NHẬP
MÔN
MẠCH
SỐ
CHƯƠNG
5:
MẠCH
TỔ
HỢP
-
MẠCH
TÍNH
TOÁN
SỐ
HỌC
Nội
dung
Tổng
quan
Mạch
cộng
(Carry
Ripple
(CR)
Adder)
Mạch
cộng
nhìn
trước
số
nhớ
-
(Carry
Look-Ahead
(CLA)
Adder)
Mạch
cộng/
mạch
trừ
Đơn
vị
tính
toán
luận
(Arithmetic
Logic
Unit)
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
2
Tổng
quan
Chương
này
sẽ
học
về:
Một số
mạch
logic tổ hợp
thông dụng
Thiết kế các mạch
logic tổ hợp
phức tạp sử
dụng
các mạch
logic tổ hợp
thông
dụng
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
3

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin. Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Mạch tính toán số học cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder), mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead (CLA) Adder); mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit). Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 5: MẠCH TỔ HỢP MẠCH TÍNH TOÁN SỐ HỌC

Nội dung
 Tổng quan
 Mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder)
 Mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead
(CLA) Adder)
 Mạch cộng/ mạch trừ
 Đơn vị tính toán luận lý (Arithmetic Logic Unit)

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

2

Tổng quan
 Chương này sẽ học về:
Một số mạch logic tổ hợp thông dụng
Thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch
logic tổ hợp thông dụng

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

3

Phân biệt mạch tổ hợp và tuần tự

inputs

inputs

::

::

Mạch tổ hợp

Mạch tổ hợp

::

::

outputs

outputs

Memory

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

MẠCH TỔ HỢP
- Ngõ ra sẽ thay đổi
lập tức khi ngõ
vào thay đổi
MẠCH TUẦN TỰ
- Ngõ ra sẽ thay đổi
phụ thuộc vào ngõ
vào và trạng thái
trước đó.
- Mạch có tính chất
nhớ
4

Nội dung
 Tổng quan
 Mạch cộng (Carry Ripple (CR) Adder)
 Mạch cộng nhìn trước số nhớ - (Carry Look-Ahead
(CLA) Adder)
 Mạch cộng/ mạch trừ

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

5

1131183

Tài liệu liên quan