng vieäc kyõ thuaät. Coâng vieäc thöông maïi. Coâng vieäc taøi chính . Coâng vieäc an ninh. Coâng vieäc keá toaùn vaø thoáng keâ. Coâng vieäc quaûn trò (ñieàu haønh). Chapter 3/8 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ OÂng ñöa ra 14 nguyeân taéc quaûn trò toång quaùt Phaân chia coâng vieäc. Thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm. Kyû luaät. Thoáng nhaát chæ huy. Chapter 3/9 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Thoáng nhaát laõnh ñaïo. Caù nhaân leä thuoäc lôïi ích chung. Thuø lao töông xöùng. Taäp trung thaåm quyeàn. Tuaân thuû nguyeân taéc caáp baäc trong toå chöùc. Chapter 3/10 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ Traät töï hay saép xeáp ngöôøi vaø vaät ñuùng vaøo choã caàn thieát. Coâng baèng. OÅn ñònh nhieäm vuï. Saùng kieán. Tinh thaàn taäp theå. Chapter 3/11 I.LYÙÙTHUYEÁT COÅÅ ÑIEÅN VEÀÀ QUAÛN TRÒ 2.2. Max Weber (1864 – 1920)

Tài liệu liên quan