B
Ĩ
I
BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
TẬP SAN
ỒI DƯỠNG
QUẢN
NHÀ
NƯỚC
TRONG
LĨNH
VỰC
BẢO
VỆ
KIỂM
DỊCH
THỰC
VẬT
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ HỘI NGHỊ
BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
BIÊN TẬP
Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử
TRỤ SỞ
37 HÙNG VƯƠNG
BA ĐÌNH - HÀ NỘI
ĐT: 080-44352
FAX :080-46003
Website:www.ttbd.gov.vn
Email:ttbd@qh.gov.vn
2
QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
MỤC LỤC
Mục lục
3
Mở đầu
4
PHẦN MỘT: QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ
VỀ BẢO VỆ & KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUA CÁC THỜI KỲ
5
1. Thời kỳ từ năm 1961 - 1990
6
2. Thời kỳ từ năm 1991 - 2000
7
3. Thời kỳ từ năm 2001 - 2010
11
4. Các thành tựu đạt được
14
5. Định hướng hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới
15
PHẦN HAI: QUẢN VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG
SẢN XUẤT RAU, QUẢ TƯƠI 17
1. Đánh giá chung về sản xuất rau, quả công tác quản an toàn thực phẩm
hiện nay
18
2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tồn thuốc BVTV trên rau
20
3. Kết quả kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với rau, quả
25
4. Những tồn tại chủ yếu nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản lý,
kinh doanh sử dụng thuốc BVTV trên rau quả tươi hiện nay
31
5. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp trong quản lý, kinh doanh sử dụng thuốc
BVTV bền vững, an toàn hiệu quả
33
PHẦN BA: DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
35
1. Quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật
36
2. Một số đề xuất mang tính định hướng bản trong Dự án Luật Bảo vệ
Kiểm dịch thực vật
37
3. Một số vấn đề còn ý kiến trong Dự thảo Luật Bảo vệ Kiểm dịch thực vật
38
KẾT LUẬN
45
CHÚ THÍCH
46
QUẢN NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
3

Tập san bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật - Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 11 | Page: 47 | FileSize: 2.29 M | File type: PDF
11 lần xem

Tập san bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật - Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử. Tập san bồi dưỡng Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhằm góp phần phục vụ hoạt động bồi dưỡng từ xa về kỹ năng tiếp cận, nghiên cứu dự án Luật bảo vệ, kiểm dịch thực vật. Nội dung chuyên đề đề cập sâu đến hai nội dung cơ bản trong hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật là quản lý nhà nước trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong từng thời kỳ và đánh giá việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau quả tươi cũng như giới thiệu đôi nét về dự án luật bảo vệ, kiểm dịch thực vật, những đề xuất và kiến nghị. Mời bạn đọc tham khảo..

Nội dung

  1. B BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ TẬP SAN ỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC VỤ HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ
  2. BIÊN TẬP Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử TRỤ SỞ 37 HÙNG VƯƠNG BA ĐÌNH - HÀ NỘI ĐT: 080-44352 FAX :080-46003 Website:www.ttbd.gov.vn Email:ttbd@qh.gov.vn 2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
  3. MỤC LỤC Mục lục 3 Mở đầu 4 PHẦN MỘT: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ & KIỂM DỊCH THỰC VẬT QUA CÁC THỜI KỲ 5 1. Thời kỳ từ năm 1961 - 1990 6 2. Thời kỳ từ năm 1991 - 2000 7 3. Thời kỳ từ năm 2001 - 2010 11 4. Các thành tựu đạt được 14 5. Định hướng hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới 15 PHẦN HAI: QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG SẢN XUẤT RAU, QUẢ TƯƠI 17 1. Đánh giá chung về sản xuất rau, quả và công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay 18 2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tồn dư thuốc BVTV trên rau 20 3. Kết quả kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với rau, quả 25 4. Những tồn tại chủ yếu và nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV trên rau quả tươi hiện nay 31 5. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp trong quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV bền vững, an toàn và hiệu quả 33 PHẦN BA: DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 35 1. Quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 36 2. Một số đề xuất mang tính định hướng cơ bản trong Dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 37 3. Một số vấn đề còn có ý kiến trong Dự thảo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 38 KẾT LUẬN 45 CHÚ THÍCH 46 3 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
  4. MỞ ĐẦU Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật được Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 thay thế Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 1993 (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh). Để hướng dẫn thi hành Pháp lệnh, Chính phủ đã ban hành các Nghị định: Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật, Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật; Nghị định số 02/2007/NĐ -CP quy định về kiểm dịch thực vật; Nghị định số 26/2003/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các Quyết định về quy chế, cơ chế, chính sách trong phòng chống sinh vật gây hại thực vật. Sau 10 năm thi hành, Pháp lệnh và các văn bản pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã thực sự góp phần quan trọng, tạo cơ sở pháp lý trong việc phòng trừ sâu bệnh, ngăn chặn kịp thời dịch hại, bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản