Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ

Đăng ngày 10/17/2019 6:17:12 PM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 15 | Page: 7 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ. Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận trong giai đoạn hiện nay.
t− t−ëng hå chÝ minh
vÒ ®μo t¹o, båi d−ìng lý luËn cho c¸n bé
NguyÔn B×nh Yªn(*)
LýluËnkhoahäccãvai trß®ÆcbiÖtquanträng®èivíinhËn
thøc vμ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng−êi nãi chung, cña
c¸c ®¶ng v« s¶n c¸ch m¹ng nãi riªng. C¸c nhμ kinh ®iÓn
cñachñnghÜaMarx-Leninlu«ncoi trängvai trßcñalýluËn
trong mèi quan hÖ biÖn chøng víi thùc tiÔn c¸ch m¹ng. V. I.
Lenin ®6 chØ râ: Kh«ng cã lý luËn c¸ch m¹ng th× kh«ng cã
phong trμoc¸chm¹ng. ChØ c㮶ng nμocã ®−îc lýluËn tiÒn
phongdÉn ®−êngth× ®¶ng ®ãmíi cã thÓhoμnthμnh vai trß
c¸chm¹ngtiÒnphong.
KÕ thõa t− t−ëng cña c¸c nhμ kinh ®iÓn chñ nghÜa Marx-
Lenin,HåChÝMinhsímkh¼ng®Þnhvaitrßquanträngcñalý
luËn khoa häc ®èi víi sù ph¸t triÓn phong trμo c¸ch m¹ng, v×
thÕ Ng−êi ®Æc biÖt chó träng ®Õn viÖc ®μo t¹o, båi d−ìng lý
luËn c¸ch m¹ng cho ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn. T− t−ëng cña
Ng−êivÒvÊn®Ònμylμtμis¶nquýgi¸®Óchóngtanghiªncøu
vμvËndôngvμothùctiÔn®æimíi®Êtn−íchiÖnnay.
I.T− t−ëng Hå ChÝMinh vÒ ®μo t¹o,båi d−ìng lý luËn
téc, tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn gian khæ, sù
choc¸nbé
tiÕp thô tõ nguån trong, gèc th¼ng cña
1. Quan ®iÓm vÒ vai trß cña lý luËn:
tõ nguån gèc nhËn thøc ®Õn ho¹t ®éng
thùc tiÔn
chñ nghÜa Marx-Lenin cña Ng−êi.(*)Ngay
tõ khi cßn niªn thiÕu, víi lßng yªu quª
h−¬ng ®Êt n−íc, sù c¶m th«ng s©u s¾c víi
®ång bμo ®ang bÞ ®o¹ ®μy ®au khæ d−íi
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh quan niÖm lý
¸ch
thèng
trÞ
cña
chñ
nghÜa
thùc
d©n
luËn lμ sù tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm
Ph¸p vμ phong kiÕn, nhê cã sù nh¹y c¶m
thùc tiÔn cña loμi ng−êi, ®ång thêi Ng−êi
chÝnh trÞ ®Æc biÖt, Hå ChÝ Minh ®N sím
chØ ra vai trß ®Æc biÖt quan träng cña lý
nhËn ra sù bÊt lùc, bÕ t¾c cña c¸c con
luËn trong mèi quan hÖ víi thùc tiÔn c¸ch
®−êng cøu n−íc theo c¸c ý thøc hÖ phong
m¹ng. Lý luËn ®−îc Hå ChÝ Minh nãi ®Õn
ë ®©y lμ lý luËn khoa häc, lý luËn c¸ch
m¹ng cña chñ nghÜa Marx-Lenin.
Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ vai
trß quan träng cña lý luËn dÉn ®−êng ®èi
kiÕn, t− s¶n mμ c¸c nhμ yªu n−íc ViÖt
Nam ®N vμ ®ang ®i. Ng−êi kh¸t khao
nghiªn cøu thÕ giíi v¨n minh ph−¬ng
T©y, mong muèn t×m ra con ®−êng cøu
n−íc míi. Chñ nghÜa yªu n−íc truyÒn
víi phong trμo c¸ch m¹ng cã nguån gèc
s©u xa tõ truyÒn thèng yªu n−íc cña d©n
(*) TS. Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt
T− t−ëng Hå ChÝ Minh
17
thèng cña d©n téc ®N tiÕp thªm søc m¹nh,
®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt
Nam
vμo
ý chÝ, nghÞ lùc cho Ng−êi trong qu¸ tr×nh
nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XX.
b«n ba t×m con ®−êng cøu n−íc míi. §ã
còng lμ qu¸ tr×nh Ng−êi t×m hiÓu, rót ra
nh÷ng bμi häc kinh nghiÖm tõ c¸c cuéc
c¸ch m¹ng t− s¶n næi tiÕng trªn thÕ giíi,
nhËn thøc ®−îc nh÷ng h¹n chÕ, tÝnh
kh«ng triÖt ®Ó cña c¸ch m¹ng t− s¶n Anh,
Ph¸p, Mü... §iÒu ®ã ®N t¹o c¬ së v÷ng
ch¾c ®Ó ®Õn khi tiÕp cËn ®−îc chñ nghÜa
Marx-Lenin, th«ng qua sù kiÖn C¸ch
m¹ng th¸ng M−êi Nga vÜ ®¹i vμ Quèc tÕ
Céng s¶n, Ng−êi kh¼ng ®Þnh con ®−êng
cøu n−íc chØ cã thÓ lμ con ®−êng c¸ch
m¹ng v« s¶n, con ®−êng C¸ch m¹ng
th¸ng M−êi. Tõ ®ã Ng−êi x¸c ®Þnh,
luËn khoa häc, häc thuyÕt duy nhÊt cã kh¶
n¨ng gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai
cÊp chØ cã chñ nghÜa Marx-Lenin (1, T.1,
tr.240).
§Ó ®μo t¹o ra nh÷ng c¸n bé tμi n¨ng,
n¾m v÷ng lý luËn Marx-Lenin, cã kh¶
n¨ng x¸c ®Þnh ®−êng lèi c¸ch m¹ng ®óng
®¾n, lNnh ®¹o vμ tæ chøc thμnh c«ng phong
trμo c¸ch m¹ng, bªn c¹nh viÖc tæ chøc c¸c
líp huÊn luyÖn, Ng−êi cßn lùa chän, cö
nh÷ng thanh niªn −u tó nhÊt trong Héi
ViÖt Nam thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ
sang häc tËp t¹i Tr−êng ®¹i häc Ph−¬ng
§«ng do Quèc tÕ Céng s¶n tæ chøc t¹i Liªn
X«. §©y chÝnh lμ ®éi ngò trÝ thøc céng s¶n
ViÖtNam®Çutiªn, nh÷ngng−êi häctrß vμ
lμ nh÷ng ng−êi b¹n chiÕn ®Êu th©n thiÕt
cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, nh÷ng ng−êi
cã sø mÖnh lÞch sö cïng Hå ChÝ Minh
truyÒn b¸ lý luËn Marx-Lenin vμo ViÖt
Nam, lNnh ®¹o vμ tæ chøc phong trμo c¸ch
m¹ng ViÖt Nam trong nh÷ng thËp kû ®Çu
Tr¶i qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch
tiªn. Sù chuÈn bÞ chu ®¸o cña Hå ChÝ
m¹ng hÕt søc gian khæ, Hå ChÝ Minh míi
Minh vÒ mÆt t− t−ëng vμ lý luËn ®N gióp
®Õn ®−îc víi chñ nghÜa Marx-Lenin, v×
cho nh÷ng thÕ hÖ c¸ch m¹ng ®Çu tiªn cã
vËy Ng−êi nhËn thøc hÕt søc s©u s¾c tÇm
®−îc tri thøc c¸ch m¹ng kh¸ v÷ng vμng,
quan träng cña lý luËn c¸ch m¹ng. §Ó
t¹o ra tiÒn ®Ò quan träng nhÊt ®Ó §¶ng ta
x©y dùng phong trμo c¸ch m¹ng theo con
ra ®êi cã ngay ®−êng lèi c¸ch m¹ng ®óng
®−êng C¸ch m¹ng th¸ng M−êi, Ng−êi ®N
®¾n, cã tÝnh tæ chøc, ®oμn kÕt vμ cã søc
nhanh chãng b¾t tay vμo viÖc truyÒn b¸
chiÕn
®Êu
cao,
kh¶
n¨ng
n¾m
trän
chñ
nghÜa
Marx-Lenin
vμo
ViÖt
Nam.
quyÒn lNnh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Nh−
Ng−êi x¸c ®Þnh: “Trë vÒ n−íc, ®i vμo quÇn
vËy, Hå ChÝ Minh ®N tiÕp thu vμ truyÒn b¸
chóng thøc tØnh hä, huÊn luyÖn hä, ®−a
chñ
nghÜa
Marx-Lenin
vμo
phong
trμo
hä ra ®Êu tranh giμnh tù do, ®éc lËp” (2,
c«ng nh©n vμ phong trμo yªu n−íc ViÖt
tr.49) lμ nhiÖm vô trùc tiÕp cña Ng−êi lóc
Nam, lμm cho c¶ hai phong trμo ph¸t triÓn
bÊy
giê.
§ã
còng chÝnh lμ nh÷ng ho¹t
theo cïng mét h−íng, tiÕn tíi thèng nhÊt
®éng
®Çu
tiªn
cña
Ng−êi
nh»m
huÊn
víi nhau trªn c¬ së chñ nghÜa Marx-Lenin.
luyÖn, trang bÞ lý luËn cho c¸n bé.
kÕt
hîp
chñ
nghÜa
Marx-Lenin
víi
§iÓm ®Æc biÖt trong t− t−ëng vμ ho¹t
®éng cña Hå ChÝ Minh lμ ë chç, Ng−êi ®N
sím nhËn thøc ®−îc lý luËn c¸ch m¹ng
cña chñ nghÜa Marx-Lenin, truyÒn b¸ chñ
phong trμo c«ng nh©n vμ phong trμo yªu
n−íc ViÖt Nam ®N dÉn ®Õn sù ra ®êi cña
§¶ng céng s¶n ViÖt Nam vμo ngμy 3-2-
1930.
nghÜa Marx-Lenin vμo ®ång thêi c¶ phong
Tõ khi cã §¶ng, Hå ChÝ Minh vÉn
trμo c«ng nh©n vμ phong trμo yªu n−íc
lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®−a lý luËn ®Õn
ViÖt Nam, t¹o tiÒn ®Ò quan träng cho sù
víi ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn. Ngay trong
kÕt hîp cña ba yÕu tè ®ã dÉn ®Õn sù ra
giai
®o¹n
1936-1939,
Ng−êi
®N
chØ
râ:
18
Th«ng tin Khoa häc x héi, sè 9, 2006
Ph¶i
chøc
häc
tËp
thèng chñ
®éng cña m×nh. Chñ nghÜa Marx-Lenin lμ
nghÜa Marx-Lenin ®Ó n©ng cao tr×nh ®é
chiÕc “cÈm nang thÇn kú” h−íng dÉn t−
v¨n hãa vμ chÝnh trÞ cho c¸c ®¶ng viªn” (3,
duy vμ hμnh ®éng cña c¸c ®¶ng v« s¶n vμ
T.10,
tr.201).
Trong
hoμn
c¶nh
kh¸ng
tÊt c¶ nh÷ng ng−êi céng s¶n. §©y chÝnh lμ
chiÕn
chèng
Ph¸p,
Ng−êi
kh¼ng
®Þnh:
nguyªn t¾cph−¬ngph¸p luËn, yÕutè quan
Häc tËp chñ nghÜa Marx-Lenin, dïi mμi
träng nhÊt t¹o nªn sù nhÊt qu¸n cao trong
t− t−ëng, n©ng cao lý luËn, chØnh ®èn tæ
t− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ vÊn ®Ò ®μo t¹o,
chøc lμ nh÷ng viÖc cÇn kÝp cña §¶ng”.
båid−ìng lý luËncho®éi ngòc¸nbé.
Trong ®iÒu kiÖn miÒn B¾c ®N ®−îc gi¶i
phãng vμ ®i nh÷ng b−íc ®Çu tiªn lªn chñ
nghÜa xN héi, tõ chç chØ ra r»ng, bªn c¹nh
nh÷ng −u ®iÓm c¬ b¶n, “§¶ng ta còng cßn
nhiÒu nh−îc ®iÓm mμ mét trong nh÷ng
nh−îc ®iÓm lín lμ tr×nh ®é lý luËn cßn
thÊp kÐm” (3, T.8, tr.492), Ng−êi tiÕp tôc
kh¼ng ®Þnh: “Chóng ta ph¶i ra søc häc tËp
chñ nghÜa Marx-Lenin, t¨ng c−êng gi¸o
dôc t− t−ëng trong §¶ng”. Víi sù quan
t©m s©u s¾c cña Ng−êi, §¶ng ta ®N më c¸c
kho¸ huÊn luyÖn nh»m ®μo t¹o, båi d−ìng
c¸n bé kÞp thêi phôc vô cho nhiÖm vô cÊp
b¸ch vμ sù ph¸t triÓn l©u dμi cña c¸ch
Néi dung d¹y vμ häc lý luËn chñ yÕu
lμ lý luËn Marx-Lenin, nh−ng theo Ng−êi,
c¸i cèt lâi mμ §¶ng cÇn gi¸o dôc vμ c¸n bé
cÇn n¾m ®−îc lμ tinh thÇn, lËp tr−êng,
quan ®iÓm vμ ph−¬ng ph¸p cña chñ nghÜa
Marx-Lenin. Ng−êi viÕt: “Ph¶i häc tËp tinh
thÇn cña chñ nghÜa Marx-Lenin; häc tËp
lËp tr−êng, quan ®iÓm vμ ph−¬ng ph¸p
cña chñ nghÜa Marx-Lenin ®Ó ¸p dông lËp
tr−êng, quan ®iÓm vμ ph−¬ng ph¸p Êy mμ
gi¶i quyÕt cho tèt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ
trong c«ng t¸c c¸ch m¹ng cña chóng ta” (3,
T.8, tr.497).
m¹ng. §Æc biÖt, Ng−êi ®N trùc tiÕp gi¶ng
d¹y vμ tham gia gi¶ng d¹y nhiÒu kho¸
huÊnluyÖn lý luËnchoc¸nbé.
Hå ChÝ Minh yªu cÇu néi dung ®μo
t¹o ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña thùc tiÔn
vμ ®èi t−îng ®μo t¹o. “§−êng k¸ch mÖnh
2. Quan ®iÓm vÒ ®μo t¹o, båi d−ìng lý
luËnchoc¸nbé
Quan ®iÓm vÒ ®μo t¹o, båi d−ìng lý
luËn cho c¸n bé cña Hå ChÝ Minh lμ mét
hÖ thèng t− t−ëng s©u s¾c vμ toμn diÖn.
Ng−êi lu«n quan t©m ®Õn môc ®Ých, néi
dung, ph−¬ng ph¸p d¹y vμ häc cña c¸c
kho¸ huÊnluyÖnlýluËn.
lμ mét mÉu mùc vÒ viÖc x¸c ®Þnh néi dung
®μo t¹o phï hîp víi môc ®Ých, ®èi t−îng
®μo t¹o. §ã lμ t¸c phÈm cã nh÷ng néi dung
c¬ b¶n nhÊt, tinh gi¶n nhÊt vÒ chñ nghÜa
Marx-Lenin nh−ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn
t¶i nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt nhÊt, ®óng ®¾n
nhÊt cña häc thuyÕt cho nh÷ng thanh niªn
yªu n−íc ViÖt Nam, gióp hä nhËn thøc
®óng con ®−êng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña xN
§μo t¹o, båi d−ìng lý luËn cho c¸n bé
héi còng nh− môc tiªu, ph−¬ng ph¸p tiÕn
lμ nh»m “n©ng cao tr×nh ®é v¨n hãa vμ
hμnh cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n... ë ViÖt Nam,
chÝnh trÞ” cho ®éi ngò tiªn phong, th«ng
t¹o cho hä kh¶ n¨ng chuyÓn tõ lËp tr−êng
qua ®ã n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ
yªu
n−íc
lªn
lËp
tr−êng
céng
s¶n
chñ
cña §¶ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh quan
nghÜa. XuÊt ph¸t tõ chç x¸c ®Þnh ®óng
niÖm “®¶ng lμ vÊn ®Ò cèt tö ®Çu tiªn cña
thùc tr¹ng tr×nh ®é lý luËn cña c¸n bé ta
c¸ch m¹ng; §¶ng ®ã ph¶i lμ mét chÝnh
trong nh÷ng n¨m 30 cßn rÊt thÊp, nhiÒu
®¶ng v« s¶n, ®−îc tæ chøc vμ ho¹t ®éng
ng−êi cßn ch−a hiÓu râ c¸ch m¹ng d©n chñ
theo c¸c nguyªn t¾c cña V. I. Lenin; §¶ng
t− s¶n lμ g× (4, T.3, tr.55, 56), Hå ChÝ Minh
ph¶i lÊy chñ nghÜa Marx-Lenin lμm nÒn
®N ®Ò nghÞ Quèc tÕ Céng s¶n quan t©m
t¶ng t− t−ëng vμ kim chØ nam cho ho¹t
®μo t¹o, båi d−ìng cho c¸n bé c¸ch m¹ng
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
15 lần xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ. Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận trong giai đoạn hiện nay..

Nội dung

t− t−ëng hå chÝ minh vÒ ®μo t¹o, båi d−ìng lý luËn cho c¸n bé NguyÔn B×nh Yªn(*) LýluËnkhoahäccãvai trß®ÆcbiÖtquanträng®èivíinhËn thøc vμ ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng−êi nãi chung, cña c¸c ®¶ng v« s¶n c¸ch m¹ng nãi riªng. C¸c nhμ kinh ®iÓn cñachñnghÜaMarx-Leninlu«ncoi trängvai trßcñalýluËn trong mèi quan hÖ biÖn chøng víi thùc tiÔn c¸ch m¹ng. V. I. Lenin ®6 chØ râ: Kh«ng cã lý luËn c¸ch m¹ng th× kh«ng cã phong trμoc¸chm¹ng. ChØ c㮶ng nμocã ®−îc lýluËn tiÒn phongdÉn ®−êngth× ®¶ng ®ãmíi cã thÓhoμnthμnh vai trß c¸chm¹ngtiÒnphong. KÕ thõa t− t−ëng cña c¸c nhμ kinh ®iÓn chñ nghÜa Marx-Lenin,HåChÝMinhsímkh¼ng®Þnhvaitrßquanträngcñalý luËn khoa häc ®èi víi sù ph¸t triÓn phong trμo c¸ch m¹ng, v× thÕ Ng−êi ®Æc biÖt chó träng ®Õn viÖc ®μo t¹o, båi d−ìng lý luËn c¸ch m¹ng cho ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn. T− t−ëng cña Ng−êivÒvÊn®Ònμylμtμis¶nquýgi¸®Óchóngtanghiªncøu vμvËndôngvμothùctiÔn®æimíi®Êtn−íchiÖnnay. I.T− t−ëng Hå ChÝMinh vÒ ®μo t¹o,båi d−ìng lý luËn choc¸nbé 1. Quan ®iÓm vÒ vai trß cña lý luËn: tõ nguån gèc nhËn thøc ®Õn ho¹t ®éng thùc tiÔn Chñ tÞch Hå ChÝ Minh quan niÖm lý luËn lμ sù tæng kÕt nh÷ng kinh nghiÖm thùc tiÔn cña loμi ng−êi, ®ång thêi Ng−êi chØ ra vai trß ®Æc biÖt quan träng cña lý luËn trong mèi quan hÖ víi thùc tiÔn c¸ch m¹ng. Lý luËn ®−îc Hå ChÝ Minh nãi ®Õn ë ®©y lμ lý luËn khoa häc, lý luËn c¸ch m¹ng cña chñ nghÜa Marx-Lenin. Quan niÖm cña Hå ChÝ Minh vÒ vai trß quan träng cña lý luËn dÉn ®−êng ®èi víi phong trμo c¸ch m¹ng cã nguån gèc s©u xa tõ truyÒn thèng yªu n−íc cña d©n téc, tõ ho¹t ®éng thùc tiÔn gian khæ, sù tiÕp thô tõ nguån trong, gèc th¼ng cña chñ nghÜa Marx-Lenin cña Ng−êi.(*)Ngay tõ khi cßn niªn thiÕu, víi lßng yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc, sù c¶m th«ng s©u s¾c víi ®ång bμo ®ang bÞ ®o¹ ®μy ®au khæ d−íi ¸ch thèng trÞ cña chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p vμ phong kiÕn, nhê cã sù nh¹y c¶m chÝnh trÞ ®Æc biÖt, Hå ChÝ Minh ®N sím nhËn ra sù bÊt lùc, bÕ t¾c cña c¸c con ®−êng cøu n−íc theo c¸c ý thøc hÖ phong kiÕn, t− s¶n mμ c¸c nhμ yªu n−íc ViÖt Nam ®N vμ ®ang ®i. Ng−êi kh¸t khao nghiªn cøu thÕ giíi v¨n minh ph−¬ng T©y, mong muèn t×m ra con ®−êng cøu n−íc míi. Chñ nghÜa yªu n−íc truyÒn (*) TS. Tr−êng §¹i häc Má - §Þa chÊt T− t−ëng Hå ChÝ Minh thèng cña d©n téc ®N tiÕp thªm søc m¹nh, ý chÝ, nghÞ lùc cho Ng−êi trong qu¸ tr×nh b«n ba t×m con ®−êng cøu n−íc míi. §ã còng lμ qu¸ tr×nh Ng−êi t×m hiÓu, rót ra nh÷ng bμi häc kinh nghiÖm tõ c¸c cuéc c¸ch m¹ng t− s¶n næi tiÕng trªn thÕ giíi, nhËn thøc ®−îc nh÷ng h¹n chÕ, tÝnh kh«ng triÖt ®Ó cña c¸ch m¹ng t− s¶n Anh, Ph¸p, Mü... §iÒu ®ã ®N t¹o c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó ®Õn khi tiÕp cËn ®−îc chñ nghÜa Marx-Lenin, th«ng qua sù kiÖn C¸ch m¹ng th¸ng M−êi Nga vÜ ®¹i vμ Quèc tÕ Céng s¶n, Ng−êi kh¼ng ®Þnh con ®−êng cøu n−íc chØ cã thÓ lμ con ®−êng c¸ch m¹ng v« s¶n, con ®−êng C¸ch m¹ng th¸ng M−êi. Tõ ®ã Ng−êi x¸c ®Þnh, lý luËn khoa häc, häc thuyÕt duy nhÊt cã kh¶ n¨ng gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp chØ cã chñ nghÜa Marx-Lenin (1, T.1, tr.240). Tr¶i qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng hÕt søc gian khæ, Hå ChÝ Minh míi ®Õn ®−îc víi chñ nghÜa Marx-Lenin, v× vËy Ng−êi nhËn thøc hÕt søc s©u s¾c tÇm quan träng cña lý luËn c¸ch m¹ng. §Ó x©y dùng phong trμo c¸ch m¹ng theo con ®−êng C¸ch m¹ng th¸ng M−êi, Ng−êi ®N nhanh chãng b¾t tay vμo viÖc truyÒn b¸ 17 ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vμo nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XX. §Ó ®μo t¹o ra nh÷ng c¸n bé tμi n¨ng, n¾m v÷ng lý luËn Marx-Lenin, cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh ®−êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, lNnh ®¹o vμ tæ chøc thμnh c«ng phong trμo c¸ch m¹ng, bªn c¹nh viÖc tæ chøc c¸c líp huÊn luyÖn, Ng−êi cßn lùa chän, cö nh÷ng thanh niªn −u tó nhÊt trong Héi ViÖt Nam thanh niªn c¸ch m¹ng ®ång chÝ sang häc tËp t¹i Tr−êng ®¹i häc Ph−¬ng §«ng do Quèc tÕ Céng s¶n tæ chøc t¹i Liªn X«. §©y chÝnh lμ ®éi ngò trÝ thøc céng s¶n ViÖtNam®Çutiªn, nh÷ngng−êi häctrß vμ lμ nh÷ng ng−êi b¹n chiÕn ®Êu th©n thiÕt cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, nh÷ng ng−êi cã sø mÖnh lÞch sö cïng Hå ChÝ Minh truyÒn b¸ lý luËn Marx-Lenin vμo ViÖt Nam, lNnh ®¹o vμ tæ chøc phong trμo c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong nh÷ng thËp kû ®Çu tiªn. Sù chuÈn bÞ chu ®¸o cña Hå ChÝ Minh vÒ mÆt t− t−ëng vμ lý luËn ®N gióp cho nh÷ng thÕ hÖ c¸ch m¹ng ®Çu tiªn cã ®−îc tri thøc c¸ch m¹ng kh¸ v÷ng vμng, t¹o ra tiÒn ®Ò quan träng nhÊt ®Ó §¶ng ta ra ®êi cã ngay ®−êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, cã tÝnh tæ chøc, ®oμn kÕt vμ cã søc chiÕn ®Êu cao, cã kh¶ n¨ng n¾m trän chñ nghÜa Marx-Lenin vμo ViÖt Nam. quyÒn lNnh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Nh− Ng−êi x¸c ®Þnh: “Trë vÒ n−íc, ®i vμo quÇn vËy, Hå ChÝ Minh ®N tiÕp thu vμ truyÒn b¸ chóng thøc tØnh hä, huÊn luyÖn hä, ®−a chñ nghÜa Marx-Lenin vμo phong trμo hä ra ®Êu tranh giμnh tù do, ®éc lËp” (2, tr.49) lμ nhiÖm vô trùc tiÕp cña Ng−êi lóc bÊy giê. §ã còng chÝnh lμ nh÷ng ho¹t c«ng nh©n vμ phong trμo yªu n−íc ViÖt Nam, lμm cho c¶ hai phong trμo ph¸t triÓn theo cïng mét h−íng, tiÕn tíi thèng nhÊt ®éng ®Çu tiªn cña Ng−êi nh»m huÊn víi nhau trªn c¬ së chñ nghÜa Marx-Lenin. luyÖn, trang bÞ lý luËn cho c¸n bé. §iÓm ®Æc biÖt trong t− t−ëng vμ ho¹t ®éng cña Hå ChÝ Minh lμ ë chç, Ng−êi ®N sím nhËn thøc ®−îc lý luËn c¸ch m¹ng cña chñ nghÜa Marx-Lenin, truyÒn b¸ chñ nghÜa Marx-Lenin vμo ®ång thêi c¶ phong trμo c«ng nh©n vμ phong trμo yªu n−íc ViÖt Nam, t¹o tiÒn ®Ò quan träng cho sù Sù kÕt hîp chñ nghÜa Marx-Lenin víi phong trμo c«ng nh©n vμ phong trμo yªu n−íc ViÖt Nam ®N dÉn ®Õn sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam vμo ngμy 3-2-1930. Tõ khi cã §¶ng, Hå ChÝ Minh vÉn lu«n quan t©m ®Õn viÖc ®−a lý luËn ®Õn víi ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn. Ngay trong kÕt hîp cña ba yÕu tè ®ã dÉn ®Õn sù ra giai ®o¹n 1936-1939, Ng−êi ®N chØ râ: 18 “Ph¶i tæ chøc häc tËp cã hÖ thèng chñ nghÜa Marx-Lenin ®Ó n©ng cao tr×nh ®é v¨n hãa vμ chÝnh trÞ cho c¸c ®¶ng viªn” (3, Th«ng tin Khoa häc x héi, sè 9, 2006 ®éng cña m×nh. Chñ nghÜa Marx-Lenin lμ chiÕc “cÈm nang thÇn kú” h−íng dÉn t− duy vμ hμnh ®éng cña c¸c ®¶ng v« s¶n vμ T.10, tr.201). Trong hoμn c¶nh kh¸ng tÊt c¶ nh÷ng ng−êi céng s¶n. §©y chÝnh lμ chiÕn chèng Ph¸p, Ng−êi kh¼ng ®Þnh: nguyªn t¾cph−¬ngph¸p luËn, yÕutè quan “Häc tËp chñ nghÜa Marx-Lenin, dïi mμi t− t−ëng, n©ng cao lý luËn, chØnh ®èn tæ chøc lμ nh÷ng viÖc cÇn kÝp cña §¶ng”. Trong ®iÒu kiÖn miÒn B¾c ®N ®−îc gi¶i phãng vμ ®i nh÷ng b−íc ®Çu tiªn lªn chñ nghÜa xN héi, tõ chç chØ ra r»ng, bªn c¹nh nh÷ng −u ®iÓm c¬ b¶n, “§¶ng ta còng cßn nhiÒu nh−îc ®iÓm mμ mét trong nh÷ng nh−îc ®iÓm lín lμ tr×nh ®é lý luËn cßn thÊp kÐm” (3, T.8, tr.492), Ng−êi tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh: “Chóng ta ph¶i ra søc häc tËp chñ nghÜa Marx-Lenin, t¨ng c−êng gi¸o dôc t− t−ëng trong §¶ng”. Víi sù quan t©m s©u s¾c cña Ng−êi, §¶ng ta ®N më c¸c kho¸ huÊn luyÖn nh»m ®μo t¹o, båi d−ìng c¸n bé kÞp thêi phôc vô cho nhiÖm vô cÊp b¸ch vμ sù ph¸t triÓn l©u dμi cña c¸ch m¹ng. §Æc biÖt, Ng−êi ®N trùc tiÕp gi¶ng d¹y vμ tham gia gi¶ng d¹y nhiÒu kho¸ huÊnluyÖn lý luËnchoc¸nbé. 2. Quan ®iÓm vÒ ®μo t¹o, båi d−ìng lý luËnchoc¸nbé Quan ®iÓm vÒ ®μo t¹o, båi d−ìng lý luËn cho c¸n bé cña Hå ChÝ Minh lμ mét hÖ thèng t− t−ëng s©u s¾c vμ toμn diÖn. Ng−êi lu«n quan t©m ®Õn môc ®Ých, néi dung, ph−¬ng ph¸p d¹y vμ häc cña c¸c kho¸ huÊnluyÖnlýluËn. §μo t¹o, båi d−ìng lý luËn cho c¸n bé lμ nh»m “n©ng cao tr×nh ®é v¨n hãa vμ chÝnh trÞ” cho ®éi ngò tiªn phong, th«ng qua ®ã n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ cña §¶ng. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh quan niÖm “®¶ng lμ vÊn ®Ò cèt tö ®Çu tiªn cña c¸ch m¹ng”; §¶ng ®ã ph¶i lμ mét chÝnh ®¶ng v« s¶n, ®−îc tæ chøc vμ ho¹t ®éng theo c¸c nguyªn t¾c cña V. I. Lenin; §¶ng ph¶i lÊy chñ nghÜa Marx-Lenin lμm nÒn t¶ng t− t−ëng vμ kim chØ nam cho ho¹t träng nhÊt t¹o nªn sù nhÊt qu¸n cao trong t− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ vÊn ®Ò ®μo t¹o, båid−ìng lý luËncho®éi ngòc¸nbé. Néi dung d¹y vμ häc lý luËn chñ yÕu lμ lý luËn Marx-Lenin, nh−ng theo Ng−êi, c¸i cèt lâi mμ §¶ng cÇn gi¸o dôc vμ c¸n bé cÇn n¾m ®−îc lμ tinh thÇn, lËp tr−êng, quan ®iÓm vμ ph−¬ng ph¸p cña chñ nghÜa Marx-Lenin. Ng−êi viÕt: “Ph¶i häc tËp tinh thÇn cña chñ nghÜa Marx-Lenin; häc tËp lËp tr−êng, quan ®iÓm vμ ph−¬ng ph¸p cña chñ nghÜa Marx-Lenin ®Ó ¸p dông lËp tr−êng, quan ®iÓm vμ ph−¬ng ph¸p Êy mμ gi¶i quyÕt cho tèt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ trong c«ng t¸c c¸ch m¹ng cña chóng ta” (3, T.8, tr.497). Hå ChÝ Minh yªu cÇu néi dung ®μo t¹o ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña thùc tiÔn vμ ®èi t−îng ®μo t¹o. “§−êng k¸ch mÖnh” lμ mét mÉu mùc vÒ viÖc x¸c ®Þnh néi dung ®μo t¹o phï hîp víi môc ®Ých, ®èi t−îng ®μo t¹o. §ã lμ t¸c phÈm cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhÊt, tinh gi¶n nhÊt vÒ chñ nghÜa Marx-Lenin nh−ng cã kh¶ n¨ng chuyÓn t¶i nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt nhÊt, ®óng ®¾n nhÊt cña häc thuyÕt cho nh÷ng thanh niªn yªu n−íc ViÖt Nam, gióp hä nhËn thøc ®óng con ®−êng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña xN héi còng nh− môc tiªu, ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n... ë ViÖt Nam, t¹o cho hä kh¶ n¨ng chuyÓn tõ lËp tr−êng yªu n−íc lªn lËp tr−êng céng s¶n chñ nghÜa. XuÊt ph¸t tõ chç x¸c ®Þnh ®óng thùc tr¹ng tr×nh ®é lý luËn cña c¸n bé ta trong nh÷ng n¨m 30 cßn rÊt thÊp, nhiÒu ng−êi cßn ch−a hiÓu râ c¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n lμ g× (4, T.3, tr.55, 56), Hå ChÝ Minh ®N ®Ò nghÞ Quèc tÕ Céng s¶n quan t©m ®μo t¹o, båi d−ìng cho c¸n bé c¸ch m¹ng T− t−ëng Hå ChÝ Minh ViÖt Nam nh÷ng néi dung lý luËn hÕt søc khiªm tèn, nh÷ng tri thøc tèi cÇn thiÕt “®Ó lμm lý luËn soi ®−êng”, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dμng cho c¸n bé ta tiÕn hμnh c«ng t¸c. Trong giai ®o¹n chuÈn bÞ tiÕn tíi C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, Ng−êi yªu cÇu ch−¬ng tr×nh huÊn luyÖn ph¶i b¸m s¸t môc ®Ých thùc tiÔn lμ chuÈn bÞ cho khëi nghÜa giμnh chÝnh quyÒn, v× vËy, néi dung chÝnh trÞ ph¶i ®óng ®¾n, lêi lÏ ph¶i râ rμng, ng¾n gän, dÔ hiÓu, hîp ý víi quÇn chóng (5, tr.34), tr¸nh t×nh tr¹ng tham lam ®Ó ng−êi häc nghe thÊy hay mμ kh«ng hiÓu g×. Ng−êi chØ râ, c¸ch ®μo t¹o nh− vËy lμphÝ c«ng, phÝ cña, v«Ých. Hå ChÝ Minh yªu cÇu viÖc tæ chøc c¸c líp häc ph¶i chu ®¸o, khoa häc; ph¶i biÕt s¾p xÕp c¸c líp häc hîp lý bao gåm nh÷ng häc viªn cã tr×nh ®é t−¬ng ®èi ®ång ®Òu, gi¸o viªn ph¶i ®ñ tr×nh ®é. Ng−êi phª ph¸n lèi më líp lung tung, néi dung chång chÐo hoÆc t¸ch rêi nhau so víi yªu cÇu kiÕn thøc cÇn trang bÞ cho mét lo¹i h×nh c¸n bé. Theo Ng−êi, më líp nμo ph¶i ra líp Êy, lùa chän ng−êi d¹y vμ ng−êi häc cho cÈn thËn, kh«ng nªn ch¹y theo sè l−îng mμph¶i“bÞtlç”. VÒ ph−¬ng ph¸p, Ng−êi yªu cÇu häc ph¶i ®i ®«i víi hμnh, lý luËn ph¶i g¾n liÒn víi thùc tiÔn, bao gåm thùc tiÔn c«ng t¸c cña ng−êi häc vμ thùc tiÔn c¸ch m¹ng nãi chung. Ng−êi phª ph¸n lèi ®μo t¹o lý luËn kh«ng g¾n liÒn víi yªu cÇu c«ng t¸c cña c¸n bé, kh«ng thiÕt thùc, häc xong kh«ng dïng ®−îc. Ng−êi chØ râ: NÕu “chØ ®em lý luËn kh« khan nhÐt cho ®Çy ãc hä. Råi bμy cho hä viÕt nh÷ng ch−¬ng tr×nh, nh÷ng hiÖu triÖu rÊt kªu. Nh−ng ®èi víi viÖc thùc tÕ tuyªn truyÒn, vËn ®éng, tæ chøc, kinh nghiÖm chØ nãi qua loa mμ th«i. ThÕ lμ lý luËn su«ng, v« Ých” (6, tr.41). Theo Ng−êi, trong lóc häc lý luËn ph¶i nghiªn cøu c«ng viÖc thùc tÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ sao cho sau khi häc, c¸n bé cã thÓ tù t×m ra 19 ph−¬ng h−íng chÝnh trÞ, tù x¸c ®Þnh ®−îc nhiÖm vô, ®¶m ®−¬ng ®−îc c«ng viÖc do thùc tiÔn ®Æt ra, trë thμnh ng−êi c¸n bé lNnh ®¹o vμ tæ chøc giái. §ã lμ c¸ch häc lý luËn thiÕt thùc, cã Ých. Ng−êi chØ râ, häc lμ ®Ó ¸p dông vμo viÖc lμm, lμm mμ kh«ng cã lý luËn ch¼ng kh¸c g× ®i mß trong ®ªm, võa chËm ch¹p võa hay vÊp ngN. Ng−êi phª ph¸n nh÷ng c¸n bé l−êi häc tËp lý luËn, l−êisuynghÜ. MétmÆt®Òcaovai trß quan träng cña lý luËn, tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®μo t¹o, båi d−ìng lý luËn cho ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn, mÆt kh¸c Hå ChÝ Minh còng chØ râ nguy c¬ cña bÖnh tuyÖt ®èi hãa lý luËn, lý luËn su«ng, bÖnh gi¸o ®iÒu, s¸ch vë vμ c¶ bÖnh kinh nghiÖm chñ nghÜa ë c¸n bé ta, ®ång thêi chØ ra nguyªn t¾c ph−¬ng ph¸p luËn c¬ b¶n ®Ó ®Êu tranh kh¾c phôc nguy c¬ ®ã. §¸ng chó ý lμ Ng−êi ®N nhÊn m¹nh nh÷ng t− t−ëng Êy ngay trong thêi kú ®Çu, khi mμ §¶ng vμ nh©n d©n ta tiÕn hμnh c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜaxNhéiëmiÒn B¾c. Khi b¾t tay vμo x©y dùng chÕ ®é míi, Hå ChÝ Minh ®N c¨n dÆn c¸n bé ta: “Muèn bít ®ì mß mÉm, muèn bít ®ì ph¹m sai lÇm th× chóng ta ph¶i häc tËp kinh nghiÖm c¸c n−íc anh em vμ vËn dông kinh nghiÖm Êy mét c¸ch s¸ng t¹o”. “Kh«ng chó träng ®Õn ®Æc ®iÓm cña d©n téc m×nh, trong khi häc tËp kinh nghiÖm c¸c n−íc anh em lμ ph¹m sai lÇm nghiªm träng, lμ ph¹m chñ nghÜa gi¸o ®iÒu”(4, T.7, tr.791). §Ó kh¾c phôc nguy c¬ ®ã vμ còng lμ nh»m t×m ra c¸ch thøc tèt nhÊt ®Ó x©y dùng ®Êt n−íc, Ng−êi yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn nguyªn t¾c thèng nhÊt gi÷a lý luËn vμ thùc tiÔn cña chñ nghÜa Marx-Lenin. Ng−êi viÕt: “Thèng nhÊt gi÷a lý luËn vμ thùc tiÔn lμ nguyªn t¾c c¨n b¶n cña chñ nghÜa Marx-Lenin. Thùc tiÔn kh«ng cã lý luËn h−íng dÉn th× thμnh thùc tiÔn mï qu¸ng. Lý luËn mμ kh«ng liªn hÖ víi thùc tiÔn lμ lý luËn 20 su«ng"(4, T.7, tr.788). Nh÷ng t− t−ëng trªn ®©y cña Hå ChÝ Minh vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ ®èi víi chóng tangμy nay. II. Qu¸n triÖt t− t−ëng Hå ChÝ Minh n©ng cao hiÖu qu¶ c«ngt¸cgi¸odôclýluËntronggiai®o¹nhiÖnnay 1. MétsèvÊn ®Ò ®Ætracho gi¸o dôclý luËn hiÖn nay Trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng, tr−ëng thμnh vμ lNnh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam, §¶ng ta lu«n qu¸n triÖt vμ nhÊt qu¸n thùc hiÖn nh÷ng t− t−ëng cña Hå ChÝ Minh vÒ gi¸o dôc, båi d−ìng lý luËn cho c¸n bé ®¶ng viªn. Thμnh c«ng cña c¸ch m¹ngkh«ng thÓ t¸ch rêi nh÷ng kÕt qu¶ cña c«ng t¸c nμy. Tuy nhiªn, cã thÓthÊyrâr»ng, chóng ta ®N cãnh÷ngsailÇmnhÊt®ÞnhtrongviÖcnhËn thøc, ®Ò ra vμ tæ chøc thùc hiÖn ®−êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ-xN héi trong nh÷ng n¨m tr−íc ®æi míi. T×nh tr¹ng ®ã võa thÓ hiÖn sù yÕu kÐm vÒ lý luËn, võa cã nguyªn nh©n tõsùyÕukÐm®ã. Gi¸o ®iÒu, s¸ch vë trong nghiªn cøu, d¹y vμ häc lý luËn lμ tiÒn ®Ò dÉn ®Õn gi¸o ®iÒu m¸y mãc trong vËn dông lý luËn vμ vËn dông kinh nghiÖm cña c¸c n−íc anh em trong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa xN héi ë n−íc ta tr−íc ®©y. Ng−îc l¹i, nh÷ng sai lÇm trong thùc tiÔn ®N lμm trÇm träng thªm bÖnh gi¸o ®iÒu, kinh nghiÖm chñ nghÜa. Do tuyÖt ®èi ho¸ c¸c nguyªn lý lý luËn, kh«ng nhËn thøc hÕt nh÷ng yªu cÇu cña thùc tiÔn ®Êt n−íc, kh«ng thÊy ®−îc nh÷ng kho¶ng c¸ch, sù kh¸c biÖt gi÷a nh÷ng nguyªn lý phæ biÕn vμ nh÷ng ®Æc thï cñaViÖt Nam, ®Ncãlócmét sè nguyªn lý lý luËn vμ nh÷ng kinh nghiÖm ban ®Çu vÒ x©y dùng chñ nghÜa xN héi cña c¸c n−íc anh em ®−îc ¸p dông th¼ng tuét vμo ViÖt Nam. §ã lμ sù “®Ïo gät thùc tiÔn”, lμm cho thùc tiÔn võa khu«n lý luËn, chø kh«ng Th«ng tin Khoa häc x héi, sè 9, 2006 ®Ñp nh− mong muèn, ®Êt n−íc l©m vμo tr× trÖ, khñng ho¶ng trÇm träng. §¸nh gi¸ nghiªm tóc t×nh h×nh ®ã, ®ång chÝ NguyÔn V¨n Linh ®N chØ râ: “Ho¹t ®éng cña kh«ng Ýt c¬ quan lý luËn cña chóng ta th−êng chØ dùa vμo nh÷ng nguyªn lý phæ biÕn s½n cã trong s¸ch vë, cßn nghiªn cøu, ®Ò xuÊt tõ cuécsèng th× qu¸Ýt”(7, tr.7). Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhê ®æi míi t− duy, ®Æc biÖt lμ t− duy lý luËn, §¶ng ta ®N cã nh÷ng nhËn thøc míi, ®óng ®¾n h¬n, ®Çy ®ñ h¬n vÒ chñ nghÜa xN héi, vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa xN héi còng nh− ph−¬ng thøc ®Ó tiÕn hμnh sù qu¸ ®é ®ã. KÕt qu¶ lμ, c«ng cuéc ®æi míi ë n−íc ta ®N ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu hÕt søc to lín, ®Êt n−íc ®N c¨n b¶n b−íc ra khái khñng ho¶ng kinh tÕ-xN héi vμ ®ang tiÕp tôc ®i lªn, ®Êt n−íc ®N cã ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®Èy nhanh sù nghiÖp c«ng nghiÖpho¸, hiÖn®¹i ho¸. Trong nh÷ng n¨m qua, §¶ng vμ Nhμ n−íc, c¸c ban, ngμnh trung −¬ng còng nh− c¸c ®Þa ph−¬ng ®N khai th¸c c¸c nguån lùc, ®Çu t− kh¸ lín cho ho¹t ®éng lý luËn, d¹y vμ häc lý luËn, nhê ®ã mμ n©ng cao ®¸ng kÓ tr×nh ®é lý luËn, t− duy lý luËn cho ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn. C«ng t¸c lý luËn, gi¸o dôc lý luËn ®N gãp phÇn quan träng vμo thμnh c«ng cña qu¸ tr×nh ®æi míi. Kh¸ch quan mμ xÐt, trong qu¸ tr×nh ®æi míi, chóng ta ®N tiÕp thu, vËn dông kh«ng Ýt tri thøc, kinh nghiÖm cña c¸c n−íc tiªn tiÕn, bao gåm c¶ c¸c n−íc t− b¶n chñ nghÜa, ®Æc biÖt lμ viÖc sö dông kinh tÕ thÞ tr−êng ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n−íc. Tuy nhiªn, tõthùc tÕ ®ã trongmét béphËn kh«ng nhá c¸n bé vμ nh©n d©n ®N xuÊt hiÖn khuynh h−íng cho r»ng, thμnh tùu ph¸t triÓn ®Êt n−íc b¾t nguån tõ viÖc chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang c¬ chÕ thÞ ph¶i lÊy lý luËn soi ®−êng cho thùc tiÔn. tr−êng, lμm ¨n theo kiÓu t− b¶n chñ KÕt qu¶ lμ hiÖn thùc kh«ng ph¸t triÓn tèt nghÜa; ®Ó tiÕp tôc ®−a ®Êt n−íc ®i lªn chØ T− t−ëng Hå ChÝ Minh cÇn häc tËp, lμm theo nh÷ng g× c¸c n−íc t− b¶n tiªn tiÕn ®N lμm lμ ®ñ vμ xem nhÑ lý luËn chñ nghÜa Marx-Lenin. Khuynh h−íng sai lÇm vμ nguy hiÓm nμy cÇn ph¶i nhËn thøc, ®Êu tranh kh¾c phôc mét c¸ch triÖt ®Ó nÕu kh«ng sÏ dÉn ®Õn nguy c¬ chÖch h−íng xN héi chñ nghÜa nh− ë Liªn 21 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc lý luËn trong giai ®o¹nmíi Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh vμ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc lý luËn chÝnh trÞ cho ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn trong giai ®o¹n hiÖn nay lμ vÊn ®Ò X«, §«ng ¢u tr−íc ®©y. §¸ng chó ý lμ mang tÝnh nguyªn t¾c, quan hÖ biÖn nhiÒu c¸n bé, ®¶ng viªn kh«ng cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®óng vμ ®Êu tranh chèng l¹i quan®iÓmsaitr¸itrªn. Thùc tr¹ng trªn lμ do nhiÒu nguyªn nh©n g©y ra. VÒ mÆt kh¸ch quan, cã thÓ thÊy râ sù t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè: Sù khñng ho¶ng cña CNXH diÔn ra trªn ph¹m vi thÕ giíi, ®Æc biÖt sù sôp ®æ cña CNXH ë Liªn X« vμ §«ng ¢u trong khi CNTB l¹i giμnh ®−îc nh÷ng thμnh tùu quan träng vÒ kinh tÕ-xN héi; t¸c ®éng cña mÆt tr¸i c¬ chÕ thÞ tr−êng víi sù biÕn ®éng m¹nh mÏ cña thang gi¸ trÞ xN héi; ®iÒu kiÖn gi¸o dôc, häc tËp lý luËn cña chóng ta cßn hÕt søc h¹n chÕ, kh«ng t¹o ®−îc ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c¸c c¬ së gi¸o dôc, ng−êi d¹y vμ ng−êi häc cã thÓ lμm tèt c«ng t¸c nμy. VÒ mÆt chñ quan: Do nhËn thøc vμ sù quan t©m cña nhiÒu cÊp ñy, c¸n bé ®¶ng viªn vÒ gi¸o dôc lý luËn ch−a ®óng, ch−a ®ñ; c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn ch−a nghiªm tóc, nÆng vÒ thμnh tÝch, thËm chÝ cßn mang ý nghÜalμmkinhtÕ hayc¶i thiÖn®êisèngtõ ho¹t ®éng gi¸o dôc lý luËn; néi dung, ph−¬ng ph¸p d¹y vμ häc ch−a thËt sù khoa häc, chËm ®æi míi, nhiÒu mÆt ch−a theo kÞp yªu cÇu cña thùc tiÔn; mét bé phËn kh«ng nhá c¸n bé ®¶ng viªn quan niÖm gi¶n®¬n vÒ häc tËp lý luËn, häc qua loa, cèt lÊy chøng chØ b»ng cÊp, häc ®Ó “bÞt lç”, ®Ó dÔ bÒ th¨ng tiÕn h¬n lμ lÊy kiÕn thøc…; nh×n chung tr×nh ®é cña ®éi ngò gi¶ng viªn cßn h¹n chÕ; c«ng t¸c qu¶n lý cßn nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp. §ã lμ nh÷ng th¸ch thøc kh«ng nhá ®ang ®Æt ra cho c«ngt¸cgi¸o dôc lý luËn hiÖnnay. chøng víi vËn mÖnh cña §¶ng vμ chÕ ®é. ChØ cã trªn c¬ së tri thøc lý luËn khoa häc, kh¶ n¨ng t− duy khoa häc vμ lËp tr−êng macxÝt v÷ng vμng ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn míi ®ñ søc nhËn thøc ®−îc quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña lÞch sö, tÝnh tÊt yÕu cña CNXH, tin t−ëng vμ phÊn ®Êu hi sinh cho lý t−ëng XHCN, ®Êu tranh lμm thÊt b¹i c¸c ©m m−u vμ ho¹t ®éng ph¸ ho¹i cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, tiÕp thu vμ vËn dông s¸ng t¹o tri thøc nh©n lo¹i ®Ó x©y dùng, ph¸t triÓn ®Êt n−íc theo ®Þnh h−íng XHCN trong bèi c¶nh toμn cÇu hãa vμ héi nhËpkinhtÕquèc tÕ. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc lý luËn, n©ng cao tr×nh ®é lý luËn cho ®éi ngò c¸n bé ®¶ng viªn, trªn c¬ së qu¸n triÖt t− t−ëng Hå ChÝ Minh vμ c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vÒ c«ng t¸c nμy, chóng t«i thÊy cÇn tiÕn hμnh ®ång bé nh÷ng gi¶i ph¸p, trong ®ã cÇn chó ý thùc hiÖn nh÷ng néidungchñ yÕusau: Thø nhÊt, mçi cÊp ñy §¶ng còng nh− tõng c¸n bé ®¶ng viªn, ®Æc biÖt lμ c¸n bé lNnh ®¹o, qu¶n lý ph¶i qu¸n triÖt s©u s¾c t− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ vai trß kh«ng thÓ thiÕu cña lý luËn c¸ch m¹ng - chñ nghÜa Marx-Lenin vμ t− t−ëng Hå ChÝ Minh, ®ång thêi tõ ®ã x¸c ®Þnh ®óng ®¾n lîi Ých vμ nghÜa vô cña viÖc gi¸o dôc, häc tËp lý luËn; kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng c¸c hiÖn t−îng xem nhÑ viÖc gi¸o dôc, häc tËp lý luËn. CÇn cô thÓ hãa, x©y dùng quy ho¹ch, quy chÕ cô thÓ vμ khoa häc cho toμn bé ho¹t ®éng nμy. Thø hai, tiÕp tôc nghiªn cøu, ®æi míi 22 néi dung ch−¬ng tr×nh, ph−¬ng ph¸p d¹y vμ häc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng x¬ cøng, tr× trÖ vÒ lý luËn, còng nh− gi¸o dôc lý luËn, cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu lý luËn, t¨ng c−êng c«ng t¸c tæng kÕt thùc tiÔn, bæ sung lý luËn theo h−íng thèng nhÊt gi÷a lý luËn vμ thùc tiÔn, trªn c¬ së ®ã ®æi míi néi dung ch−¬ng tr×nh, ph−¬ng ph¸p ®μo t¹o cho phï hîp. CÇn nghiªncøu x©ydùngch−¬ngtr×nh ®μo t¹o, båi d−ìng phï hîp víi tõng lo¹i h×nh c¸n bé, kh¾c phôc t×nh tr¹ng tÊt c¶ c¸c cÊp häc ®Òu tiÕp cËn c¸c nguyªn lý lý luËn nh− nhau, chØ kh¸c nhau vÒ thêi gian “tù häc” cña häc viªn. CÇn chó ý qu¸n triÖt vμ vËn dông t− t−ëng Hå ChÝ Minh trong viÖc kÕ thõa, tiÕp thu tri thøc cña thÕ giíi ®Ó x©y dùng néi dung gi¸o dôc ®Ó kh«ng r¬i vμo bÖnh m¸y mãc, gi¸o ®iÒu hay kinh nghiÖm mï qu¸ng. T¨ng c−êng c¸c h×nh thøc thùc Th«ng tin Khoa häc x héi, sè 9, 2006 viªn cao, ®iÒu kiÖn vËt chÊt tèt ®Õn mÊy ®i n÷a… th× lèi häc cèt lÊy b»ng cÊp, ®Ó “®èi phã”, më líp cèt ®Ó lμm kinh tÕ… vÉn ®−a ®Õn kÕt qu¶ kÐm. Thùc hiÖn tèt vai trß cña c¸c cÊp qu¶n lý, c¸c c¬ quan thanh tra lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh n©ng cao chÊt l−îng ®μo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay. §æi míi, t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®−îc coi lμ kh©u ®ét ph¸ cña toμn bé qu¸ tr×nh. Trong bèi c¶nh ngμnh gi¸o dôc ®ang tæ chøc cuéc vËn ®éng “Nãi kh«ng víitiªu cùc trong thi cö vμ bÖnh thμnh tÝch trong gi¸o dôc” c¸c c¬ së gi¸o dôc lý luËn ph¶i phÊn ®Êu ®¹t ®−îc môc tiªu qu¶n lý ®μo t¹o; ®Æc biÖt tinh thÇn, th¸i ®é, kÕt qu¶ häc tËp lý luËn cña c¸n bé ®¶ng viªn, nhÊt lμ c¸n bé lNnh ®¹o ph¶i trë thμnh tÊm g−¬ng cho toμn d©nnoitheo. Tμi liÖu tham kh¶o tÕ, thùc tËp, chèng d¹y chay, häc chay, kh¾c phôc dÇn lèi d¹y ®éc tho¹i cña gi¶ng viªn. Thùc hiÖn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp b»ng tr¾c nghiÖm kh¸ch quan kÕt hîp víi ph−¬ngph¸ptùluËn. Thø ba, chó träng ®Çu t− x©y dùng hiÖn ®¹i hãa c¸c c¬ së gi¸o dôc, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò gi¶ng viªn. T×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ c¬ së vËt chÊt, yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é cña ®éi ngò gi¶ng viªn lμ ng−êi b¹n ®ång hμnh cña nhau vμ lμ nh©n tè c¶n trë trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng gi¸o dôc. CÇn chó träng ®Çu t− c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho d¹y vμ häc theo ph−¬ng ph¸p míi. ¦u tiªn ®μo t¹o ®éi ngò gi¶ng viªn tr×nh ®é cao, c¸c gi¶ng viªn ph¶i ®¹t tíi mÉu mùc vÒ thùc hiÖn nguyªn t¾c thèng nhÊt gi÷a lý luËn vμthùctiÔn. Thø t−, t¨ng c−êng vμ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, chóng t«i cho r»ng chØ cã thÓ t¹o ra b−íc ®ét ph¸ b»ng t¨ng c−êng vμ ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý. Bëi lÏ, nÕu qu¶n lý kh«ng tèt th× dï néi dung cã phï hîp, tr×nh ®é gi¶ng 1. Hå ChÝ Minh. TuyÓn tËp. H.: Sù thËt, 1980. 2. TrÇn D©n Tiªn. Nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ ®êi ho¹t ®éng cña Hå Chñ tÞch. H.: V¨n häc, 1970. 3. Hå ChÝ Minh. Toμn tËp. H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 1996. 4. Hå ChÝ Minh. Toμn tËp. H.: Sù thËt, 1983. 5. Vâ Nguyªn Gi¸p. Tõ nh©n d©n mμ ra. H.: Qu©n®éinh©nd©n, 1969. 6. Hå ChÝ Minh: VÒ vÊn ®Ò c¸n bé. H.: Sù thËt, 1974. 7. NguyÔn V¨n Linh. Bμi nãi t¹i LÔ khai gi¶ng líp n©ng cao tr×nh ®é kho¸ 8 nghiªn cøu NghÞ quyÕt §¹i héi VI t¹i Tr−êng §¶ng cao cÊp NguyÔn ¸i Quèc, ngμy 6/5/1987. Nghiªn cøu lý luËn, sè 3-1987. 8. Ban T− t−ëng-V¨n ho¸ Trung −¬ng. NhiÖm vô vμ gi¶i ph¸p t¨ng c−êng c«ng t¸c t− t−ëng trong t×nh h×nh hiÖn nay. H.: ChÝnhtrÞquèc gia, 2006.

Tài liệu liên quan