dù ¸n hç trî chuyªn ngμnh l©m s¶n ngoμi gç viÖt nam
TrÇn Ngäc H¶i - NguyÔn ViÖt Khoa
bêi
lêi
®á
Nhμ xuÊt b¶n lao ®éng - 2007
1
2
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.....................................................
5
I. §Æc ®iÓm h×nh th¸i.........................................
7
II. Gi¸ trÞ dông..............................................
9
III. §Æc ®iÓm sinh th¸i, ph©n .......................
13
IV. Gièng vμ t¹o c©y con..................................
20
V. thuËt trång rõng.....................................
26
VI. Ch¨m sãc vμ qu¶n b¶o ......................
32
VII. thuËt khai th¸c, b¶o qu¶n....................
34
Tμi liÖu tham kh¶o............................................
37
Phô lôc..............................................................
39
3

Ebook Bời lời đỏ: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 25 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
6 lần xem

Ebook Bời lời đỏ: Phần 1. Bời lời đỏ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của nhân dân cũng như để xuất khẩu. Cùng tìm hiểu đặc điểm hình thái; giá trị sử dụng; đặc điểm sinh thái, phân bố; giống và tạo cây con được trình bày cụ thể trong Ebook Bời lời đỏ. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Nội dung


dù ¸n hç trî chuyªn ngμnh l©m s¶n ngoμi gç viÖt nam TrÇn Ngäc H¶i - NguyÔn ViÖt Khoa bêi lêi ®á Nhμ xuÊt b¶n lao ®éng - 2007 1 2 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu..................................................... 5 I. §Æc ®iÓm h×nh th¸i......................................... 7 II. Gi¸ trÞ sö dông.............................................. 9 III. §Æc ®iÓm sinh th¸i, ph©n bè....................... 13 IV. Gièng vμ t¹o c©y con.................................. 20 V. Kü thuËt trång rõng..................................... 26 VI. Ch¨m sãc vμ qu¶n lý b¶o vÖ...................... 32 VII. Kü thuËt khai th¸c, b¶o qu¶n.................... 34 Tμi liÖu tham kh¶o............................................ 37 Phô lôc.............................................................. 39 3 4 Lêi nãi ®Çu Hä Long n·o (Lauraceae) trªn thÕ giíi hiÖn nay cã kho¶ng 50 chi víi trªn 2000 loμi ph©n bè ë vïng ¸ nhiÖt ®íi vμ nhiÖt ®íi. Riªng ë ViÖt Nam cã tíi 13 chi vμ trªn 100 loμi. HÇu hÕt c¸c loμi trong hä Long n·o ®Òu cã chøa tinh dÇu th¬m ë vá, l¸, hoa, qu¶ vμ phÇn gç. Loμi Bêi lêi ®á (Machilus Odoratissima Nees) ph©n bè kh¸ réng ë ViÖt Nam, th−êng gÆp trong rõng nhiÖt ®íi Èm th−êng xanh m−a mïa tõ B¾c ®Õn Nam, tËp trung ë mét sè tØnh miÒn Trung vμ T©y Nguyªn. Tinh dÇu cña loμi Bêi lêi ®á cã nhiÒu trong phÇn vá cña th©n c©y, cã mïi th¬m ®Æc biÖt, ®−îc ng−êi d©n khai th¸c vÒ lμm h−¬ng th¾p trong nh÷ng ngμy lÔ tÕt vμ dïng ®Ó xuÊt khÈu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nhu cÇu sö dông vá cña loμi t¨ng nhanh, ®ång nghÜa víi l−îng khai th¸c vá ë rõng gi¶m m¹nh. V× vËy, nhiÒu ®Þa ph−¬ng, nhiÒu 5 ... - slideshare.vn 984588