Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian

Đăng ngày 10/17/2019 3:49:37 AM | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 111 | FileSize: 1.05 M | File type: PDF
Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian. Những nội dung chính trong chương 4 gồm có: Mô hình học hóa số hoàn lưu fjord, chuyển động ba chiều trong các biển nông, mô hình ba chiều sử dụng thức phân rã và tọa độ sigma, mô hình hoàn lưu tổng quát - điều kiện nắp cứng, mô hình ba chiều nữa ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.


 /

01 2 .
34456 74898:;
8hQiNe
O: CV $K!"#/ G&'%#^ 
"1 ,,X$jCV "l"59Z
U#9"# : /)CC„,"(j&?"GHOU /Z & 
& 8 . $=^ H&'/#UOH G7 81 ! O
O# . CV* *O:&h/? ‡'\1 ,
( U XIp&G (;„'&?"GCVO# @I,XN . 
CV * O- O#N . OU ^ . HU CX)"Q&'
"#H@RC"MC Ij1 XfRC"M 8;"!X
 8HID^ H' $*U [F ( 8O ;^
"5 . *(/s/ (") eHI^  8'jC"M
_Wk_ :; :$=&GH)"QyG, 8
9 :. f'ƒ; . ( C(@e"("W" !O&N
[R* ;!O1 j . (?"QyH,% /U
^ pID" G 8Yd D, CY]D&bd]c
 /
  
'= ("!O:.C;9X$OW ( : !"#C;
'C„#.C;# 9XNO&'C;9X$OW :
=. O:./s / G"="R/Z & ";'jC;,' &'
;&NV :") $'/# GCIyN,"#$OW;! $
K/s8  GHIDJ"K X / 8
&G&N[ jC;OW&'C;# ;!,U O#N . OH .,F
(LI/V&NV/ G"5H/s /U^  $8&U 
 O#/U^ p,% HID
J"K&'O#/U^ ,' G"5Ck,% 
/ G :KOXUOW/ !
{&U " G 8d] /' / G^@e" G 8,OC
J"K

 / 
 =@"Qj (R!"#ZU/ $ . 'Oz
/U : DJ"Kb c " G";"- z /U^ H
Ip (N:^' (NC"MCV_C;!
,%/U^ ,' 
>I,XN . CV':& 8'O/Z „"1"5H (&'
CX)"Q^'O% $HR'/#CX )8T^ :"5

http://www.ebook.edu.vn
 
*$ !O"#H@RC"MCV"l (N\ G';!'"W/ 8
*9&U O#C"M_e/U^ ,' &',";e@?@A&'
C CV'O-'j$I?;!'O .O"#H@T^ Ck
,%. / (&G"#H@RO#\ (' :; . "
" .Iz ''"If"/ (N;!"
 .?'CC 8OCVQ&U 8OH@R "1'O
 $ Z1 HR (N''fA/ (?H 8O . 
H (NK ' . {O#/' /s O: CV&U e
@?@A &'CC 8ON"5 (N';
! O !&GC CV C„ :!; 8OCVQC&U 8O . 
H('LK/" C CV'"V ( bW G
c 8OCVQfhU ;/U : b c  CV"5
H'"# 8R 8O
8!h%5-./) # /{}/A
(de 
L !"#)* $8/'='&NV C?
&'ON"#1 " !O : Y^ "l&U # X&'1 X @e"(
j$=&G" G 8/ $&'" G 8/"=]^ . . HR8
 "="R :; ^ . CVR R"1ƒK1&'
V G^ m&NfC„/p"=/sIH/' 
 G%#&'^  ,-ON"#&',- Gno,W $CI
NOH/' '''')*& *O:^ "5@e
1O& O#&' ^"( G4O#=j/' "5" ./s
N&',. *O:^ ˆ W@DO@e1O& / ( $*"W
/ 8"(/' f,X ( $K,-ON"#&',- GDO{
b'caO:!"#= . '2 ODU&' .622
ODJ"K O#"Q &N'=!"#
J"K. (&NVU? Gbr . (' "
1 Z* &Xt &NVDU"K;!") " !
$O# .pcyNVJ"K" ! ;/N . OC 
 &NVU .222=UT(,-.(D
&' VU"KzC&U V9^ 
!"#J"K;!" .D*NEF" .
no,;![Z' $,l,' &U '=&NV,9
% $ (O(bcT&NC .4K "!"
 . !"# $;!/z*/s?/ 
 !"#&' $%D9"# $
:  Gb&'"Kc%#&'^ ?':
& 81"W" !O/.R'kC:U:b€&'
& q P2…T &' P…LDDC&'DCD P…T D/D P2c
 
http://www.ebook.edu.vn

 
 
  
 


/' O: CVQ"5"GNO##l /Z 7O b
bc&'BO/Db
";* / (") "#OV &'"#5DJ"K"5
/ (&'"5OCV8CV"W,-.b&H,%B,D&'7O 

1no,CI? \! $K"#X9no,CI O#O:
 CV" .;?f G^"5@DO@e &H,% &' 
bPc&'dODbc (N[( Z 1/Z OD&'dOD
b<+ <3cO#O: IU"5 !"!O:.CX@#U9
R5C:&U UOW.&'h' no,#;Opp&G'
no,"5LD,DCDbPc
\!"O#5[?fJ"KK1RON"#&',-
. fC„O:.O#O: GUDU"K NCV. 
""W" !OHR'no,ƒ. ( 8O^ 
H]X9Rf' !O#* _Y 8 ( $
*"(& 8 /U^ bD …wOO &' P2c\!
".O/.O:.5["#X9no, j" G 8/ $H5. "W
O: no,./ ("#O{&',"#E G"G"5@DO@e
*p,-.&'"#OV y "Q[&GH,?"5"W
 !"#)* :‹;/ $&'j/ ('. 
"5"&'/ $"!;^ . ,?R/' 'no,
(6  M 50 %.Q 0/fg0./  '98,K
L R"1 /'O%++R"W9"# ,9
%no,&'U&GH"A CC„"5Ck,%
@DO@e (D`
 $%
  b6c
 !"#
 
 


         
 b6+c
&' . OV 
 
 
  
  
 b63c
]?HI b6c$'/#"#CI /)
C"V &U OXU/ (
    b66c
N"#Ub c"5 . (''O(HR"#OV bBO/D Pc

http://www.ebook.edu.vn
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU

Bước 1:Tại trang tài liệu slideshare.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên slideshare.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình  
6 lần xem

Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian. Những nội dung chính trong chương 4 gồm có: Mô hình học hóa số hoàn lưu fjord, chuyển động ba chiều trong các biển nông, mô hình ba chiều sử dụng thức phân rã và tọa độ sigma, mô hình hoàn lưu tổng quát - điều kiện nắp cứng, mô hình ba chiều nữa ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết..

Nội dung

/ 012. 3445674898:; 8hQiNe O: CV $K!"#/ G&'%#^ "1 ,,X$jCV"l"59Z U#9"#: /)CC„,"(j&?"GHOU /Z & & 8 . $=^ H&'/#UOH G7 81 ! O O# . CV* *O:&h/?‡'\1 , ( U XIp&G (;„'&?"GCVO# @I,XN . CV* O- O#N . OU ^ . HU CX)"Q&' "#H@RC"MC Ij1XfRC"M 8;"!X 8HID^ H' $*U [F ( 8O;^ "5 . *(/s/ (") eHI^ 8'jC"M _Wk_:;:$=&GH)"QyG, 8 9:. f'ƒ; . (C(@e"("W" !O&N [R* ;!O1 j . (?"QyH,%/U ^ pID" G 8Yd D, CY]D&bd]c / '= ("!O:.C;9X$OW(: !"#C; 'C„#.C;# 9XNO&'C;9X$OW: =. O:./s / G"="R/Z & ";'jC;,' &' ;&NV:") $'/# GCIyN,"#$OW;! $ K/s8 GHIDJ"KX/ 8 &G&N[ jC;OW&'C;# ;!,U O#N . OH.,F (LI/V&NV/ G"5H/s /U^ $8&U O#/U^ p,% HID J"K&'O#/U^ ,' G"5Ck,% / G:KOXUOW/ ! {&U " G 8d]/' / G^@e" G 8,OC J"K / =@"Qj (R!"#ZU/ $ . 'Oz /U: DJ"Kb c" G";"- z /U^ H Ip (N:^' (NC"MCV_C;! ,%/U^ ,' >I,XN . CV':& 8'O/Z „"1"5H (&' CX)"Q^'O% $HR'/#CX)8T^ :"5 http://www.ebook.edu.vn *$ !O"#H@RC"MCV"l (N\ G';!'"W/ 8 *9&U O#C"M_e/U^ ,' &',";e@?@A&' C CV'O-'j$I?;!'O .O"#H@T^ Ck ,%. / (&G"#H@RO#\ (':; . " " .Iz ''"If"/ (N;!" .?'CC 8OCVQ&U 8OH@R "1'O $Z1 HR (N''fA/ (?H 8O . H (NK ' . {O#/' /s O: CV&U e @?@A&'CC 8ON"5 (N'; ! O !&GC CVC„:!; 8OCVQC&U 8O . H('LK/" C CV'"V ( bW G c 8OCVQfhU ;/U: b c CV"5 H'"# 8R 8O 8!h%5-./)#/{}/A (de L !"#)* $8/'='&NVC? &'ON"#1 " !O: Y^ "l&U # X&'1 X@e"( j$=&G" G 8/ $&'" G 8/"=]^ . . HR8 "="R:;^ . CVR R"1ƒK1&' V G^ m&NfC„/p"=/sIH/' G%#&'^ ,-ON"#&',- Gno,W$CI NOH/' '''')*& *O:^ "5@e 1O& O#&' ^"( G4O#=j/' "5" ./s N&',. *O:^ ˆW@DO@e1O& / ( $*"W / 8"(/' f,X ( $K,-ON"#&',- GDO{ b'caO:!"#= . '2ODU&'.622 ODJ"KO#"Q &N'=!"# J"K. (&NVU? Gbr . (' " 1 Z*&Xt &NVDU"K;!") "! $O#.pcyNVJ"K" ! ;/N. OC &NVU.222=UT(,-.(D &' VU"KzC&U V9^ !"#J"K;!" .D*NEF" . no,;![Z'$,l,' &U '=&NV,9 %$ (O(bcT&NC .4K "!" . !"#$;!/z*/s?/ !"#&' $%D9"#$ : Gb&'"Kc%#&'^ ?': & 81"W" !O/.R'kC:U:b€&' & qP2…T &'P…LDDC&'DCDP…T D/DP2c http://www.ebook.edu.vn /' O: CVQ"5"GNO##l /Z 7O be/ !K !; $,1CV)*R ! "#;!& (' $ $ , , 2 2'- 2 2" 2 2+ 2b6+c ?.CV1b6+c1 h , "l/ (hHU"; ,&Nb6+cCk,%N 8"! (%HD^ / (/ (K'&NVU"KOXU&'ON"#"5H h8b6cYb6

Tài liệu liên quan