8/6/2007 12:14 μμ
TIN
HỌC
ỨNG
DỤNG
Văn
Sang
Bộ
môn:
Tin
học
TC
KT
Khoa: Hệ
Chính
Thống
Thông
Tin
Kinh
tế
-
Học
Viện
Tài
Tel:
0982165568
Email:
sanghv@hvtc.edu.vn
1Website: http://www.hvtc.edu.vn/httt
1
CHƯƠNG
II
18/6/2007 12:14 μμ
2
1.
GIỚI
THIỆU
CHUNG
1.1
Hệ
soạn
thảo
văn
bản
Là một phần
chỉnh sửa, lưu
mềm ứng dụng
trữ văn bản
dùng
để
nhập,
Thường đi kèm với hệ
phần mềm riêng biệt
điều
hành
hoặc
một
Một vài
notepad,
hệ rất nhỏ
wordpad
đơn
giản,
dụ
BKED,
Có hệ lại rất lớn và nhiều chức
Microsoft Word, Start Office
18/6/2007 12:14 μμ
năng,
dụ
3/88