Chương 1
I. Nucleic acid
,
.
(RNA).
1. Deoxyribonucleic acid
5’
.
5
m.
Sinh học phân tử
5
Liên kết hydrogen
(a) Cấu trúc của DNA
Hình 1.1. Chuỗi xoắn kép của DNA
mạch
.
o
20A
o
100A
o
300A
1.3).
Sinh học phân tử
6
o
100A
o
đường kính 100A
o
300A.
Trong nhân tế bào, các sợi vừa kể trên kết hợp chặt chẽ với nhiều protein
khác nhau và cả với các RNA tạo thành nhiễm sắc chất, mức độ tổ chức cao
nhất của DNA.
đầu 5
O
O P O
CH2
H
N
N
NH2
N
N H
Adenine
Phosphate
O
H
O
H
Deoxyribose
H
O
H
H
H
N
O
N
H
Guanine
O
N
N
NH2
O
P
O
CH2
O
O
H
H
H
O
H
H
H
NH2
N
Cytosine
O
H
N
O
HOCH2
O
OH
O
P
O
O
CH2
O
HO
H
OH
H
H
O
H
H
H CH3
O
N
H
Thymine
Ribose (RNA)
O
H
N
O
(DNA)
H
O
N
H
O
P
O
O
CH2
H
O
H
N
H
O
H
O
H
H
Uracil (RNA)
đầu 3’
Hình 1.2. Cấu trúc các nucleotide điển hình
Sinh học phân tử
7