NHẬP
MÔN
MẠCH
SỐ
CHƯƠNG
5:
MẠCH
TỔ
HỢP
CÁC
MẠCH
KHÁC
Nội
dung
Mạch
giải
(Decoder)/
Mạch
hoá
(Encoder)
Mạch
dồn
kênh
(Multiplexer)/
Mạch
chia
kênh
(Demultiplexer)
Thiết
kế
mạch
logic
sử
dụng
Mux
Mạch
tạo
Parity/
Mạch
kiểm
tra
Parity
Mạch
so
sánh
(Comparator)
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
2
Thiết
kế
các
mạch
logic
sử
dụng
MUX
Cách
hiện
thực
LUT
(Look-up
table)
-
Sử
dụng
MUX
để
chọn
một
giá
trị
(hằng
số)
từ
1
LUT
dụ:
Thiết
kế
mạch
XOR
sử
dụng
MUX
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
3

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (p3)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (p3). Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Các mạch khác phần tiếp theo trình bày các nội dung: Thiết kế mạch logic sử dụng Mux, mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity, mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 5: MẠCH TỔ HỢP –
CÁC MẠCH KHÁC

Nội dung
 Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder)
 Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh
(Demultiplexer)
 Thiết kế mạch logic sử dụng Mux
 Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity
 Mạch so sánh (Comparator)

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

2

Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX
 Cách hiện thực LUT (Look-up table)
- Sử dụng MUX để chọn một giá trị (hằng số) từ 1 LUT
Ví dụ: Thiết kế mạch XOR sử dụng MUX

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

3

Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX
 Giải pháp ở slide trước không hiệu quả vì phải sử dụng
MUX 4-to-1
 Nhận xét:

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

4

Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX
 Ví dụ: Hiện thực mạch với bảng sự thật sau bằng một
MUX và các cổng khác
A

X

0
0
1
1

11/2/2017

B
0
1
0
1

1
1
0
1

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

5

1131185

Tài liệu liên quan