TIN
HỌC
GIỚI
THIỆU
Mục đích:
Làm
quen
hệ
điều
hành
Windows
Biết
cách
soạn
thảo,
trình
bày
văn
bản
với
Microsoft
Word
Nắm
vững
Hệ
QT
CSDL
FOXPRO,
giải
các
bài
tóan
quản
tài
chính
kinh
tế
GIỚI
THIỆU
Thời lượng:
45
tiết
(Lí
thuyết
+
Kiểm
tra)
Tài liệu:
1.
Giáo
trình
tin
học
ứng
dụng
-
HVTC
2.
Các
tài
liệu
giáo
trình
khác
về
Windows
XP,
MS
WORD,
MS
EXCEL,
FOXPRO
3.
Các
slide,
sách
điện
tử
liên
quan
tại
http://www.hvtc.edu.vn/httt/