Mô hình số trong động lực biển - Chương Phụ lục

Đăng ngày 10/17/2019 3:50:42 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 29 | FileSize: 0.27 M | File type: PDF
Mô hình số trong động lực biển - Chương Phụ lục. Chương phụ lục sẽ cung cấp cho người học kiến thức về phương pháp đảo đường. Đồng thời chương này cũng giới thiệu về chương trình Fortran dùng cho thuật toán đảo đường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.
%
%
%

 %


 %


38
F
Y 
L"."^ ƒ9 '/"^e ^
,%"! O^ . R /" !ObwOO &' P2c
 % 
% %  bxc
"V &U " G 8/ $1 Oe "^
 *  
1
bx+c
&'Oe. "^
%0 * 0 
1
 0 bx+/c
' "I
  0 0 / ! Q A CV " !O U sO $ "^… 
 * 
 * '8CVU
\ G 8/ $bx+c&'bx+/c@"Q Q1 / $:*" !OU 
"= $O G "!. 8^ . /s:K/" !Obxc=
 Q1 " !ObK'. / ( Q1 " !O/ $&'" !OsOC
/ $cT&N. O^ . bxcD/ !K " !O
%
 ! % % bx3c
'"I ! &' % '8CV. @"Q&GC/s8CV"l/ ( 
 

yU O%"H'bx3c;!& (1 " !OY&'C";":KOU &'
bxc
 ! %
 % 
%
 %  
,U *8 " !O
%

 % 
 ! 
 ! bx6c
Cbx6c&'bx3cfN"5/ !K8CVOU 
!

 ! bx
&'
%
 
 ! bxc
f'j:K"!H ! &'% j'OR ! 
&'% &'8CVRbxc

http://www.ebook.edu.vn
 
%
%
%
*
0
*

!
*
*

&'

/


;O * HMO /U*e $ ('/U h‰+"(
‰Y8CV"5HDbx1‰Y"(
‰+ / (%#"5HDbx3c
\!/p"=H/sbx! &'  N"58CV
'/s@ebx3c1 " !O‰&'CC;&U bx+c &N
! * &'  bxc
\!/p"=/U*eK =@"Q'0 ]f'CCbx+/c&'bx3c1 
" !O1YyU bx3c& (" !O1T(
%0 !0%0 %0 bxPc
r QRh'0 '
%0  !0 0 %0 

&'h$ Q/ $1 ‰1'
%  *%0 bxc
 0
T;%&%"!/p"=HW/sbx3c
TN?s"Z$;!9 '*e. & 'O
/ ("5H Z "=h&(. &'X 8&GH ƒ
&N ;!"* "V @K /p"=h/$ \!'O&N @"Q
1 bx3c/s
%  ! %
 % bx2c
&' ! &'% C„"5@"Q/s"bx2c&'CV1% Rbxc
 :,X"QX 8,9D"^' & ";C„.NH)"Q
&'?R8CV 8CV'@"QH)"QR* $\ G
8)"Q)*"- z s
 $ $
/ * / / * /
-  bxc
 
\ G 8$,  ON8CV"V &U /" !O',
\ G 8bxc".O/.sOCVbxe
bx
!

 ! 
&'/Z & hbxc
 


";
- & (1 $
C
!
 

 ! 
yU 
 ! * /,"; ! - &'
 
http://www.ebook.edu.vn 

 
  

<
9

=
:
 

 
  

<
9

=
:


!  
 /
 
(%* 'f;
!
/
&U
  0 bx+c
&'‹''OCVRbx
O sC CV %  :4 H % \!A@(X 8
A'"."^ l .C 1C CVhbx3c
%
 ! % 
W
%
/ !
D % 
&'& !
/ (NsC CV/U) .OC&U /U W
%
/ % bx3c
L"."^ƒ? ( @DO@eCV5eH
/.r . (s"5Ck,%"!HID^ /s
N_ ,";ZO‚ /U^ . X 8 =*e*O G
#N 8&U {O% $’*e“";"5Ck,%AO#=&'^
"."^H? =
$X("."^%&%"! . 8 &'. "5
CC&U  &H,%rCC'"I (N"
 .'HCV5eH/."- z "!;^ . Dbxc bx+c&'
bx+/c D/ !Kbx
 81 " !O1Y / !Kbx3c"- z eH1 " !O1&'V {bxc
"5H/s4OeHT&N"."^"- z 
 0  0 
0 bx6c
eH VE8&U 1 CV_)#LrCCC„"- z  0 
eH/."!;^ . 
L"."^^"5,%H9"# ,&N 
&'* . ^X "!CXWH "5)
* /s / ( "5 &D ; &' 9 '  ". O N "^
bD c l@eO#/' S Ob2
"#%#&'^ O# *;OCJ"K&'
ef (NC"MCVC"I
$ $ $ $ > $ $ ;
   <  9 bx<c
$ $ $ $ > $ $ ;
   <  9 bx
\V &U " G 8/ $$OWX,0‰2"
 
 

W
  bxc


http://www.ebook.edu.vn
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Mô hình số trong động lực biển - Chương Phụ lục. Chương phụ lục sẽ cung cấp cho người học kiến thức về phương pháp đảo đường. Đồng thời chương này cũng giới thiệu về chương trình Fortran dùng cho thuật toán đảo đường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết..

Nội dung

38 F Y L"."^ƒ9 '/"^e^ ,%"! O^ . R /" !ObwOO &' P2c % % % bxc "V &U " G 8/ $1 Oe "^ * 1 bx+c &'Oe. "^ %0 * 0 1 0 bx+/c ' "I 0 0 / ! Q A CV " !O U sO $ "^… * * '8CVU \ G 8/ $bx+c&'bx+/c@"Q Q1 / $:*" !OU "= $O G"!. 8^ . /s:K/" !Obxc= Q1 " !ObK'. / ( Q1 " !O/ $&'" !OsOC / $cT&N. O^ . bxcD/ !K " !O % ! % % bx3c '"I ! &' % '8CV. @"Q&GC/s8CV"l/ ( yU O%"H'bx3c;!& (1 " !OY&'C";":KOU &' bxc ! % % % % ,U *8 " !O % ! ! bx6c Cbx6c&'bx3cfN"5/ !K8CVOU ! ! bxe bx $ $ ; < 9bx $ $ ; < 9 bx $ ; > 9=, : = ;> $ ; > 9=, : = ; $ >$ ; bx++c :=, : = : \V &U " G 8/ $` ]\?` > ; > = : = ;> ;> ;bx+3c := : = : ][sCV1V { +& " G 8/ $bxc. Il j /U&'‘ ]B` http://www.ebook.edu.vn $ <$ 9 <:bx+3/c Z1 )*bx+2cC„ O^ . D/ !K " !O , , , , bx+6c Xbx3c /'U"I#=j"bx+6c&'bx+2c;O N8CV , (, ,', bx+?#@ 0;(" /_%$_ MKCe.0;&"1;s(/_R=($_ MKCe.h&" 1;s,/_R=,$_ MKCe.0;," B6r?B[?5 ?B 0("/_%0(" http://www.ebook.edu.vn bc‰x† Sbc‰” 1;s(-R=(-?]BLM0;,." ?Z†]DCLDCCDC” &DC DC,DdDL C6

Tài liệu liên quan