HOC Å LAM Â NGÛÚIÂ
24
NGÛÚI Â HOC Å TROÂ CUÄ CUA Ã THÊY Ì THÊN
Mua â mûa nùm êy ë thêt å khùc æ nghiïtå . Mûa têm ì taä hït ë ngay â nay â
qua ngay â khacá . Söng suöi ë àêy ì ùpæ . Nûúc á luä bao vêy chuná g töi hanâ g
thaná g trúiâ . Khöng ài conä g gao å àûúcå , khêu í phên ì ùn cûá rut á xuönë g dênì ,
àïn ë bûaä möi î ngûúi â chó nhên å àûúc å möt å mêu í sùn æ luöcå . Khöí nhêt ë laâ khi
coá ngûúi â öm ë nùnå g, khöng caná g ài bïnå h viïn å àûúcå .
Böå phên å cua ã töi, moi å ngûúi â ài cöng tac á ca, ã chó con â hai ngûúiâ :
Thên àang öm ë vaâ töi laâ lñnh múi á vao â chiïn ë trûúnâ g. Hai àûa á mùc æ vonä g
hai bïn mötå bïp ë lûa ã rêm ró chay á ngay â àïm, dûúi á möt å mai á laá sú sai â
chöî nao â cunä g dötå . Trúi â mûa lanå h, ûút á atá , bunå g lai å àoiá , chuná g töi gên ì
nhû suöt ë ngay â nùm ç co ro trong vonä g. Nguã chan á lai å thûc á dêyå , nïu ë
khöng hñ hoay á nhêt å kñ lai å tan á chuyïn å têm ì phao â àïí quïn cai á them â ùn
vaâkhuêy nöi î nhúá nha. â
Thên ngûúi â miïn ì Bùcæ , töi laâ dên têp å kït ë quay vï. ì Nhûng hai
àûa á coá nhiïu ì cai á giönë g nhau: cunâ g tuöi í thên, àïuì àaä coá vúå vaâ con gai á
àêu ì lonâ g, caã hai bïn àïu ì laâ giao á viïn vùn. Thên vao â chiïn ë trûúnâ g
trûúc á töi mêy ë nùm. Tanå g ngûúi â Thên vönë khöng khoeã lai å trai ã qua
canã h cûc å khö, í thiïu ë thönë , anh öm ë àau luön, khi töi vao â thò tröng anh
àaä suy sup å lùmæ , cû vai â ngay â lai å lïn cún. Nhûng bïn trong thên hònh
gêy ì yïu ë vaâ tiïu ì tuyå êyë , laâ möt å quaã tim nhên hêu å vaâ möt å cai á àêu ì àêy ì
mönå g tûúnã g. Nhûnä g khi noi á vïì mònh, thên thûúng nhùc æ lai å cêu töi
nghe àaä quen tai "nïuë con â sönë g àïn ë ngay â êyë , mònh se.ä .."
Möt å àïm lanå h giaá khöng nguã àûúcå , töi nùm ç chúâ trúi â saná g. Bönî g
coá tiïnë g Thênhoi ã sang:
- Thûc á àêy ë chû?á
- Thûcá .
- Mònh cho cêu å xem cai á nay â vûa â noi á Thên vûa â chöm ì ngûúi â dûa å
sang möt å túâ giêyë nhoã - Cêu å chó cên ì àoc å cêu àêuì , röi ì mònh kïí cho
nghe. Töi bêmë àen â bin àocå :
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HOC Å LAM Â NGÛÚIÂ
25
"Öàetxa, ngayâ ...
Thêy ì kñnh mïnë ,
Chùc æ thêy ì ngac å nhiïn lùm æ khi nhên å àûúc å thû nay â cua ã em. Em
vûa â sang àêy àûúc å ba höm, vaâ àêy laâ nhûnä g donâ g chûa ä àêu ì tiïn em
viït ë trïn àêt ë banå àïí gûi ã vïì töí quöcë . Höm tiïn î em ra ga meå em cûá dùn å
ài dùn å laiå : sang bïn êy ë thïë nao â con cunä g phai ã àaná h thû vïì cho thêy ì
ngay, khöng coá thêy ì thò con khöng coá àûúc å nhû ngay â nay àêu. Röi ì meå
em khocá ..."
Töi liïc ë nhanh xuönë g cuöi ë thû:
"Hoc å troâ cuä cua ã thêyì
Ninh Thõ Vûaä ".
Töi vûa â tùt æ àen â bin thò Thên kï: í Em Vûa ä nay â laâ möt å trong hoc å
sinh gioi ã cua ã lúpá mònh vûa â day å vùn vûa â chuã nhiïmå , khöí nöi î nhaâ quaá
ngheoâ , laiå gùp å nan å - böë lam â thúå xêy, möt å viïn gacå h bï töng rúi tûâ trïn
cao xuönë g, àêp å nat á caã ban â chên, phai ã nùm ç bïnå h viïn å suöt ë mêy ë thaná g.
Meå lam â cêp ë dûúnä g úã trûúnâ g sû pham å tónh. Sau Vûa ä lai å con â hai àûa á
em. Thêy ë canã h nhaâ khön ë khoá qua, á em quyït ë àõnh nghó hocå , xin lam â
phuå nïì àïí giup á me. å Mònh nhúá mai ä höm êyë . Cuöi ë buöi í hoc å laâ giúâ traã
bai â têp å lam â vùn cua ã mònh. Bai â cua ã Vûa ä àûúc å àiïmí cao, àûúc å àoc å cho
caã lúp á nghe. Khi tan lúp á hoc å sinh ra vïì ca, ã mònh thêy ë Vûa ä vên î ngöi ì
laiå , veã mùt å rêt ë buön ì khö. í Mònh bûúc á xuönë g hoiã , em cùn æ möi möt å lat á
röi ì àûná g dêy å chó noi á àûúc å hai tiïnë g "thûa thêyì " lai å ngöi ì thup å xuönë g
guc å àêu ì trïn ban â khoc á nûa á nú, ã hai chiïc ë àuöi sam cûá rung lïn bên ì
bêt å trïn vai aoá . Mònh àaä hiïu í hoanâ canã h cua ã Vûa ä nïn àûná g àúi å cho
em àúä xuc á àönå g àïí tòm lúi â an uiã .Nhûng bönî g nhiïn em àûná g bêt å dêyå ,
chòa vöi å cho mònh laá àún xin thöi hoc å röi ì öm sacá h vúã chay å vuâ ra khoi ã
lúpá .
Àïm àoá mònh khöng nguã àûúcå . Thûúng vaâ tiïc ë cho noá qua. á Höm
sau mònh àïnë nha. â Meå Vûa ä thêy ë mònh àïn ë vöi å noi á ngay: Canã h nhaâ
em noá "hoanâ canã h" qua, á khöng noi á thò thêy ì cunä g àaä hiïu í caã röiì . Noi á
thûc å bunå g thò gia àònh em chûa coá yá àõnh cho chau á thöi hocå . Nhûng
noá thêyë canã h nhaâ tuná g bên ë qua, á lai å khöng muön ë cho hai àûa á em noá
hoc å hanâ h dúã dang nïn cûá nùnç g nùc å bao ã meå phai ã kyá vao â àún. Nïn röi ì
cunä g chiïu ì chauá . Mònh biït ë tuy ngoai â miïnå g baâ noi á vêy å nhûng thûcå
bunå g thûc å bunå g cunä g muön ë cho Vûa ä nghó hoc å àïí phuå giup á ba, â nhaâcûc å
qua, á noá lai å laâ con gai á hoc å chi cho cao. Nïn mònh noi á àai å y:á cai á khoá cua ã
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HOC Å LAM Â NGÛÚIÂ
26
gia àònh laâ tam å thúiâ , tûúng lai con cai á laâ quan tronå g. Vûa ä lai å hoc å rêt ë
tötë , rêt ë coá triïn í vonå g, vaã lai å cunä g chùnè g con â bao lêu nûa ä laâ hït ë cêp ë
III. Rêt ë thöng cam ã vúi á khoá khùn cua ã gia àònh, vúå chönì g chuná g töi
cunä g chùnè g dû giaã gò nhûng con â àúä hún hai bacá , chuná g töi xin àûúc å
gianâ h ra möi î thaná g mûúi â àönì g (*) àïí giupá thïm cho Vûa ä hoc å hït ë cêp ë
III. Nïu ë hai bac á ngai å thò coi laâ töi cho vay, sau nay â em Vûa ä traã lai å
cunä g àûúcå .
Nghe mònh noi á thï, ë meå Vûa ä lùnå g ài möt å luc á röi ì rûng rûng nûúc á
mùt æ noiá : Xin hïtë sûc á cam ã ún thêy ì cö vaâ cunä g khöng dam á phiïn ì àïn ë
thêyì , thöi thò rau chao á qua ngayâ , chuná g em cöë gùnæ g àönå g viïn chau á
tiïpë tuc å ài hocå . Vaâ bêy giúâ thò ... nhû cêu å thêy ë àêyë . Cêu å khöng thïí
tûúnã g tûúnå g nöi í khi nhên å àûúc å thû Vûaâ , biït ë noá àûúc å ài hoc å nûúcá
ngoaiâ , mònh sung sûúná g àïn ë mûc á nao â àêu. Con beá nay â triïn í vonå g
lùmæ . Mònh tin nhûnä g àûa treã nhû vêy å sau nay â seä rêt ë kha. á Nïu ë mònh
con â sönë g àïn ë ngay â êyë , mònh se.ä .. Àang noi á söi nöi í bönî g nhiïn Thên
dûnâ g laiå . Vaâ dûnâ g lai å rêt ë lêu. Töi hiïu í laâ Thên àang xuc á àönå g. Mötå
luc á sau, anh múiá noi á chêm å raiä , gionå g buön ì buönì .
- Bac á nayâ , chùnè g may mònh ài theo thùnç g Nghôa, maâ cêu å con â
sönë g cêu å cöë gheá thùm vúå con mònh, xem con cun á nhaâ mònh coá àûúc å
hoc å àïn ë núi àïn ë chön ë khöng. Vaâ nhúá hoi ã thùm Vûaä . Nghôa laâ möt å can á
böå trong cú quan vûa â hy sinh thaná g trûúc á trong möt å chuyïn ë ài cöng
tac á xuönë g cac á tónh. Khöng hiïu í sao, gên ì àêy Thên cûá nhùc æ àïn ë Nghôa
nhû möt å nöiî am á anã h. Vaâ thêt å àau àúná , àiïu ì maâ Thên gûi ã gùm æ cho töi
àaä trúã thanâ h lúi â trùng tröi ë möt å cai á chïë hònh nhû àûúc å linh tñnh bao á
trûúcá .
Chó sau àoá dùm höm, sau möt å àïm vêt å va, ä quùn ç quai å vúi á cún söt ë
acá tñnh, Thên àaä vônh biït å chuná g töi. Caã cú quan Ban Giao á duc å khu 5
luc á àoá con â úã nhaâ khöng àêy ì 10 ngûúi â . Chuná g töi xum á lai å sûa ã soanå
cho Thên. Trúi â rêt ë lanå h. Trong ba lö cua ã Thên coá bao nhiïu aoá quên ì
chuná g töi lêy ë ra mùc å caã vao â cho anh röi ì goi á anh vao â têm ë vonä g du. â
Trúi â vûa â tanå h mûa, chuná g töi khiïng Thên ra bòa rûnâ g. Nhûng vûa â
àao â huyït å xong, mûa lai å xöi ë xa, ã chuná g töi phai ã vûa â tat á nûúc á dûúiá
huyït å lïn, vûa â mai taná g Thên trong àêt ë nhaoä . Sau ngay â giai ã phoná g,
nhên nhûnä g chuyïn ë cöng tac á ra Bùc æ töi tranh thuã lïn thùm gia àònh
Thên mêy ë lênì . Nhûng lên ì nao â cunä g vöi å vöi å vanâ g vanâ g chùnè g hoi ã han
http://www.ebooks.vdcmedia.com