Công ty c phnBibicaVitNam
MCLC
1
Limở đầu.......................................................................................................................3
2
Phn I- GII THIU KHÁI QUÁT....................................................................................1
1)
Gii thiuchung v công ty c phn bánhkoBibica......................................................1
1.1.
lược v công ty....................................................................................................1
1.2.
Quá trình hình thành phát trin cacông ty.......................................................1
1.3.
cấu b máyca công ty.......................................................................................3
2)
Tng quan v th trường môi trường kinh doanh ca công ty.....................................6
2.1.
Tng quan v th trường..........................................................................................6
2.2.
Các đốith cnh tranh.............................................................................................7
2.2.1.
Đối th cạnh tranh trong nước...........................................................................7
2.2.2.
Đối th cạnh tranh nước ngoài............................................................................9
2.3.
Tác động của môi trường.........................................................................................9
2.3.1.
Tác động của môi trường ngành..........................................................................9
2.3.2.
Tác động của môi trường vĩmô......................................................................... 12
2.4.
Phân tích hình SWOT tác động ca hình ti công ty.............................. 14
2.4.1.
Phân tích hình SWOT.................................................................................. 14
2.4.2.
Tác động ca hình tichiến lược phát trin ca công ty................................ 15
3
Phn II. Tình hình qun trca công ty Cphn BiBiCa Vit Nam..................................... 16
1)
Tình hình v qun trsnxuát tác nghip................................................................. 16
1.1.
Gii thiuv qun tr snxut quy trình công ngh caBibica......................... 16
1.2.
Hoạchđinh về ngun nguyên vt liu cacông ty.................................................. 16
1.2.1.
Ngun nguyên vtliu....................................................................................... 17
1.2.2.
Sựổn định ca các ngun cung ng nguyên vt liu........................................... 17
1.2.3.
Ảnh hưởng ca nguyên vtliệu đốividoanh thu............................................... 18
1.3.
Hoạchđịnh v nhu cu máy móc, thiết b cacông ty............................................ 18
2)
Tình hình hoạt động qun tr nhân lc.......................................................................... 21
2.1.
Chính sách tuyn dng........................................................................................... 21
2.2.
Chính sách đào tạo phát trin............................................................................ 21
2.3.
Chính sách lương thưởng đãi ngộ...................................................................... 22
3)
qun tr marketing........................................................................................................ 23
3.1.
Th trường mc tiêu............................................................................................... 23
3.2.
Chiến lược định vsn phm.................................................................................. 25
3.3.
Chính sách marketing-mix..................................................................................... 26
Công ty c phnBibicaVitNam
3.3.1.
Chính sách sn phm........................................................................................ 26
3.3.2.
Chính sách nhãn hiu........................................................................................ 31
3.3.3.
Chính cách bao bìca sn phm....................................................................... 32
3.3.4.
Chính sách giá c............................................................................................. 32
3.3.5.
Chính sách phân phi....................................................................................... 34
3.3.6.
Chính sách xúc tiến........................................................................................... 35
4)
Tình hình tài chínhca Doanh nghipvà phân tích hiu qusnxut kinh doanh....... 37
4.1.
Tng quan v rình hình tài chínhca doanh nghip.............................................. 37
4.2.
Phân tích hiuqusn xut kinh doanh................................................................. 40
4.2.1.
Phân tích ch tiêu doanh thu.............................................................................. 41
4.2.2.
Phân tích chiphí.............................................................................................. 41
4.2.3.
Phân tích linhun.......................................................................................... 42
4.2.4.
Phân tích tình hình tàichính.............................................................................. 42
4
Kết lun.......................................................................................................................... 44
Công ty c phnBibicaVitNam
Li m đầu
Trong hoàn cnh nn kinh tế đang phát triển vi tốc độ ngày càng nhanh, s
xut hin ca các công ty ngày càng nhiu, sxut hiện này đồng nghĩa với vic các
doanh nghiệp đang bị cnh tranh ngày càng gay gắt. Điều này đòi hỏi các DN phi
sáng to, phát trin sn phm của mình hơn, phải tạo ra đặc điểm ni bt, khác l
trong tng sn phẩm để vừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng vừa đem lại li nhun
cho công ty. Lúc này, vai trò ca các cấp lãnh đạo trong công ty hết sc quan trng.
Cthể hơn đó là DN cần phải đưa ra chiến lược qun trkinh doanh mt cách phù
hp với đặc điểm riêng của mình để to ra nhng sn phm sáng to, phù hp vi
nhu cầu người tiêu dùng nhm to ra sc cnh tranh ln với các đối thủ và đem lại
li nhuận cho mình. Để làm sáng tỏ hơn những điều trên, nhóm chúng tôi la chn
đề tài phân tích chiến lược qun tr kinh doanh của công ty CP Bibica” để
thấy được slinh hot và sáng to ca công ty trong vic to ra các sn phm mi
mang thương hiệu riêng cho mình.