Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Nhà quản trị

Đăng ngày 10/17/2019 3:53:45 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 18 | FileSize: 0.20 M | File type: PDF
Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Nhà quản trị. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Nhà quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, phân loại nhà quản trị, các kỹ năng của nhà quản trị, các vai trò của nhà quản trị, yêu cầu đối với nhà quản trị, những khó khăn của nhà quản trị, đánh giá nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
7 lần xem

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Nhà quản trị. Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Nhà quản trị. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, phân loại nhà quản trị, các kỹ năng của nhà quản trị, các vai trò của nhà quản trị, yêu cầu đối với nhà quản trị, những khó khăn của nhà quản trị, đánh giá nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo..

Nội dung

CHÖÔNG II Chapter 2 /1 CHÖÔNG II:NHAØØQUAÛN TRÒ I. KHAÙI NIEÄM II. PHAÂN LOAÏI NHAØQUAÛN TRÒ III.CAÙC KYÕ NAÊNG CUÛA NHAØ QUAÛN TRÒ IV.CAÙC VAI TROØ CUÛA NHAØ QUAÛN TRÒ Chapter 2 /2 CHÖÔNG II:NHAØØQUAÛN TRÒ V. YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI NHAØ QUAÛN TRÒ VI. NHÖÕNG KHOÙ KHAÊN CUÛA NHAØ QUAÛN TRÒ. VII.ÑAÙNH GIAÙ NHAØ QUAÛN TRÒ Chapter 2 /3 I.KHAÙI NIEÄM Ngöôøi lao ñoäng trong doanh nghieäp ñöôïc chia laøm 02 loaïi: Ngöôøi thöøa haønh: Laøø ngöôøi tröïc tieáp laøm vieäc. Nhaøø quaûn trò: Laø ngöôøi ñieàu khieån, giaùm saùt coâng vieäc cuûa ngöôøi khaùc. Laø ngöôøi söû duïng caùc taøi nguyeân baèng caùc hoaït ñoäng coù toå chöùc ñeå giaønh ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñònh. Chapter 2 /4 II. PHAÂN LOAÏI NHAØØQUAÛN TRÒ 1. QUAÛN TRÒ CAO CAÁP (TOP MANAGERS) Laø nhaø quaûn trò ôû caáp baäc toái cao trong toå chöùc. Chòu traùch nhieäm veà nhöõng keát quaû cuoái cuøng cuûa toå chöùc. Ñöa ra caùc quyeát ñònh chieán löôïc. Toå chöùc thöïc hieän chieán löôïc, duy trì vaø phaùt trieån toå chöùc. Chapter 2 /5 II. PHAÂN LOAÏI NHAØØQUAÛN TRÒ 2. QUAÛN TRÒ VIEÂN CAÁP TRUNG GIAN (MIDDLE MANAGERS) Ñöa ra nhöõng chieán thuaät, thöïc hieän caùc keá hoaïch vaø chính saùch cuûa doanh nghieäp. Phoái hôïp hoaït ñoäng, caùc coâng vieäc ñeå hoaøn thaønh muïc tieâu chung. Chapter 2 /6 II. PHAÂN LOAÏI NHAØØQUAÛN TRÒ 3. QUAÛN TRÒ VIEÂN CAÁP CÔ SÔÛ (FIRST – LINE MANAGERS) Ñöa ra caùc quyeát ñònh taùc nghieäp nhaèm ñoân ñoác, höôùng daãn, ñieàu khieån nhaân vieân khi thöïc hieän muïc tieâu cuûa toå chöùc. Chapter 2 /7 II. PHAÂN LOAÏI NHAØØQUAÛN TRÒ Cao caáp Quaûn trò vieân caáp trung gian Quaûn trò vieân caáp cô sôûû Nhöõng ngöôøi thöøa haønh Caùc quyeát ñònh chieán löôïc Caùc quyeát ñònh chieán thuaät Caùc quyeát ñònh taùc nghieäp Thöïc hieän quyeát ñònh Hình 2.1: Caùc caáp baäc trong moät toååchöùc Chapter 2 /8 III.CAÙC KYÕÕNAÊNG CUÛA NHAØØQUAÛN TRÒ 1.Kyõ naêng nhaän thöùc; Phaân tích söï vieäc (Tö duy) 2.Kyõ naêng chuyeân moân kyõ thuaät. 3.Kyõ naêng nhaân söï. Chapter 2 /9 Hình 2.2: Tyûûtroïng caùc kyõõnaêng cuûa nhaøøquaûn trò Kyõõnaêng tö duy Kyõõnaêng Nhaân söïï Kyõõnaêng kyõõthuaät Nhaøøquaûn trò caáp cao 40% 40% 20% Nhaøøquaûn trò caáp trung gian 30% 40% 30% Nhaøøquaûn trò caáp cô sôûû 20% 40% 40% Chapter 2 /10 IV. CAÙC VAI TROØØCUÛA NHAØØQUAÛN TRÒ 1. CAÙC VAI TROØØQUAN HEÄÄVÔÙI CON NGÖÔØI Ñaïi dieän. Laõnh ñaïo. Lieân laïc, quan heä.

Tài liệu liên quan