Mô hình số trong động lực biển - Chương 6: Các quá trình trạng thái ổn định

Đăng ngày 10/17/2019 3:50:28 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 25 | FileSize: 0.30 M | File type: PDF
Mô hình số trong động lực biển - Chương 6: Các quá trình trạng thái ổn định. Những nội dung chính trong chương 6 gồm có: Các ví dụ hải dương học, xấp xỉ số, điều kiện biên, các phương pháp số, phương pháp trực tiếp, các sơ đồ có bậc chính xác cao hơn đối với dòng chảy ưu thế đối lưu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

& &
! !
  
   

 ?
"&
"#$# "%
+? $9,# , 
'"IfC„"/&H,%&G/' = . /s
CV1 )"Q\= $'O: ;_" ;XCX'O#/' 
1 )"QyH,%K .C  . "V &U 'O,-%#^ 
 7'O,-'1 O‚ /U^ OU "5O:./s/' D &'
,";;! . :* (N1 )"QfƒC„A
'"V &U O‚ /' 1 )"Q;O#/' :)"Q ŠOD&'
 8OR1 )"Q"5f1 U 1  . B' K/
. . ";'!"#,"# CX%#&'^ /Q1 /z/s
" 8O;,1'OOƒD@ 
4d#  & 3 0
D GV ' . , 9 ,X $j N CVU &G 
^ 8"#&'"#OV "!@"Q^!"#"1 ,L
"#X"l ! G4OU"I'sOO%"H'\!H
I/V&NV/s' ^ . ,X$& 8 OOX
:!"#"1 ,: _" . ("l/ (^ON
"#"1 ,&'^ ;/$$"1 ,&' OI/V,-.
/' Q/ $ ,";"5j ; 4 $*"(OX :
!"#L',d D, bc$ "l"5 C
bc&'"M 8R: !&'Ck,%#l L'
f"_CX !CVj/' 1 )"Q
\l O 9 '^ . † &'^"5O ('/' † br 
P3cf"l)*&G^ . 'Z+ O%+y 8 (NO:
 _""lO:. O%3,U $"G’/' 1 
)"QS O“ XO: '? $*&U /' S O "W/ 8&U 
 HIJ"K,S O"4O+3Bp"=h1 
 S Ob&U ON"#&' ;D*pcfA OO#
_CV8 ";'I/VOXU\! (N /)
COXU/ ! 8 "5HIDJ"K&'
"'O,-y 8"'O,-&' 1 )"Q':
* $%HIJ"KLN" . &U [
F&N[C‹ 'k;&"5,%rbP6c"l U 8
?"1&G'71IR' 'O,-
b


% 
 
 %  %  %       ( ( 
 
http://www.ebook.edu.vn
(
& &


%
%

! !%
(

(
& &%
%


 

 
 bc
T('O,-"5@"Q,9/ $ '; 8O,?
1 "^/^'=. (/s2&'" G 8/ $'O,-'
% ,9D/ $b+c
m9/ $Z. 5&'WT(;".sOO G
HI "; :-'&{ $ (" .O'Z'O G" $ (
&' (N" G 8/ $&' . jO G&N"5)
*Z6 O%6<6&'wOO &' bP2c
Tj8CV"KU"1'O/N?b

 c''OROC
"f^?zm";CV1KOCZ bc;
!/z*W!C&(. R bc]^ . R/' 
&N"5 O/s@?@A\= $A . /N
?
          ( b3c
[ 8 8OR b3c' Z/U (C;!/)C
CV1OC&'&(. R $O# 8Az &N
    !   !     
% 
 
%
 
b6c
 (N$1/N h @VO#L /N?
:"- z " G 8/ $$'O GHI&'O G :. ";
H/s/ $r .Ck^&NV*&{GO"5"T(?&N
V";'O,j 8/ $ ;!H/."M"^,-$. U,9/^
bK5&'@: ,-c !h’(M“^ b6c&' 
bP+c"l,{ b3c"!O:.'Z\1 Im
4q& 8h&  $r- *
 ,/05
  
: ',Bbc""5,X$" G 8/GOW
R"1yU " G 8'  $%HIJ"K :K
/ ( $OXUD^ &'/' 1 )"Q;
e"'O,-L 'O,-"lZ O%3+&'
6 O%6<+&'$X(;/ !QCX") 'O,-D^  
&N,%"!"^ . $*"(^ . 1 )
"Q\!" . [ 8C„@e!"#H89"#jN
A,KC? ;
Bp"=h !"#b3c&'b3+c"5HIJ"K
&'(H;

http://www.ebook.edu.vn 
 
 
'

'

' 
   

 

 
' ' ' '
 
      


' 
'
 
!
' 

'

' 

 

'
!
     b
!
     bc
&' $%&U  `
   bc
7'O,-/ !Q* bc'
  
&'
  bPc
]?"1'Oeb
   ' ' ' ' '
       
! !
    bc
B !K';!& (1 Z,19C
 ! !
            b/c
,% [ 8&D&'u/  $;!& (1 C
!
 '  GG'  /   &, bc
\! . bcD^ ,%:K OX
'  GG' $ '  GG' $  / $  $   $ b2c
 $'O,-1 /U^ ƒ'"l/ (&';!!
C&(. L 'O,-/ (1 /U^ )
$ !
'  GG' $ '  GG' $  / $    $ bc
#1 D &';! . /sj,%/' 
1 )"Q\I'O#&H,%/' :)"Q"5 . /s
,%1 )"Q ^W V51 \;
' & O 8O/' 1 )"Q @e/' :)
"Q $* . ;&U XM :") &',"; (U U 1C„" "(
 8O/' 1 )"Q
>e/' 1 )"QO:./s 

http://www.ebook.edu.vn
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
5 lần xem

Mô hình số trong động lực biển - Chương 6: Các quá trình trạng thái ổn định. Những nội dung chính trong chương 6 gồm có: Các ví dụ hải dương học, xấp xỉ số, điều kiện biên, các phương pháp số, phương pháp trực tiếp, các sơ đồ có bậc chính xác cao hơn đối với dòng chảy ưu thế đối lưu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết..

Nội dung

? "& "#$#"% +?$9,#, '"IfC„"/&H,%&G/' = . /s CV1 )"Q\= $'O: ;_";XCX'O#/' 1 )"QyH,%K .C . "V &U 'O,-%#^ 7'O,-'1 O‚ /U^ OU "5O:./s/' D &' ,";;! . :* (N1 )"QfƒC„A '"V &U O‚ /' 1 )"Q;O#/' :)"QŠOD&' 8OR1 )"Q"5f1 U 1 . B' K/ . . ";'!"#,"# CX%#&'^ /Q1 /z/s " 8O;,1'OOƒD@ 4d#&30 D GV ' . , 9 ,X $j N CVU &G ^ 8"#&'"#OV "!@"Q^!"#"1 ,L "#X"l ! G4OU"I'sOO%"H'\!H I/V&NV/s'^ . ,X$& 8 OOX :!"#"1 ,: _" . ("l/ (^ON "#"1 ,&'^ ;/$$"1 ,&' OI/V,-. /' Q/ $,";"5j;4 $*"(OX: !"#L',d D, bc$"l"5 C bc&'"M 8R: !&'Ck,%#l L' f"_CX !CVj/' 1 )"Q \l O 9 '^ . † &'^"5O ('/' † br P3cf"l)*&G^ . 'Z+O%+y 8 (NO: _""lO:.O%3,U $"G’/' 1 )"QSO“XO: '? $*&U /' SO"W/ 8&U HIJ"K,SO"4O+3Bp"=h1 SOb&U ON"#&' ;D*pcfA OO# _CV8 ";'I/VOXU\! (N /) COXU/ !8 "5HIDJ"K&' "'O,-y 8"'O,-&' 1 )"Q': * $%HIJ"KLN" .&U [ F&N[C‹'k;&"5,%rbP6c"l U 8 ?"1&G'71IR' 'O,- be/' 1 )"QO:./s http://www.ebook.edu.vn ' b+c &'/' :)"Q $* b3c Z"I / !QkD T 8OR b3c .. {&G U 1&U 8OR b+cyU &H,%@e/' O# G ' &'/' :)"Q $* ' ' b6c r . (:KCV OX 8/U^ $ $ $ $ $ be8 HIJ "Kb3cYb33c…/s/z" CV1 (b/ c&'" .;CV 1OCCA-OC""5 !"#C "I bc bPc &' $% bc r .CkKC?";,1(HZ b32cC„& (1 OC"' & b+2c yU '=ƒ;/ !KX; G'O#O,"#^ ;j/ ( $RV"#&'OXU/ !,";/ (Z bcYbc;!/ !, 0/s !" !" !"b+c http://www.ebook.edu.vn \b+c&'8bcYbc"5O#8 OU AO:.CX/ ( $: ` b++c b++/c b++c \Y&'/Yh K?&'K &' K/ N"5 /N "V &U OXU/ !` & ) b+3c "; & b+6c ) L b+3c#1 D &'1 )"Q; !,%"! O 8O; &'" G 8/ $"="R/' ';,wOO &' bP2c /?)ORT[42 L $O,{"! (%@e' _"bc "5& (Z89"#\G &' /' GG' b+e!"#O# G/Z ' & b3e&H,%* (Y/ ' ' b3c '"I[ 8M"#/sj2"!I/ 8&U 8CV' $ &' &N"V &U @?@A/N b3Pc #=j"V &U * O'/ '(C„;;"5@?@A/N ' +O%+? G&H,%&G@?@A1 ',%X( CV"- z :KC Ij1. zOl#H ?"Q'+"V &U HID^ "l/ (,%@?@A@: Y5"V &U "1'O/N?CC"MCV"V &U (C„ )"Q VX@.&U 1 )"Q ,%O# . WBI ^@e b3

Tài liệu liên quan