pho bien hcfn nhflng ngifcfi t a i nang nhufng khong
t h a n h cong. T h i e n t a i cung khong; t h i e n t a i khong
diTtfc cong n h a n da t r d n e n quen thuoc. Hoc v a n
cung khong; the gidri day r a y nhufng ke t h a t nghiep
CO bang cap. C h i r i e n g sii ben b i va s\i quyet tarn la
quyen nang v6 ban" .

/

v

- i.

CHU'ONG III

Neu ben b i l a m theo nhufng gai y t r o n g chtforng

' { ' • • ' I ' ) ' , " : ( • ' • : •

!-