B
Ĩ
I
BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
TẬP SAN
ỒI DƯỠNG
QUẢN
NHÀ
NƯỚC
TRONG
LĨNH
VỰC
BẢO
VỆ
KIỂM
DỊCH
THỰC
VẬT
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ HỘI NGHỊ
BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
BIÊN TẬP
Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử
TRỤ SỞ
37 HÙNG VƯƠNG
BA ĐÌNH - HÀ NỘI
ĐT: 080-44352
FAX :080-46003
Website:www.ttbd.gov.vn
Email:ttbd@qh.gov.vn
2
QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
MỤC LỤC
Mục lục
3
Mở đầu
4
PHẦN MỘT: QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ
VỀ BẢO VỆ & KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUA CÁC THỜI KỲ
5
1. Thời kỳ từ năm 1961 - 1990
6
2. Thời kỳ từ năm 1991 - 2000
7
3. Thời kỳ từ năm 2001 - 2010
11
4. Các thành tựu đạt được
14
5. Định hướng hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới
15
PHẦN HAI: QUẢN VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG
SẢN XUẤT RAU, QUẢ TƯƠI 17
1. Đánh giá chung về sản xuất rau, quả công tác quản an toàn thực phẩm
hiện nay
18
2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tồn thuốc BVTV trên rau
20
3. Kết quả kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với rau, quả
25
4. Những tồn tại chủ yếu nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản lý,
kinh doanh sử dụng thuốc BVTV trên rau quả tươi hiện nay
31
5. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp trong quản lý, kinh doanh sử dụng thuốc
BVTV bền vững, an toàn hiệu quả
33
PHẦN BA: DỰ ÁN LUẬT