Nhân giống cây hoa hồng Vân Khôi (Rosa “Souvenir de la malmaison) bằng kĩ...

  • 16/09/2019 09:57:11
  • 14 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Trong nghiên cứu này, giống hoa hồng Vân Khôi (Rosa “Souvenir de la malmaison) được sử dụng làm vật liệu cho kĩ thuật nuôi cấy mô.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.79 M, số trang : 8

Chi tiết

HNUE JOURNAL OF SCIENCE
DOI: 10.18173/2354-1059.2019-0016
Natural Sciences 2019, Volume 64, Issue 3, pp. 133-140
This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn
NHÂN GING CÂY HOA HNG VÂN KHÔI (Rosa Souvenir de la malmaison”)
BNG KĨ THUT NUÔI CY
La Việt Hồng1, Chu Đức Hà2, Trần Thị Thanh Huyền3, Lê Thị Lâm1 và Mai Thị Hồng1
1Khoa Sinh - Kĩ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học phạm Nội 2
2Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
3Khoa Sinh học, Trường Đại học phạm Nội
Tóm
tt.
Trong
nghiên
cứu
này,
gi ng
hoa
hồng
Vân
Khôi
(Rosa
Souvenir
de
la
malmaison
c sdng làm vt liu cho kĩ thuật nu i c y m
ết qucho th y,
t
thân cây hoa hồng Vân
h i
c khtrùng bmt bng cn 70% trong 10 phút, xlí tiếp
trong dung dch Gia-ven 5% trong 10 phút cho tlmu sch s ng
ạt
,
Đ
c
ịnh
ợc c ng thức m i tr ờng MS, 30 g/L saccarozơ,
g/L agar, có bsung 1,0 mg/L BAP là
phù hợp nh t
bt chi tmt ngủ ở hoa hng. M i tr ờng t ơng tự nh ng bổ sung BAP
2,0 mg/L là thích hp cho nhân nhanh chi in vitro, s
chi trung bình/mẫu
ạt
,
v i chiều
cao trung bình chi là 4,7 (cm) sau 5 tun nuôi c y Tiếp theo,
c
ịnh
ợc c ng thức
m i tr ờng
M
c
bổ sung NAA 0,75 mg/L thích hp cho to rin vitro v i tỉ lhình
thành rcao nh t
t 75,0%. Cây con
c trng trên giá thhn hp TS 1 cho tls ng sót cao
nh t
ạt
,
sau
tuầnrènluyn.
T khóa: C y m , hoa hồng,
ĩ thuật, nhân gi ng, Vân
h i
1.
Mở đầu
Hoa hng là mt trong nhng loại hoa th ơng mại quan trng ca ngành công nghip hoa thế
gi i [1]. Hoa hồng
c yêu thích do có nhiều hình d ng,
ích th
c, màu sắc
h c nhau Đặc bit
hoa còn c
mùi thơm, nên hoa hồng còn
c trồng
sn xu t các loi tinh dầu, vitamin C,
ây
chính là lí do mà hoa hồng
c mệnh danh “nữ hoàng
của các loài hoa [2]
Trong s
, hoa
hng Vân Khôi (Rosa “Souvenir De la Malmaison”
à gi ng hồng cổ của
h p, c
ặc
iểm
bông to màu hng ph n, mùi thơm dễ chu. Đây
ợc
em
à dòng hồng bi hiếm,
c r t nhiu
ng ời yêu chung. Cây hoa hồng th
ờng
c nhân gi ng vô tính bằng c c ph ơng ph p nh
giâm hom, chiết và gh p
Tuy nhiên, c c ph ơng ph p này th ờng
òi h i thời gian và c ng
ao
ộng trong
hi hiệu quả thành c ng
h ng cao,
c biệt
à
i v i các gi ng hng ngoi nhp.
Hơn nữa, cây gi ng
c nhân lên bằng ph ơng ph p truyền th ng cũng th
ng xuyên bnhim
bnh, t
ảnh h ởng t i sản
ng và ch t
ng hoa [3].
Nuôi c y mô thc vt là
ĩ thut
c sdng r t rng rãi trong nông nghip hiện
i, là
công ctiềm năng giúp nhân nhanh và hiệu qu
i v i nhiu loi thc vt. Việt Nam,
c
mt s
công b
nhân gi ng thành công cây hoa hng cSa Pa bằng ph ơng ph p nu i c y mô [4],
nhân gi ng và cm ng ra hoa trong
ng nghim cây hồng cơm [5], cây hng tmui [6]
Đến
nay ch
a c
b t kì công b
nào
c thc hiện trên
i t
ng cây hoa hng Vân Khôi.
Ngày nhn bài: 11/1/2019. Ngày sa bài: 19/3/2019. Ngày nhận
ăng:
6/3/2019.
Tác giliên h: Trn ThThanh Huyn Địa che-mail: tranthanhhuyen@hnue.edu.vn
133
La Việt Hồng, Chu Đức Hà, Trần Thị Thanh Huyền, Lê Thị Lâmvà Mai Thị Hồng
2.
Ni dung nghiên cu
2.1. Vt liệu phương pháp nghiên cứu
* Vt liu
Cây hoa hồng Vân
h i 1 năm tuổi thu thp ti huyn Mc Châu, tỉnh
ơn La
ợc trồng ti
V n Thc nghim Sinh hc, Khoa Sinh - Kĩ thuật N ng nghiệp, Đại học
phạm Hà Nội 2.
Giá th
t
ợc cung c p bởi hãng Klasmann-Dei mann (Đức).
* Phương pháp nghiên cứu
- To vt liu khởi đầu in vitro:
Sdụng
t thân (dài 2-3 cm cha mt ng
khtrùng bmt bng cách ra sạch d
i vòi
n
c chảy, sau
c trong cn 70% trong 2,5 - 5,0 - 10 phút kết hp v i xlí bng dung dch
Gia-ven 5% trong 5 - 10 - 15 phút. Ra li bằng n
c c t khtrùng 2 - 3 ln. Mẫu
c c y lên
m i tr
ng Murashige và Skoog (MS) có bsung 30 g/L saccarozơ,
g/L agar. Theo dõi tl
mu sch, mu nhim sau 2 tun nuôi c y.
- Tái sinh nhân nhanh chi in vitro:
Tái sinh chi in vitro: nuôi c y
t thân (dài 2 - 3 cm cha mt ng
c khtrùng bmt
trên m i tr ờng MS [7] có bsung 30 g/L saccarozơ,
g/L agar, bsung 6-benzylaminopurine
(BAP) nồng
khác nhau, kí hiu SI 1 ÷
; t ơng ứng v i các nồng
0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 -
1,25 - 1,5 - 1,75 - 2,0 mg/L Theo d i và
c
nh các chỉ tiêu, bao gồm s
chi trung bình mẫu,
chiu cao chồi trung bình (cm
và s
lá trung bình/chi sau 5 tun nuôi c y.
Nhân nhanh chi in vitro:
Sdng chi m i tái sinh cắt thành c c
oạn dài 2 cm (cha mt ng
ặt trên m i tr
ờng
M
chứa
g/L saccarozơ,
,
g/L agar, bsung BAP riêng l(0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 g/L) hoc kết
hp v i α-naphthalene acetic acid (NAA) 0,25 - 0,5 (mg/L), kí hiệu c c c ng thức từ
M1-1
Theo d i và
c
nh các chỉ tiêu bao gồm s
chồi trung bình mẫu, chiu cao chồi trung bình (cm
và s
trung bình chồi sau 5 tun nuôi c y.
- To cây in vitro hoàn chnh:
Chi in vitro có chiu cao 2 -
cm
c nuôi c y trên m i tr
ng ½ MS, 30 g/L saccarozơ,
7 g/L agar và N
ở c c nồng
- 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 (mg/L). X c
nh các chtiêu: tlra
rễ trung bình (
, s
rễ trung bình chồi, chiu dài rễ trung bình (cm
sau
tuần nuôi c y.
- Rèn luyện cây in vitro thích nghi môi trường t nhiên:
Cây con in vitro có chiu cao 3 - 4 cm, có 3 - 5 r
c sdụng
ơm vào gi
thể bên
ngoài gồm: T
1+
t (1:1), TS1, TS1 + phân chung hoi (1:1)
Theo d i và
c
nh tls ng
sót (%) sau 2 tun thí nghim.
- Phân tích thng kê:
S
liu thc nghiệm
c xlí theo các tham s
th ng kê và kim tra ssai khác gia giá tr
trung bình bng ph ơng ph p L
D của Fisher trên phn mm Excel 2010 [8]. S
liu thhin
trong bng là giá trị trung bình ±
lch chun, trong cùng mt ct, các chtheo sau khác nhau
a, b, c… thể hin sự sai
h c c
ý nghĩa th ng kê v i α = 0,05.
2.2. Kết qu tho lun
ế
uả
nguồn vật liu khởi đầu
Kết qucho th y khtrùng bmt bng cn 70% và dung dch javel 5% là có hiu qu,
phthuc vào thi gian x
Trong
c ng thức cho hiu qukhtrùng t t nh t là xlí bng
cồn trong 1
phút, sau
ó xlí bng dung dch Ja-ven 5% trong 10 phút cho tlmu sch s ng
cao nh t
t 79,0% (kết quthhin Bng 1).
134
5%
Nhân giống cây hoa hồng vân khôi (Rosa Souvenir de la malmaison”) bằng thuật nuôi cấy
Bng 1. Kết qu to vt liu khởi đầu t đốt thân cho nuôi cy in vitro
Công thc
Thi gian x (phút)
Cn 70% Gia-ven
T l mu
nhim (%)
T l mu không nhim (%)
Mu chết Mu sng
I1
5
75,0a
0,0b
21,0e
I2
2,5
10
67,0ab
11,0ab
32,0de
I3
15
53,0bc
8,0ab
46,0cd
I4
5
77,0a
17,0ab
22,0e
I5
5,0
10
33,0cde
26,0ab
66,0abc
I6
15
24,0de
22,0ab
75,0ab
I7
5
45,0cd
22,0ab
54,0ab
I8
10,0
10
20,0e
22,0ab
79,0a
I9
15
28,0de
41,0a
71,0ab
LSD0,05
19,0
30,0
19,0
ế
uả
ái
inh nh
n nh
nh chồi in vitro
*
ế q
ái sinh chi in vitro
BAP là loi cytokinin thích hp nh t
kích thích shình thành chi [9], vì vậy, trong
nghiên cu này, các mu sch cha mt ng
c nuôi c y
ên m i tr ờng MS có bổ sung
nhằm thúc
ẩy qu
trình ph t sinh chồi
ết qucho th y bsung BAP giúp kéo dài chồi,
anh
non (Hình 1
Đ ng chú ý, trong m i tr ờng chứa
, c c chỉ tiêu về s
chồi trung bình mẫu,
chiu cao trung bình chi và s
lá trung bình/chồi cũng
c ci thiện một c ch c
ý nghĩa, trong
m i tr ờng cha BAP 1,0 mg/L là thích hp nh t so v i c c c ng thức còn
i, cthcác ch
tiêu s
chi trung bình/mu, chiu cao chi trung bình và s
lá trung bình/chi lần
t là 2,75;
2,32 và 3,50.
Bng 2. Tái sinh chi in vitro t đốt thân hoa hng Vân Khôi sau 5 tun nuôi cy
Công thc
BAP
(mg/L)
S chi/mu
Chiu cao chi
trung bình (cm)
S trung
bình/chi
SI1
0,25
1,50b
1,45c
3,75ab
SI2
0,5
2,25ab
1,37c
2,62b
SI3
0,75
2,50ab
2,60ab
3,50ab
SI4
1,0
2,75a
2,32b
3,37ab
SI5
1,25
1,75ab
2,82a
4,00a
SI6
1,5
1,50b
2,70a
4,00a
SI7
1,75
1,75ab
1,27c
4,25a
SI8
2,0
1,50b
1,25c
2,75b
LSD0.05
0,98
0,33
1,11
* Môi trường MS, 30 g/L saccarozơ, 7,0 g/L agar (pH 5,8)
135

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ