Ebook Bời lời đỏ: Phần 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 31 | Page: 25 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
Ebook Bời lời đỏ: Phần 1. Bời lời đỏ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của nhân dân cũng như để xuất khẩu. Cùng tìm hiểu đặc điểm hình thái; giá trị sử dụng; đặc điểm sinh thái, phân bố; giống và tạo cây con được trình bày cụ thể trong Ebook Bời lời đỏ
dù ¸n hç trî chuyªn ngμnh l©m s¶n ngoμi gç viÖt nam
TrÇn Ngäc H¶i - NguyÔn ViÖt Khoa
bêi
lêi
®á
Nhμ xuÊt b¶n lao ®éng - 2007
1
2
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu.....................................................
5
I. §Æc ®iÓm h×nh th¸i.........................................
7
II. Gi¸ trÞ dông..............................................
9
III. §Æc ®iÓm sinh th¸i, ph©n .......................
13
IV. Gièng vμ t¹o c©y con..................................
20
V. thuËt trång rõng.....................................
26
VI. Ch¨m sãc vμ qu¶n b¶o ......................
32
VII. thuËt khai th¸c, b¶o qu¶n....................
34
Tμi liÖu tham kh¶o............................................
37
Phô lôc..............................................................
39
3
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
31 lần xem

Ebook Bời lời đỏ: Phần 1. Bời lời đỏ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của nhân dân cũng như để xuất khẩu. Cùng tìm hiểu đặc điểm hình thái; giá trị sử dụng; đặc điểm sinh thái, phân bố; giống và tạo cây con được trình bày cụ thể trong Ebook Bời lời đỏ.

Nội dung

dù ¸n hç trî chuyªn ngμnh l©m s¶n ngoμi gç viÖt nam TrÇn Ngäc H¶i - NguyÔn ViÖt Khoa bêi lêi ®á Nhμ xuÊt b¶n lao ®éng - 2007 1 2 Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu..................................................... 5 I. §Æc ®iÓm h×nh th¸i......................................... 7 II. Gi¸ trÞ sö dông.............................................. 9 III. §Æc ®iÓm sinh th¸i, ph©n bè....................... 13 IV. Gièng vμ t¹o c©y con.................................. 20 V. Kü thuËt trång rõng..................................... 26 VI. Ch¨m sãc vμ qu¶n lý b¶o vÖ...................... 32 VII. Kü thuËt khai th¸c, b¶o qu¶n.................... 34 Tμi liÖu tham kh¶o............................................ 37 Phô lôc.............................................................. 39 3 4 Lêi nãi ®Çu Hä Long n·o (Lauraceae) trªn thÕ giíi hiÖn nay cã kho¶ng 50 chi víi trªn 2000 loμi ph©n bè ë vïng ¸ nhiÖt ®íi vμ nhiÖt ®íi. Riªng ë ViÖt Nam cã tíi 13 chi vμ trªn 100 loμi. HÇu hÕt c¸c loμi trong hä Long n·o ®Òu cã chøa tinh dÇu th¬m ë vá, l¸, hoa, qu¶ vμ phÇn gç. Loμi Bêi lêi ®á (Machilus Odoratissima Nees) ph©n bè kh¸ réng ë ViÖt Nam, th−êng gÆp trong rõng nhiÖt ®íi Èm th−êng xanh m−a mïa tõ B¾c ®Õn Nam, tËp trung ë mét sè tØnh miÒn Trung vμ T©y Nguyªn. Tinh dÇu cña loμi Bêi lêi ®á cã nhiÒu trong phÇn vá cña th©n c©y, cã mïi th¬m ®Æc biÖt, ®−îc ng−êi d©n khai th¸c vÒ lμm h−¬ng th¾p trong nh÷ng ngμy lÔ tÕt vμ dïng ®Ó xuÊt khÈu. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nhu cÇu sö dông vá cña loμi t¨ng nhanh, ®ång nghÜa víi l−îng khai th¸c vá ë rõng gi¶m m¹nh. V× vËy, nhiÒu ®Þa ph−¬ng, nhiÒu 5 ... - slideshare.vn