TIN
HỌC
ỨNG
DỤNG
Hà Văn Sang
Bộ môn: Tin học TC – KT
Khoa: Hệ Thống Thông Tin Kinh tế - Học Viện Tài Chính
Tel: 0982165568
Email: sanghv@hvtc.edu.vn
Website: http://www.hvtc.edu.vn/httt
1
CHƯƠNG
IV
HỆ
QUẢN
TRỊ
SỞ
DỮ
LIỆU
FOXPRO
2
I.
KHÁI
NIỆM
CHUNG
1.
sở
dữ
liệu
a.
Tệp
dữ
liệu
- Thông tin về các đối
trữ dưới dạng bảng
tượng
được
quản
thường
lưu
-
Các
bảng
thường
gồm
các
dòng
các
cột
- Mỗi cột phản ánh một tiêu thức
gọi là thuộc tính của đối tượng
cần
quản
hay
còn
- Mỗi dòng
đối tượng.
chứa
thông
tin
về
tất
cả
các
thuộc
tính
của
- Giao
tính
của
dòng
cột
giá
trị
cụ
thể
của
một
thuộc
3