Mô hình số trong động lực biển - Chương 5: Các thức chuẩn

Đăng ngày 10/17/2019 3:50:07 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 60 | FileSize: 1.15 M | File type: PDF
Mô hình số trong động lực biển - Chương 5: Các thức chuẩn. Những nội dung chính được trình bày trong chương 5 gồm có: Sâyxi, tiếp cận thức chuẩn, lời giải đối với hồ và vịnh có độ sâu đồng nhất và biến đổi, các hệ thống có nhánh, tính toán cộng hưởng cho các hệ thống thủy vực có dạng không đều, chuyển động sóng thứ cấp, thức Helmholtz,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.
 <
"'
=
 =J'8
# V U/? ‡b'' HWZO#=c. Q 0"#
X,WX $ $*"(K_#&' 85&N[ 
;!'O V U/Q 0"# K' H"#K_R;
=CVRK_/.&'C;" G-A;!@"Qhj
 !/ (&G"Q R V U&'"#CI/' &GK_"5.
N="=  (5&U [(R Gb]LD < …7 
PPc
7l@eO# VI1 ";O#UUOz/R'/#
/GOW \?fz sU;!!"#X,(' ,U 
"#R9X&'X* \?7bPPc?s!
"#X,;!@./sO# T 0"#R;O"= $
bvdc&G/.'C;9X; ‡/ (") /Z CX* \? 
 $vd;!M1 NOH( \? :* 0"#;O
 bv cM1 &jp,CX* \?&'; ‡U+6 ^T(CX
* \? ("(2 v C„O?" H ‡R;&'C„!'
,-.)"Q#&H,%Rv 'C;wCC/
T( '=CV 0"#&''=CV* 0"#R;OO#'
 0"#O'"V &U f    &' 0"#;O '
 0"#O'  -   BoD DCC&' b36cI/ 8 1 
 0"#'/sECV K9Xb 0"#;Oc'
  - K * H Y "' M b 0 "# ;O +c ' 
 /\V &U K9X 9X@? 8 =CV
^5K*b*HY"'M c =CV"V &U K"l''O
R(RECV"#CI?z$/ H/!K&'9X :";& 
-*9 =CVm";.N U 1ZK9X
 . H9 1('/Q"#/Z & 8@?@A[(U:
9 '@?@AXRFbBoD DCC&' 36c\ G';F'
UJ"K M1 CXI/s :AU!"#O'-
!"# &U VJ"KR?z"5/z*C&U 9X
 $K!"#R G$ \?* D& bPc"l
@DO@eO#UU: %-;"J&' . (@?@A
C?RF^C?D& @DO@ejCX*z&'/z*"#
ROWX,,& 8*T('=CVRK* '=CVR
K :*&''=CV*  (*.N"5'
   
 
http://www.ebook.edu.vn

"

(*.'?sCX*'O4=CV&'&N'O4@
U%M 8V ;/Q 0"# $ (@e"("#R
OWX, " G"; ::"f "W/ 8"V &U K
y O#/ !QRK_ V U',1CI@ f
C„/p"=.N 85'R(D€ Cb+c
) =):>T 
;„ $K 9"= $&GCI@ 'RdDbP+c &'C
b2
9[(CI@ "5@DO@e/Z 7 Cb2Pc ]O/b6
b<3c mDnbc € Cb+c&' DCb6c
D bP+Pc"[( 0"#X,RUO#R&X;
"#,' &'"#CI :") 
 ‡/s
 
" b<c

"; ' VdDbP+c,%:K'CI@ M\V &U 
MX(;"#CI/ (") :9 Q/ O"#CI/ (
") ]DbPc?s&NVRC;,' "5/s
 
 b<+c
h b<c&'b<+c
   b<3c
"; '/UC; 0"#b . (Z,1C;cT&N/UC;/s
 = V UbWR&XcdD . HQ[/ ! ('',CX
MR C;,' ;/UC;/s =R&X&'GD
U"V , 8
("; ,X"QC„! 8CI@ O#1 C;"K"W/ 8\!'O" G
' @e C; (GDU"V , 8U;"#CI"M
? 1 O‚ 6 ‡ "A&'IC;Z'W 'k/U
C;      OXU:/s :D^ " !O
&N9 'f&'" !O jf9 'fQ]1 C;
"K'ƒ;!@.(O#C; (/Q.@1b : $c1 ^
"KyN C„;fQ&U / $"#+;b;'/ $"#RC; (c1 ^&'
f"= $1   !h^
I@ '^5"W/ 8RC;"K ',& 8"W@DO#
^pJ"KK 1 /? ‡" !O'C"I    ;
"KWCI@ M1 ',CX.@1 $%b . ( : $ch 
^J"K ;. ;fQW (^pJ"K
K "5Š&'" !O/? ‡ O#CV= C;"K. Z'
!"# :"GROXUT&N;! CI@ 'C;"K;

http://www.ebook.edu.vn

.
"
."

.
&& &
$
{"#,' R&X
I@ ; O# f "V &U "   f "V &U "  / f "V &U 
"  . f"V &U " . m"; h b<3c ‡. RK
 0"#KR&XjN; G,' &'"#CI :") O'
 " b<6c
. 
Z"I-(,&\V &U &QZ,1jNb"#,' c&'"#CI"M?O 
 ‡/s
. .  b<
Z"I- + 3\I':KD &';"f"V &U 0"#O# G
b :;!"#cf[s1 f !"#=['
&'1 fQ!"#=['J"KCI@ ;CVfUb+ 
3c ;!@."M^ DK/.b&H,% 0"#O#fc'C;
" G-RC;/.
h b<6c
   .
.  . 
&N "V &U V U :"G;"#CI/ (") b :^
5R&XjNˆ;"#CI"M?c *8" .&N :
? (M1 #" !O"U',{ :Ck,%"#CI / 
ƒ :. ':KV &NO':KmBCb@DOmDn c
.    b<c
1 . 8:KD O#" !
(D  8O&GCI@ "@eO# (5R,"#t/K
&'X,C„"5 !B? ‡8VX $'  ,Q!h&QH
I/sR; C„VpZ1 &QHI/sRO b,X%M c&'C„
! 8,"#X, X 0"#/Q1 /zB.?R 0"#
'A%#&'8V .ZRX 0"# U 1ZOK1
/ $"# 0"#/"= O#^ '"; ,"#X,,=,=
/ (O? V UWR&X CI@ '1 ,"#X,RU X
%M '9X $X $CI@ . ;/.?t/K,
X 0"# & /.?K^ ;;!"#O# .^ 
 
L !"#"V &U O#8V; V 5"'M ,"#
(H K&U .I,X 0"#*b?c Z,1_p'
3 3 3  b<c

http://www.ebook.edu.vn
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Mô hình số trong động lực biển - Chương 5: Các thức chuẩn. Những nội dung chính được trình bày trong chương 5 gồm có: Sâyxi, tiếp cận thức chuẩn, lời giải đối với hồ và vịnh có độ sâu đồng nhất và biến đổi, các hệ thống có nhánh, tính toán cộng hưởng cho các hệ thống thủy vực có dạng không đều, chuyển động sóng thứ cấp, thức Helmholtz,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết..

Nội dung

< "' = =J'8 #V U/?‡b''HWZO#=c. Q 0"# X,WX $ $*"(K_#&' 85&N[ ;!'OV U/Q 0"#K'H"#K_R; =CVRK_/.&'C;" G-A;!@"Qhj !/ (&G"Q RV U&'"#CI/' &GK_"5. N="= (5&U [(R Gb]LD<…7 PPc 7l@eO# VI1";O#UUOz/R'/# /GOW \?fz sU;!!"#X,(',U "#R9X&'X* \?7bPPc?s! "#X,;!@./sO# T 0"#R;O"= $ bvdc&G/.'C;9X;‡/ (") /Z CX* \? $vd;!M1 NOH( \?:* 0"#;O bvcM1 &jp,CX* \?&';‡U+6 ^T(CX * \? ("(2vC„O?" H‡R;&'C„!' ,-.)"Q#&H,%Rv'C;wCC/ T( '=CV 0"#&''=CV* 0"#R;OO#' 0"#O'"V &U f &' 0"#;O ' 0"#O' - BoDDCC&'b36cI/ 8 1 0"#'/sECV K9Xb 0"#;Oc' - K * H Y "' M b 0 "# ;O +c ' /\V &U K9X9X@? 8 =CV ^5K*b*HY"'M c=CV"V &U K"l''O R(RECV"#CI?z$/H/!K&'9X:";& -*9 =CVm";.N U 1ZK9X . H91('/Q"#/Z & 8@?@A[(U: 9 '@?@AXRFbBoDDCC&'36c\ G';F' UJ"KM1 CXI/s:AU!"#O'- !"#&U VJ"KR?z"5/z*C&U 9X $K!"#R G$ \?*D& bPc"l @DO@eO#UU: %-;"J&' . (@?@A C?RF^C?D& @DO@ejCX*z&'/z*"# ROWX,,& 8*T('=CVRK* '=CVR K:*&''=CV* (*.N"5' http://www.ebook.edu.vn (*.'?sCX*'O4=CV&'&N'O4@ U%M 8V ;/Q 0"# $(@e"("#R OWX," G";::"f"W/ 8"V &U K y O#/ !QRK_V U',1CI@ f C„/p"=.N 85'R(D€ Cb+c ) =):>T ;„ $K9"= $&GCI@ 'RdDbP+c&'C b2 ; bH *!"5 . (,1 C &U "#,' @+$B $"#R@'" D C? (! W" .' f: U^ "9"(€ Cb+c&G (9R, "#t/KC„)((*.R:&GCXHHCI@ /Z @C? c &NV!"#3R@C?H5&U &NVR C;X,V U#Z@? 8&'("1 "#X@"Q /s ;!; QU /cHUR@C?+$C&U .O';&5*$V U@"Q8CV.K c HUR@:. ‡9"V &U .KU?R V UKCI@ ƒ@? 8 L,Ob<3c;„'O#CVj^ "= $@DO@e#Z (5 jO#"^ ;O1&'C;9XU$/^/ !U x"!H 0"#OXU%! $ 8OR "#X]O/b6 =+U&B< : R7 qb"Q & A%#& # & '& A%#' & # & [ 8%%$&! 8HCV# (& A%#& #' & b<<3c & A%# & # & %%$& D( h b<<3c;!?s & & (& '& & & b<<6c ]? b<6Pc&'b<"Q&D#&'ON A A

Tài liệu liên quan