NHẬP
MÔN
MẠCH
SỐ
CHƯƠNG
5:
MẠCH
TỔ
HỢP
CÁC
MẠCH
KHÁC
Nội
dung
Mạch
giải
(Decoder)/
Mạch
hoá
(Encoder)
Mạch
dồn
kênh
(Multiplexer)/
Mạch
chia
kênh
(Demultiplexer)
Thiết
kế
mạch
logic
sử
dụng
Mux
Mạch
tạo
Parity/
Mạch
kiểm
tra
Parity
Mạch
so
sánh
(Comparator)
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
2
Thiết
kế
các
mạch
logic
sử
dụng
MUX
Cách
hiện
thực
LUT
(Look-up
table)
-
Sử
dụng
MUX
để
chọn
một
giá
trị
(hằng
số)
từ
1
LUT
dụ:
Thiết
kế
mạch
XOR
sử
dụng
MUX
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
3

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (p3)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 31 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
8 lần xem

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (p3). Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Các mạch khác phần tiếp theo trình bày các nội dung: Thiết kế mạch logic sử dụng Mux, mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity, mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết..

Nội dung

NHẬP MÔN MẠCH SỐ CHƯƠNG 5: MẠCH TỔ HỢP – CÁC MẠCH KHÁC Nội dung Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder) Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer) Thiết kế mạch logic sử dụng Mux Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity Mạch so sánh (Comparator) 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 2 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Cách hiện thực LUT (Look-up table) - Sử dụng MUX để chọn một giá trị (hằng số) từ 1 LUT Ví dụ: Thiết kế mạch XOR sử dụng MUX 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 3 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Giải pháp ở slide trước không hiệu quả vì phải sử dụng MUX 4-to-1 Nhận xét: 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 4 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Ví dụ: Hiện thực mạch với bảng sự thật sau bằng một MUX và các cổng khác A B X 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 5 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX XOR 3 ngõ vào có thể hiện thực bằng 2 MUX 2-to-1 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 6 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Ví dụ: Hiện thực mạch với bảng sự thật sau bằng một MUX và các cổng logic khác A B C X 0 0 0 1 0 0 1 1 - Với A là ngõ vào điều khiển 0 1 0 0 0 1 1 1 - Với C là ngõ vào điều khiển 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 7 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon Bất kì hàm Boolean f(w1,w2, …, wn) có thể được viết dưới dạng: f(w1,w2, …, wn) = 𝑤1*f(0,w2, ..., wn) + w1*f(1, w2, …wn) 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 8 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon Ví dụ 1: f(w1,w2, w3)= w1w2 + w1w3 + w2w3 Phân tích hàm này theo biến w1: f(w1,w2, w3)= w1(w2 + w3)+ 𝑤1(w2w3) f khi w1=1 f khi w1= 0 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 9 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 10 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon Ví dụ 2: Chọn x làm biến mở rộng

Tài liệu liên quan