HOC Å LAM Â NGÛÚIÂ
1
MUÅC LUÅC
Sand (catá ).........................................................................................2
Cacá h nhòn múi á vïì cuöc å sönë g...........................................................3
Hoa á àún............................................................................................5
Vït ë seoå ..............................................................................................7
Bûc á tranh ngûúi â con trai................................................................8
Nhûnä g viïn soi ã thênì .....................................................................11
Phên ì thûúnã g..................................................................................13
Vït ë thûúng.....................................................................................14
Ganá h xiïcë .......................................................................................16
Meå con Àêu å Àuaä ............................................................................18
Ngûúi â hoc å troâ cuä cua ã thêy ì Thên..................................................24
Vai Diïn î cuöi ë cunâ g........................................................................29
Giup á àúä ngûúi â àaä giup á àúä mònh...................................................31
Tuyït å vúiâ .........................................................................................35
Bûa ä tiïc å ngay â cûúiá .........................................................................36
Manã h àôa vúä...................................................................................39
Chut á suy tû trong ngayâ .................................................................41
Hai viïn gacå h xêu ë xñ.....................................................................43
Sönë g tron å ven å tûnâ g ngayâ ..............................................................45
Cö gai á coá möt å böng hönì g...............................................................47
Àiïu ì quan tronå g nhêt ë cuöc å àúi â ban å laâ gò?...................................49
Chuyïn å cêy taoá ..............................................................................51
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HOC Å LAM Â NGÛÚIÂ
2
SAND (CATÁ )
Möt å cêu chuyïn å kïí rùnç g, coá 2 ngûúi â ban å thên cunâ g bõ lac å àûúnâ g
trong sa macå . Hoå cûá ài ài mai ä vaâ túi á 1 thúi â àiïm í trong cuöc å hanâ h
trònh, hoå bùt æ àêu ì tranh cai ä vúi á nhau xem ài hûúná g nao â àïí thoat á ra.
Khöng kiïm ì chïë àûúc å sûå bûc å tûc á vaâ tuyït å vonå g, 1 ngûúi â àaä tat á vao â
mùt å ngûúi â kia. Ngûúi â bõ àaná h rêt ë àau nhûng khöng noi á gò, chó viït ë 1
donâ g trïn catá : Höm nay, ngûúi â ban å thên nhêt ë àaä tat á töi.
Hoå lai å ài tiïp ë vaâ àïn ë àûúc å 1 öc ë àao ã vúi á 1 höì nûúc á lúná . Ngûúi â ban å
luc á nay ä bõ àaná h vò vöi å vanâ g uönë g nûúc á vaâ tùm æ rûa ã nïn àaä bõ trûút å
chên vaâ àang chòm dênì . Ngûúi â ban å kia vöi å nhay ã xuönë g cûu á anh ta
lïn.Khi moi å sûå àaä qua, ngûúi â ban å luc á trûúc á bõ àaná h àaä khùc æ 1 donâ g
chûä lïn 1 phiïn ë àa: á Höm nay ngûúi â ban å thên nhêt ë àaä cûu á töi. Ngûúi â
ban å àaä àaná h vaâ cunä g àaä cûu á anh ta thûc å sûå ngac å nhiïn nïn hoiã : "Tai å
sao khi túá àaná h
phiïn ë àa?á "
cêu å
,cêu å
viït ë
lïn
catá ,con â
bêy
giúâ cêu å
lai å
khùc æ
lïn
Ngûúi â kia móm cûúi â àapá :" Khi 1 ngûúi â ban å lam â ta àau,hay ä viït ë
lïn cat á àïí ngon å gioá cua ã sûå tha thûá thöi í qua mang noá ài cunâ g. Con â khi
àiïu ì töt ë lanâ h àïnë , chuná g ta hay ä khùc æ noá lïn àa,á nhû khùc æ thanâ h kó
niïm å trong tim vêyå , khöng cún gioá nao â coá thïí xoa á
chuná g ta coá thï:í "Hoc å àûúc å cacá h viït ë trïn catá " khöng?
ài
àûúcå !" Liïu å
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HOC Å LAM Â NGÛÚIÂ
3
CAÁCH NHÒN MÚÁI VÏÌ CUÖÅC SÖËNG
Khi töi bùt æ àêu ì têp å àap å xe àap å cacá h àêy vai â nùm, töi khöng bao
giúâ nghô rùnç g chuyïn å töi luyïn å têp å àap å xe seä trúã thanâ h möt å àiïu ì gò
lún á hún laâ möt å vai â cuöc ë xe lonâ g vonâ g. Nhûng khi töi khoe ã lïn, ban å beâ
töi khuyïn ë khñch töi nêng cao mûc á têp å luyïn å vaâ thûã sûc á vúi á vai â cuöc å
àûúnâ g daiâ .
Cuöc å thûã sûc á àêu ì tiïn laâ àoan å àûúnâ g 150 dùm å (hún 200km),
MS-150, möt å cuöc å àua xe hanâ g nùm quyïn gop á tiïn ì cho viïc å nghiïn
cûu á chönë g lai å bïnå h xú cûná g. Khi töi múi á àùng kyá dûå thi, yá tûúnã g nay â
dûúnâ g nhû rêt ë tuyït å vúi â - unã g höå quyïn gop á cho möt å viïc å tûâ thiïn å khi
chay å xe àûúnâ g dai â - vaâ töi rêt ë hùng hai á luyïn å têpå . Nhûng khi cuöc å
àua àïnë , sûå thiïu ë tûå tin àaä chiïn ë thùnæ g trong töi. Töi vên î muön ë
quyïn gop á cho viïc å tûâ thiïnå , nhûng töi khöng con â muön ë chay å möt å
àoan å àûúnâ g dai â nhû vêy å trong xuöt ë hai ngay â liïnì .
Cuöc å àua bùt æ àêu ì vao â saná g ngay â Chuã nhêt å tai å vunâ g quï
Georgia yïn bònh, vaâ trong vai â giúâ àêu ì tiïn töi cam ã thêy ë thêt å tuyït å
vúiâ . Àêy chñnh laâ àiïu ì maâ töi tûúnã g tûúnå g, vaâ tinh thên ì cua ã töi rêt ë
manå h me. ä Nhûng vao â cuöi ë ngayâ , töi cam ã thêy ë quaá kiït å sûcá , noná g nayã .
Nïu ë ai àoá tin rùnç g thïí xac á àûúc å nöi ë vúi á linh hönì , töi àêy seä laâ
möt å vñ duå cuå thï. í Möi î àiïu ì than thúã maâ nao ä àûa ra dûúnâ g nhû ài
thùnè g túi á hai chên töi. "Mònh khöng thïí chõu nöi í nûaä ," thò chên bùt æ
àêu ì möt å cún chuöt å rutá , vaâ "nhûnä g ngûúi â khac á àïu ì gioi ã hún mònh"
àûúc å tiïp ë theo laâ cam ã giac á hut å húi, thiïu ë dûúnä g khñ.
Töi muön ë boã cuöcå . Lïn àïn ë àónh àöiì , canã h hoanâ g hön tuyït å àep å
núi chên trúi â xa àaä giup á töi ài tiïp ë àûúc å vai â phut á nûaä . Khi àoá töi bönî g
chuá yá möt å vên å àönå g viïn trûúc á töi möt å khoanã g xa, àang àap å xe rêt ë
chêm å trong boná g chiïu ì àoã rûcå . Töi cam ã thêy ë ngûúi â nay â coá àiïu ì gò àoá
khac á la, å nhûng töi khöng roä laâ àiïu ì gò. Vò thïë töi cöë chay å àuöi í theo.
Cö ta àang chayå , àap å chêm å nhûng àïu ì àïu ì vûnä g vanâ g, vúi á khuön mùt å
http://www.ebooks.vdcmedia.com