/

01 2 .
34456 74898:;
8hQiNe
O: CV $K!"#/ G&'%#^ 
"1 ,,X$jCV "l"59Z
U#9"# : /)CC„,"(j&?"GHOU /Z & 
& 8 . $=^ H&'/#UOH G7 81 ! O
O# . CV* *O:&h/? ‡'\1 ,
( U XIp&G (;„'&?"GCVO# @I,XN . 
CV * O- O#N . OU ^ . HU CX)"Q&'
"#H@RC"MC Ij1 XfRC"M 8;"!X
 8HID^ H' $*U [F ( 8O ;^
"5 . *(/s/ (") eHI^  8'jC"M
_Wk_ :; :$=&GH)"QyG, 8
9 :. f'ƒ; . ( C(@e"("W" !O&N
[R* ;!O1 j . (?"QyH,% /U
^ pID" G 8Yd D, CY]D&bd]c
 /
  
'= ("!O:.C;9X$OW ( : !"#C;
'C„#.C;# 9XNO&'C;9X$OW :
=. O:./s / G"="R/Z & ";'jC;,' &'
;&NV :") $'/# GCIyN,"#$OW;! $
K/s8  GHIDJ"K X / 8
&G&N[ jC;OW&'C;# ;!,U O#N . OH .,F
(LI/V&NV/ G"5H/s /U^  $8&U 
 O#/U^ p,% HID
J"K&'O#/U^ ,' G"5Ck,% 
/ G :KOXUOW/ !
{&U " G 8d] /' / G^@e" G 8,OC
J"K

 / 
 =@"Qj (R!"#ZU/ $ . 'Oz
/U : DJ"Kb c " G";"- z /U^ H
Ip (N:^' (NC"MCV_C;!
,%/U^ ,' 
>I,XN . CV':& 8'O/Z „"1"5H (&'
CX)"Q^'O% $HR'/#CX )8T^ :"5

http://www.ebook.edu.vn
 
*$ !O"#H@RC"MCV"l (N\ G';!'"W/ 8
*9&U O#C"M_e/U^ ,' &',";e@?@A&'
C CV'O-'j$I?;!'O .O"#H@T^ Ck
,%. / (&G"#H@RO#\ (' :; . "
" .Iz ''"If"/ (N;!"
 .?'CC 8OCVQ&U 8OH@R "1'O
 $ Z1 HR (N''fA/ (?H 8O . 
H (NK ' . {O#/' /s O: CV&U e
@?@A &'CC 8ON"5 (N';
! O !&GC CV C„ :!; 8OCVQC&U 8O . 
H('LK/" C CV'"V ( bW G
c 8OCVQfhU ;/U : b c  CV"5
H'"# 8R 8O
8!h%5-./) # /{}/A
(de 
L !"#)* $8/'='&NV C?
&'ON"#1 " !O : Y^ "l&U # X&'1 X @e"(
j$=&G" G 8/ $&'" G 8/"=]^ . . HR8
 "="R :; ^ . CVR R"1ƒK1&'
V G^ m&NfC„/p"=/sIH/' 
 G%#&'^  ,-ON"#&',- Gno,W $CI
NOH/' '''')*& *O:^ "5@e
1O& O#&' ^"( G4O#=j/' "5" ./s
N&',. *O:^ ˆ W@DO@e1O& / ( $*"W
/ 8"(/' f,X ( $K,-ON"#&',- GDO{
b'caO:!"#= . '2 ODU&' .622
ODJ"K O#"Q &N'=!"#
J"K. (&NVU? Gbr . (' "
1 Z* &Xt &NVDU"K;!") " !
$O# .pcyNVJ"K" ! ;/N . OC 
 &NVU .222=UT(,-.(D
&' VU"KzC&U V9^ 
!"#J"K;!" .D*NEF" .
no,;![Z' $,l,' &U '=&NV,9
% $ (O(bcT&NC .4K "!"
 . !"# $;!/z*/s?/ 
 !"#&' $%D9"# $
:  Gb&'"Kc%#&'^ ?':
& 81"W" !O/.R'kC:U:b€&'
& q P2…T &' P…LDDC&'DCD P…T D/D P2c
 
http://www.ebook.edu.vn

 
 
  
 


/' O: CVQ"5"GNO##l /Z 7O b
bc&'BO/Db
";* / (") "#OV &'"#5DJ"K"5
/ (&'"5OCV8CV"W,-.b&H,%B,D&'7O 

1no,CI? \! $K"#X9no,CI O#O:
 CV" .;?f G^"5@DO@e &H,% &' 
bPc&'dODbc (N[( Z 1/Z OD&'dOD
b<+ <3cO#O: IU"5 !"!O:.CX@#U9
R5C:&U UOW.&'h' no,#;Opp&G'
no,"5LD,DCDbPc
\!"O#5[?fJ"KK1RON"#&',-
. fC„O:.O#O: GUDU"K NCV. 
""W" !OHR'no,ƒ. ( 8O^ 
H]X9Rf' !O#* _Y 8 ( $
*"(& 8 /U^ bD …wOO &' P2c\!
".O/.O:.5["#X9no, j" G 8/ $H5. "W
O: no,./ ("#O{&',"#E G"G"5@DO@e
*p,-.&'"#OV y "Q[&GH,?"5"W
 !"#)* :‹;/ $&'j/ ('. 
"5"&'/ $"!;^ . ,?R/' 'no,
(6  M 50 %.Q 0/fg0./  '98,K
L R"1 /'O%++R"W9"# ,9
%no,&'U&GH"A CC„"5Ck,%
@DO@e (D`
 $%
  b6c
 !"#
 
 


         
 b6+c
&' . OV 
 
 
  
  
 b63c
]?HI b6c$'/#"#CI /)
C"V &U OXU/ (
    b66c
N"#Ub c"5 . (''O(HR"#OV bBO/D Pc

http://www.ebook.edu.vn