NHẬP
MÔN
MẠCH
SỐ
CHƯƠNG
3:
ĐẠI
SỐ
BOOLEAN
CÁC
CỔNG
LOGIC
(tt)
Nội
dung
Tổng
quan
Cổng
logic
AND,
OR,
NOT
Cổng
logic
NAND,
NOR
Cổng
logic
XOR,
XNOR
Thiết
kế
mạch
số
từ
biểu
thức
logic
Xác
định
biểu
thức
logic
của
một
mạch
số
Phân
tích
giá
trị
ngõ
ra
của
một
mạch
số
Đại
số
Boolean
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
2
Nội
dung
Tổng
quan
Cổng
logic
AND,
OR,
NOT
Cổng
logic
NAND,
NOR
Cổng
logic
XOR,
XNOR
Thiết
kế
mạch
số
từ
biểu
thức
logic
Xác
định
biểu
thức
logic
của
một
mạch
số
Phân
tích
giá
trị
ngõ
ra
của
một
mạch
số
Đại
số
Boolean
11/2/2017
Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.
3

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin (tt)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ thông tin (tt). Phần tiếp theo bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3: Đại số Boolean và các cổng logic trình bày các nội dung: Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số, đại số Boolean. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


NHẬP MÔN MẠCH SỐ
CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ BOOLEAN VÀ
CÁC CỔNG LOGIC (tt)

Nội dung
 Tổng quan
 Cổng logic AND, OR, NOT
 Cổng logic NAND, NOR
 Cổng logic XOR, XNOR
 Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
 Xác định biểu thức logic của một mạch số
 Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số
 Đại số Boolean

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

2

Nội dung
 Tổng quan
 Cổng logic AND, OR, NOT
 Cổng logic NAND, NOR
 Cổng logic XOR, XNOR
 Thiết kế mạch số từ biểu thức logic
 Xác định biểu thức logic của một mạch số
 Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số
 Đại số Boolean

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

3

Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch logic
 Đánh giá outputs của mạch logic sau:

11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

4

Phân tích giá trị ngõ ra của một mạch logic
 Bước 1: Lập bảng sự thật và liệt kê tất cả các inputs có trong

mạch logic tổ hợp
 Bước 2: Tạo ra một cột trong bảng sự thật cho mỗi tín hiệu
trung gian (node)

Node u đã được điền vào như là kết quả của
phần bù của tín hiệu input A
11/2/2017

Copyrights 2016 UIT-CE. All Rights Reserved.

5

1131179

Tài liệu liên quan