Mẫu 01
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
------------------------
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Vv: Sửa chữa - thay thế thiết bị công nghệ thông tin
Kính gửi: Vụ Thống kê – Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao
Tên tôi là:...................................................................................................................
Đơn vị:.................................................................................. Số phòng làm việc:……
Nội dung đề nghị: ......................................................................................................
...................................................................................................................................
Đề nghị Vụ Thống kê – Tổng hợp cho sửa chữa, thay thế để đảm bảo hoạt động.
TH TRƯỞNG
Nội, ngày .… tháng …. năm …..
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
PHẦN KIỂM TRA
DÀNH CHO CÁN B KỸ THUẬT TRUNG TÂM TIN HỌC
Cán b kỹ thuật Trung tâm tin học kiểm tra, xác định:.................................................
.....................................................................................................................................
Đề xuất:.......................................................................................................................
....................................................................................................................................
Nội, ngày tháng ... năm
V TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TTTH
CÁN B KỸ THUẬT TTTH

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ Vv: Sửa chữa - thay thế thiết bị công nghệ thông tin

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 485 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
485 lần xem

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ Vv: Sửa chữa - thay thế thiết bị công nghệ thông tin. Tài liệu tham khảo Mẫu 01 , PHIẾU ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆC Sửa chữa - thay thế thiết bị công nghệ thông tin Kính gửi: Vụ Thống kê – Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

Nội dung

  1. Mẫu 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------------------------ PHIẾU ĐỀ NGHỊ Vv: Sửa chữa - thay thế thiết bị công nghệ thông tin Kính gửi: Vụ Thống kê – Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao Tên tôi là:................................................................................................................... Đơn vị:.................................................................................. Số phòng làm việc:…… Nội dung đề nghị: ...................................................................................................... ................................................................................................................................... Đề nghị Vụ Thống kê – Tổng hợp cho sửa chữa, thay thế để đảm bảo hoạt động. T HỦ TRƯỞNG Hà Nội, ngày .… tháng …. năm ….. ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ PHẦN KIỂM TRA DÀNH CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT TRUNG TÂM TIN HỌC Cán bộ kỹ thuật Trung tâm tin học kiểm tra, xác định:................................................. ..................................................................................................................................... Đề xuất:....................................................................................................................... .................................................................................................................................... Hà Nội, ngày … tháng ... năm … VỤ TRƯỞNG GIÁM ĐỐC TTTH CÁN BỘ KỸ THUẬT TTTH

Tài liệu liên quan