Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (p3)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 17 | Page: 31 | FileSize: 0.00 M | File type: PDF
Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (p3). Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Các mạch khác phần tiếp theo trình bày các nội dung: Thiết kế mạch logic sử dụng Mux, mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity, mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
NHẬP
MÔN
MẠCH
SỐ
CHƯƠNG
5:
MẠCH
TỔ
HỢP
CÁC
MẠCH
KHÁC
Nội
dung
Mạch
giải
(Decoder)/
Mạch
hoá
(Encoder)
Mạch
dồn
kênh
(Multiplexer)/
Mạch
chia
kênh
(Demultiplexer)
Thiết
kế
mạch
logic
sử
dụng
Mux
Mạch
tạo
Parity/
Mạch
kiểm
tra
Parity
Mạch
so
sánh
(Comparator)
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
2
Thiết
kế
các
mạch
logic
sử
dụng
MUX
Cách
hiện
thực
LUT
(Look-up
table)
-
Sử
dụng
MUX
để
chọn
một
giá
trị
(hằng
số)
từ
1
LUT
dụ:
Thiết
kế
mạch
XOR
sử
dụng
MUX
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
17 lần xem

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 - ĐH Công nghệ thông tin (p3). Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp - Các mạch khác phần tiếp theo trình bày các nội dung: Thiết kế mạch logic sử dụng Mux, mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity, mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết..

Nội dung

NHẬP MÔN MẠCH SỐ CHƯƠNG 5: MẠCH TỔ HỢP – CÁC MẠCH KHÁC Nội dung Mạch giải mã (Decoder)/ Mạch mã hoá (Encoder) Mạch dồn kênh (Multiplexer)/ Mạch chia kênh (Demultiplexer) Thiết kế mạch logic sử dụng Mux Mạch tạo Parity/ Mạch kiểm tra Parity Mạch so sánh (Comparator) 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 2 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Cách hiện thực LUT (Look-up table) - Sử dụng MUX để chọn một giá trị (hằng số) từ 1 LUT Ví dụ: Thiết kế mạch XOR sử dụng MUX 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 3 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Giải pháp ở slide trước không hiệu quả vì phải sử dụng MUX 4-to-1 Nhận xét: 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 4 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Ví dụ: Hiện thực mạch với bảng sự thật sau bằng một MUX và các cổng khác A B X 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 5 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX XOR 3 ngõ vào có thể hiện thực bằng 2 MUX 2-to-1 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 6 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Ví dụ: Hiện thực mạch với bảng sự thật sau bằng một MUX và các cổng logic khác A B C X 0 0 0 1 0 0 1 1 - Với A là ngõ vào điều khiển 0 1 0 0 0 1 1 1 - Với C là ngõ vào điều khiển 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 7 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon Bất kì hàm Boolean f(w1,w2, …, wn) có thể được viết dưới dạng: f(w1,w2, …, wn) = 𝑤1*f(0,w2, ..., wn) + w1*f(1, w2, …wn) 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 8 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon Ví dụ 1: f(w1,w2, w3)= w1w2 + w1w3 + w2w3 Phân tích hàm này theo biến w1: f(w1,w2, w3)= w1(w2 + w3)+ 𝑤1(w2w3) f khi w1=1 f khi w1= 0 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 9 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon 11/2/2017 Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved. 10 Thiết kế các mạch logic sử dụng MUX Biểu thức Shannon Ví dụ 2: Chọn x làm biến mở rộng

Tài liệu liên quan